Lék Linola Fett Ölbad

Kód SÚKL
0001412  
Název LP
Linola Fett Ölbad (Adt Bal 1x100ml)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Přísada do koupele
Velikost balení
1X100ML
Síla
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Paraffinum Liquidum, Lipidoacidoesteres Mixti, Alcoholes C10-16 Oxyethylen-oxypropylenati, Alcoholes C10-16 Oxyethylenati
ATC skupina
MĚKKÝ PARAFIN A TUKOVÉ PRODUKTY (D02AC)

Složení

  1. Paraffinum Liquidum – 48 GM
  2. Lipidoacidoesteres Mixti – 44 GM
  3. Alcoholes C10-16 Oxyethylen-oxypropylenati – 1 GM
  4. Alcoholes C10-16 Oxyethylenati – 6 GM
  5. Parfum – PL GM

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls250673/2017 
Příbalová informace: Informace pro pacienta 
Linola Fett Ölbad 
Přísada do koupele 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
• 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
• 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
• 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat 
3.  Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
1.  Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá 
Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada (olejová koupel), která pokrývá pokožku olejovým 
filmem, a tím pomáhá obnovení přirozeného mastného povrchu kůže. Je určena k částečné i plné 
koupeli. 
Přípravek se používá u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se 
onemocnění kůže, jako je např. lupénka (psoriáza), atopický ekzém, endogenní ekzém 
(neurodermitida). 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat 
Nepoužívejte Linola Fett Ölbad  
– 
jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
– 
při akutních formách lupénky s drobnými neštovičkami, při poranění kůže. 
– 
při horečnatých onemocněních, tuberkulóze, při těžkých srdečních vadách a poruchách 
krevního oběhu, při vysokém tlaku. V těchto případech se obecně koupele nedoporučují, 
proto se nedoporučuje ani koupel s přísadou Linola Fett Ölbad. 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Linola Fett Ölbad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek Linola Fett Ölbad se nemá dostat do očí, neboť může způsobit pálení očí. Pokud se 
Vám přípravek Linola Fett Ölbad náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně vodou. 
Po použití přípravku Linola Fett Ölbad pokrývá pokožku olejový film, který rovněž ulpívá na 
povrchu vany nebo sprchového koutu. Z tohoto důvodu hrozí nebezpečí uklouznutí.  
Při současném použití oleje do koupele Linola Fett Ölbad a latexových výrobků (např. 
kondomů, vaginálních pesarů) může obsažený parafín omezit funkčnost těchto výrobků, a tím 
snížit jejich spolehlivost. 
Další léčivé přípravky a přípravek Linola Fett Ölbad 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a) nebo které možná budete používat. 
Dodatečné použití mýdel nebo syndetů (syntetické aktivní mycí substance) ruší účinek 
přípravku Linola Fett Ölbad. 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Linola Fett Ölbad se může používat i během těhotenství a v době kojení. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Linola Fett Ölbad nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 
3.  Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada. 
Kožní podání 
Plné nebo částečné koupele lze použít po dobu 4 týdnů dle druhu a rozsahu onemocnění. 
Koupele je možno provádět každé 2–3 dny, přičemž se použije následující množství 
přípravku Linola Fett Ölbad: 
Plná koupel 
30–40 ml 
(koupel ve vaně) 
Částečná koupel 
2 ml 
(v umyvadle) 
Sprchování 
20 ml 
(naneste Linola Fett Ölbad na vlhkou kůži a poté krátce 
osprchujte) 
 
Teplota lázně nemá překročit 36 C, neboť vyšší teplotou se snižuje efekt zpětného 
promaštění. Jestliže se objeví svědění, sníží se teplota lázně na 32 C nebo tak, jak je pro Vás 
ještě příjemné. 
Délka koupele nemá přesáhnout 20 minut. 
Po koupeli kůži lehce osušte ručníkem. Silné osušení a tření snižuje léčebný efekt. 

Použití u dětí a dospívajících 
Pro děti a dospívající platí stejné dávkování jako pro dospělé. 
U kojenců a malých dětí postačí několikaminutová koupel. 
4.  Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku 
Linola Fett Ölbad a co nejdříve se poraďte se svým lékařem. 
Časté: (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) zarudnutí, pálení a svědění pokožky. 
Méně časté: (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) reakce kůže ve formě kontaktního ekzému, 
kontaktní dermatitidy, kopřivka, výskyt  malých puchýřků. 
Vzácné: (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) alergické reakce, hnisavý zánět vlasového 
váčku (folikulitida). 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
5.  Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce 
za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 C.  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
6.  Obsah balení a další informace 
Co přípravek Linola Fett Ölbad obsahuje 
100 ml přísady do koupele obsahuje: 
parafinum liquidum 48,0 g 
lipidoacidoesteres mixti 44,0 g 
alcoholes C10-16 oxyethylen-oxypropylenati 1,0 g 
alcoholes C10-16 oxyethylenati 6,0 g 
Další složkou je parfém. 
Jak přípravek Linola Fett Ölbad vypadá a co obsahuje toto balení 

Linola Fett Ölbad je čirá, lehce nažloutlá bezbarvá, tekutá koupelová přísada, která se dodává 
v následujících baleních:  
100 ml, 200 ml, 400 ml, 2 x 400 ml, 250 ml, 500 ml: lahvička z plastické hmoty 
s polypropylenovým  
šroubovacím uzávěrem, odměrka z plastické hmoty, krabička. 
20 x 10 ml: zatavený třívrstvý sáček (PE/AL/papír) s potiskem, kartónové přepážky,  
krabička. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Dr. August Wolff GmbH  Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56 
33611 Bielefeld 
NĚMECKO 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00 Brno 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Tel.: 541 511 011 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18. 10. 2017