Lék Dopegyt 250MG

Kód SÚKL
0001328  
Název LP
Dopegyt (250mg Tbl Nob 50)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
50
Síla
250MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Methyldopum Sesquihydricum
ATC skupina
METHYLDOPA (LEVOTOČIVÁ) (C02AB01)

Složení

  1. Methyldopum Sesquihydricum – 282 MG
  2. Methyldopum – 250 MG
  3. Amylum – PL MG
  4. Ethylcellulosum – PL MG
  5. Talcum – PL MG
  6. Acidum Stearicum 95% – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn.sukls134102/2016 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
DOPEGYT 
250 mg 
tablety 
methyldopum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Dopegyt a k čemu se používá  
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dopegyt užívat  
3. 
Jak se přípravek Dopegyt užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
5. 
Jak přípravek Dopegyt uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Dopegyt a k čemu se používá 
 
Tento přípravek se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) všech stupňů, buď samotný, 
nebo v kombinaci s jinými léčivy  používanými  k léčbě vysokého krevního tlaku. Používá se  k léčbě 
vysokého  krevního  tlaku  u  diabetiků  a  pacientů  s poruchou  funkce  ledvin.  Přípravek  Dopegyt  je 
vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku u těhotných žen. 
Tento přípravek mohou užívat dospělí, mladí lidé i děti od 4 let věku. 
Methyldopa,  léčivá  látka  přípravku  Dopegyt,  snižuje  vysoký  krevní  tlak  tzv.  centrálním  působením 
(prostřednictvím center v mozku a míše). Po užití se účinek dostaví do 2 hodin a trvá 6-8 hodin.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dopegyt užívat 
 
Neužívejte přípravek Dopegyt:
 

jestliže jste alergický(á) na methyldopu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte probíhající onemocnění jater (zánět jater) a/nebo trpíte nedostatečností jater 

jestliže užíváte inhibitory MAO (užívají se k léčbě depresí) 

jestliže máte feochromocytom (nádor dřeně nadledvin) 

jestliže máte anemii (chudokrevnost) 

jestliže máte poruchu tvorby krevního barviva (porfyrie) 

jestliže  máte  patologicky  zvýšenou  tvorbu  prolaktinu,  což  je  látka  podporující  tvorbu  mléka 
v mléčné žláze.  

pokud kojíte. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Dopegyt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Za následujících podmínek můžete tento lék užívat pouze ze zvláště závažných důvodů. 

selhání ledvin 
Strana 1 (celkem 4) 
 

mentální deprese (dlouhodobý chorobný smutek) 

poruchy sexuálních funkcí 

choroby jater v anamnéze, tj. v záznamech o zdraví pacienta, jeho rodičů atd.  
 
Děti a dospívající 
Tento přípravek mohou užívat mladí lidé i děti od 4 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dopegyt
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Dopegyt a účinky dalších současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.  
 
Tento přípravek se nesmí užívat spolu s inhibitory MAO (používají se k léčbě depresí), protože je zde 
možná hypertenzní krize. 
 
Opatrnost je nutná při společném podávání s:  

levodopou (užívá se k léčbě Parkinsonovy choroby), protože snižuje léčebný účinek 

tricyklickými  antidepresivy  (užívají  se  k léčbě  depresivní  choroby),  protože  antihypertenzní 
účinky, tj. účinky proti vysokému krevnímu tlaku, jsou sníženy 

lithiem (užívá se k léčbě depresivní choroby), můře dojít ke zvýšení pravděpodobnost toxicity 
lithia 

diuretiky (léky na odvodnění), dalšími antihypertenzivy (léky k léčbě vysokého krevního tlaku) 
a anestetiky (navozují stav podobný spánku), protože antihypertenzní účinky methyldopy jsou 
zesíleny 

digoxinem (užívá se k léčbě některých onemocnění srdce), může dojít ke zpomalení srdečního 
tepu 

přípravky  obsahujícími  železo  (zhoršené  vstřebávání  methyldopy  a  v důsledku  jejího  slabšího 
působení v těhotenství se mohou vyvinout závažné komplikace). 
 
Dopegyt s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety je nutno užívat 1 až 1/2 hodiny před jídlem nebo 2 až 3 hodiny po jídle a zapít malým 
množstvím vody. 
Během léčby přípravkem Dopegyt nepijte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek Dopegyt lze užívat pouze poté, co jeho podávání Váš lékař pečlivě zváží.  
 
