Lék Linola-fett

Kód SÚKL
0001411  
Název LP
Linola-fett (Crm 25g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Krém
Velikost balení
25G
Síla
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Lipidoacida Essentialia (c18:2)
ATC skupina
MĚKKÝ PARAFIN A TUKOVÉ PRODUKTY (D02AC)

Složení

 1. Lipidoacida Essentialia (c18:2) – 815 MG
 2. Acidum Linoleicum – 210 MG
 3. Acidum 9,11-linoleicum – 520 MG
 4. Butylbenzylpropionaldehydum – PL MG
 5. Decylis Oleas – PL GM
 6. Cera Microcristallina – PL GM
 7. Cera Alba – PL GM
 8. Adeps Solidus – PL GM
 9. Aqua Purificata – PL GM
 10. Adeps Lanae – PL GM
 11. Aluminii Tristearas – PL GM
 12. Sorbitani Stearas – PL GM
 13. Arachidis Oleum Hydrogenatum – PL GM
 14. Arachidis Oleum Raffinatum – PL GM
 15. Alcohol Cetylstearylicus – PL GM
 16. Magnesii Stearas – PL MG
 17. Paraffinum Solidum – PL GM
 18. Paraffinum Liquidum – PL GM
 19. Alcoholes Adipis Lanae – PL GM
 20. Betacarotenum – PL MG
 21. Helianthi Oleum Raffinatum – PL MG
 22. Vaselinum Album – 100 GM

Příbalová informace

 
sp. zn. sukls258630/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
Linola -  Fett 
0,815 g nenasycených mastných kyselin ve 100 g krému 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
•  Pokud se nebudete cítit lépe do 4 týdnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Linola - Fett a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola - Fett používat 
3. Jak se přípravek Linola - Fett používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Linola -  Fett uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK LINOLA -  FETT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Linola - Fett je dermatologikum (přípravek na kůži). 
Přípravek Linola - Fett se používá k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického 
ekzému (neurodermitis) v subakutním (méně prudkém) až chronickém (vleklém) stadiu. 
Přípravek Linola - Fett krém obsahuje kyselinu linolovou a 9, 11-linolovou ze skupiny 
nenasycených mastných kyselin. 
Linola  -  Fett  je  vhodný  pro  dospělé  i  děti  každého  věku  s  výjimkou  náhlého  zhoršení 
kožních onemocnění (ekzémy, virová a bakteriální onemocnění). 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
LINOLA - FETT POUŽÍVAT
 
 
Nepoužívejte přípravek Linola - Fett 

 
–  jestliže jste alergický(á) na nenasycené mastné kyseliny, podzemnici olejnou, soju, nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Linola-Fett se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Odolnost  proti  protržení a  bezpečnost  kondomu  je  snížena,  je-li  současně  v  anogenitální 
oblasti (pohlavních orgánů a konečníku) použit krém Linola - Fett, protože přípravek 
obsahuje vazelínu. 
Děti 
Pro použití u dětí nejsou žádná zvláštní omezení. 
Další léčivé přípravky a přípravek Linola - Fett 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(la) nebo které možná budete používat. To se týká i léků, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu. 
Interakce s jinými přípravky nejsou známy. 
Přípravek s jídlem, pitím a alkoholem 
Nejsou známy žádné vedlejší účinky. 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pro použití v době těhotenství nejsou žádná omezení. 
Po dobu kojení by neměl být přípravek Linola - Fett nanášen na oblast prsou, aby kojenec 
nepřišel do styku s účinnými látkami krému. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Linola - Fett nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Přípravek Linola - Fett obsahuje cetylstearylalkohol, tuk z ovčí vlny, hydrogenovaný 
podzemnicový olej a podzemnicový olej.
 
Cetylstearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např.kontaktní 
dermatitidu). 
Léčivý přípravek obsahuje podzemnicový olej. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo soju, 
nepoužívejte tento léčivý přípravek. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT POUŽÍVÁ 
Vždy  používejte  tento přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Dávkování, způsob a doba používání 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  nanášejte  Linola  -  Fett  dle  potřeby  několikrát  denně 
rovnoměrně  na vysušenou kůži, použití 2x denně je dostačující. 
Způsob použití 
Krém k použití na kůži. 


 
Doba používání 
Linola - Fett používejte do zlepšení stavu kůže, případně dle doporučení ošetřujícího lékaře. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Linola - Fett, než jste měl(a) 
Pokračujte v léčbě normálními dávkami. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linola - Fett 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dál v 
léčbě podle doporučeného dávkování. 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Linola - Fett 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, které je zapotřebí sledovat, a opatření při 
 
 
jejich výskytu: 
 
 
Pokud  Vás  postihne  některý  z  dále  uvedených  nežádoucích  účinků,  přípravek  Linola  - 
Fett  už nepoužívejte a co nejdříve vyhledejte lékaře. 
Vzácné nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 1 000 pacientů) podzemnicový olej může 
vyvolat těžkou alergickou reakci. 
Další nežádoucí účinky 
Časté nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 10 pacientů)  výskyt lokálních kožních 
reakcí (např. kožní dermatitida), se zarudnutím a pálením nebo svěděním kůže. 
Není známo (z dostupných ú  dajů nelze  určit): může se vyskytnout otok kůže. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích 
účinků,  které  nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit 
také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK LINOLA -  FETT UCHOVÁVAT
 
Uchovávejte mimo dohled a 
 
dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za 


 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30  °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. 
Použitelnost po prvním otevření 
Doba použitelnosti po prvním otevření je  1 rok. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. 
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Linola -  Fett obsahuje: 
Léčivá látka je: 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin) ve 100g 
krému. Linola - Fett je krém typu o/v emulze. 
Pomocnými  látkami  jsou: butylbenzylpropionaldehyd,  decyl-oleát,  mikrokrystalický  vosk, 
bílý vosk, ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát, 
hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol, magnesium-
stearát, tvrdý parafin,  tekutý parafin,  alkoholy tuku  z  ovčí  vlny,  betakaroten,  čištěný 
slunečnicový olej, bílá vazelína. 
Jak přípravek Linola - Fett vypadá a co obsahuje toto balení: 
Linola – Fett je slabě nažloutlý, hladký krém. 
Velikost balení: 15 g, 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250g 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Dr. August Wolff GmbH & C o. KG Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56, 3361  
1 Bielefeld 
NĚMECKO 
telefon: +49 521 8808-05 
fax: +49 521 8808-334 
e-mail: info@wolff-arzneimittel.de 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:
 
MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00 Brno 
Tel.: 541 511 011 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 10. 2017