Kojení 
Léčivá látka tohoto přípravku se vylučuje do lidského mateřského mléka, proto nesmíte kojit pokud 
užíváte přípravek Dopegyt. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Tento léčivý přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci 
pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení, obsluhu strojů, práci ve výškách atd.). Takové činnosti lze 
vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Dopegyt užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Tablety užívejte pravidelně, každý den ve stejnou dobu! 
Strana 2 (celkem 4) 
 
Tablety  je  nutno  užívat  1  až  1/2 hodiny  před  jídlem  nebo  2  až  3 hodiny  po  jídle  a  zapít  malým 
množstvím vody. 
 
Přesné  dávkování  vždy  určí  Váš  lékař  podle  Vašeho  zdravotního  stavu.  Vysoký  krevní  tlak  se  léčí 
dlouhodobě, léčbu neukončujte bez předchozí porady s Vaším lékařem! 
 
Dospělí 
První 2 dny je doporučená dávka 1 tableta večer. Tuto dávku lze zvyšovat, vždy o 1 tabletu, ne dříve 
než po dvou dnech, dokud nedojde k požadovanému snížení krevního tlaku. Maximální denní dávka je 
8 tablet. Poté, co se dosáhne požadovaného účinku, Váš lékař bude dávku postupně upravovat podle 
opakovaných měření krevního tlaku. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Doporučená  zahajovací  denní  dávka  je  10 mg/kg  tělesné  hmotnosti,  rozdělená  do  2  nebo  3 dílčích 
dávek.  Váš  lékař  může,  pokud  to  bude  nezbytné,  tuto  dávku  zvýšit  na  65 mg/kg  tělesné  hmotnosti 
(opět podávanou ve 2 nebo 3 dílčích dávkách za den). O všech úpravách dávky musí rozhodnout Váš 
lékař podle zdravotního stavu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dopegyt, než jste měl(a) 
Náhlý pokles krevního tlaku  vedoucí k točení hlavy a mdlobám se  musí léčit tak,  že pacient ulehne 
s hlavou  níže,  než  zbytek  těla.  Při  předávkování,  nebo  pokud  větší  množství  tablet  užije  dítě,  ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dopegyt 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Tento  přípravek  je  obvykle  dobře  snášen,  nicméně  zvláště  v počátečním  období  léčby  se  mohou 
vyskytnut nežádoucí účinky. 
 
Nejčastější  nežádoucí  účinky  jako  ospalost,  závratě,  slabost,  bolest  hlavy,  děsivé  sny,  brnění, 
mravenčení, svrbění, pocit na zvracení,, zvracení, plynatost, zácpa, průjem nebo sucho v ústech jsou 
mírné.  
Ojediněle se pak mohou vyskytnout příznak jako je přechodné zvýšení hladiny jaterních parametrů, 
příznaky podobné akutnímu a chronickému zánětu jater, onemocnění srdce (jako je například pomalý 
srdeční  rytmus,  poruchy  srdečního  rytmu,  městnavé  srdeční,selhání),  zhoršení  anginy  pectoris 
(projevující  se  bolestí  na  hrudi).  Další  nežádoucí  účinky  jsou  duševní  deprese,  poruchy  vidění, 
poruchy mimiky, poruchy chůze, třes, zvýšené svalové napětí. 
Může dojít ke vzniku bolestivého nebo černého jazyka, zánětu slinných žláz, zánětlivému onemocnění 
slinivky břišní. 
Dalšími nežádoucími účinky mohou být otoky, krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže 
do stoje, kožní vyrážky, zánět kloubů  nebo svalová bolest, horečka neznámého původu, zánět srdeční 
svaloviny, zánět osrdečníku, zánět cév, lupus-like syndrom (onemocnění, kdy imunitní systém vytváří 
protilátky,  které  napadají  zejména  kůži  a  klouby),  impotence,  ztráta  pohlaví  touhy,  zvětšení  prsních 
žláz u mužů, poruchy krvetvorby. 
,  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Strana 3 (celkem 4) 
 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  prostřednictvím  národního  systému  hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Dopegyt uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Dopegyt obsahuje 

Léčivou látkou je methyldopum. Jedna tableta obsahuje methyldopum 250 mg. 

Pomocnými látkami jsou ethylcelulosa, magnesium-stearát, škrob, kyselina stearová 95%, 
mastek. 
 
Jak přípravek Dopegyt vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé nebo našedlé tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo DOPEGYT. 
50 tablet v lahvičce z hnědého skla, uzavřené PE uzávěrem s bezpečnostním kroužkem a stlačitelnou 
PE výplní proti nárazu, krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC  
H-1106, Budapest, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko  
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.7.2016 
 
Strana 4 (celkem 4)