Lék Aromasin 25MG

Kód SÚKL
0001255  
Název LP
Aromasin (25mg Tbl Flm 15)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
15
Síla
25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Exemestanum
ATC skupina
EXEMESTAN (L02BG06)

Složení

 1. Exemestanum – 25 MG
 2. Mannitolum – PL MG
 3. Hypromellosum – PL MG
 4. Polysorbatum 80 – PL MG
 5. Crospovidonum – PL MG
 6. Silica Colloidalis Hydrica – PL MG
 7. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 8. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
 9. Magnesii Stearas – PL MG
 10. Hypromellosum – PL MG
 11. Simeticoni Emulsio – PL MG
 12. Macrogolum 6000 – PL MG
 13. Saccharosum – PL MG
 14. Magnesii Subcarbonas Hydricus – PL MG
 15. Titanii Dioxidum – PL MG
 16. Methylparabenum – PL MG
 17. Alcohol Polyvinylicus – PL MG
 18. Atramentum Nigrum

Příbalová informace

sp.zn. sukls119701/2017 
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 
 
1.  NÁZEV PŘÍPRAVKU 
 
AROMASIN 
Potahované tablety 
 
2.  KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 
 
Léčivá látka
: jedna tableta obsahuje exemestanum 25 mg 
Pomocné látky: sacharóza, methylparaben. 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3.  LÉKOVÁ FORMA 
 
Potahovaná tableta. 
Popis přípravku: téměř bílé až světle šedé kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně černý 
potisk (7663). 
 
4.  KLINICKÉ ÚDAJE 
 
4.1 
Terapeutické indikace 
 
Přípravek AROMASIN je indikován k adjuvantní léčbě časného invazivního karcinomu prsu 
s pozitivní expresí estrogenového receptoru u žen po menopauze. Jeho podávání následuje po 2-3 
letech adjuvantní léčby tamoxifenem. 
 
Přípravek AROMASIN je indikován k léčbě pokročilého karcinomu prsu u žen po přirozeně vzniklé 
nebo  uměle  navozené  menopauze  s  progresí  onemocnění  po  léčbě  samotným  antiestrogenem. 
Účinnost nebyla zjišťována u pacientek bez exprese estrogenového receptoru. 
 
4.2 
Dávkování a způsob podání 
 
Dávkování 
 
Dospělí a starší pacientky 
Doporučená dávka přípravku AROMASIN je jedna 25mg tableta jedenkrát denně, nejlépe po jídle. 
 
U  pacientek  s časným  karcinomem  prsu  by  měla  léčba  přípravkem  AROMASIN  pokračovat  až  do 
dosažení  celkové  doby  pěti  let  kombinované  následné  adjuvantní  hormonální  léčby  (nejprve 
tamoxifen,  poté  přípravek  AROMASIN),  nebo  kratší  dobu,  pokud  dojde  k relapsu  nádorového 
onemocnění. 
 
U  pacientek  s pokročilým  karcinomem  prsu  má  léčba  přípravkem  AROMASIN  pokračovat,  dokud 
nedojde ke zjevné progresi tumoru. 
 
U pacientek s jaterní nebo renální insuficiencí není nutná úprava dávky (viz bod 5.2). 
 
Pediatrická populace 
Není doporučeno pro použití u dětí a dospívajících do 18 let. 
 
4.3 
Kontraindikace 
 

 
 
Přípravek  AROMASIN  je  kontraindikován  u  nemocných  se  známou  přecitlivělostí  na  léčivou  látku 
nebo  kteroukoliv  složku  přípravku  uvedenou  v bodě  6.1,  u  těhotných  a  kojících  žen  a  u  žen 
v premenopauzálním období. 
 
4.4 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Přípravek AROMASIN nesmí být podáván ženám v premenopauzálním endokrinním stavu. Proto má 
být, kdykoliv je to klinicky opodstatněné, postmenopauzální stav potvrzen stanovením hladin LH, 
FSH a estradiolu. 
 
Přípravek AROMASIN je třeba užívat s opatrností u pacientek s poruchou funkce jater nebo ledvin. 
 
Přípravek AROMASIN obsahuje sacharosu. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí 
fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharoso-izomaltázové deficienci by tento přípravek 
neměly užívat. 
 
Přípravek  AROMASIN  tablety  obsahuje  methylparaben,  který  může  způsobit  alergické  reakce 
(pravděpodobně zpožděné). 
 
Přípravek AROMASIN značně snižuje hladinu estrogenu a po jeho podání byl pozorován úbytek 
kostní hmoty a zvýšený výskyt fraktur (viz bod 5.1). U žen s osteoporózou a u těch, u nichž je riziko 
tohoto onemocnění, by mělo být při zahájení a rovněž v průběhu adjuvantní léčby přípravkem 
AROMASIN provedeno denzitometrické vyšetření kostní tkáně v souladu se současnými klinickými 
pokyny a praxí. U pacientek s pokročilou chorobou je třeba hodnotit minerální densitu kostní tkáně 
případ od případu. Přestože zatím nejsou k dispozici dostatečné údaje o vlivu léčby na úbytek kostní 
hmoty způsobené přípravkem AROMASIN, pacientky léčené přípravkem AROMASIN by měly být 
pečlivě sledovány a u rizikových pacientek má být zahájena příslušná léčba nebo profylaxe 
osteoporózy. 
 
U žen s časným karcinomem prsu je třeba před zahájením léčby inhibitorem aromatázy zvážit rutinní 
vyšetření hladin 25-hydroxyvitaminu D z důvodu k vysoké prevalence závažného nedostatku. 
Pacientky s nedostatkem vitamínu D by měly užívat doplněk s vitamínem D. 
 
4.5 
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Při  in  vitro  sledování  se  ukázalo,  že  lék  je  metabolizován  prostřednictvím  cytochromu 
P450 (CYP) 3A4 a aldoketoreduktázami (viz bod 5.2) a neinhibuje žádné významné CYP izoenzymy. 
V  klinických  studiích  zaměřených  na  farmakokinetiku  neměla  specifická  inhibice  CYP 3A4 
ketokonazolem významný vliv na farmakokinetiku exemestanu. 
 
V interakční studii s rifampicinem, silným induktorem CYP450, v dávce 600 mg denně a jednorázové 
dávce exemestanu 25 mg, byla AUC exemestanu snížena o 54 % a Cmax  o 41 %. Vzhledem k tomu, že 
klinický  význam  této  interakce  nebyl  vyhodnocen,  může  současné  podávání  látek  jako  rifampicin, 
antikonvulziva (např. fenytoin a karbamazepin) a  rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou  
(Hypericum perforatum ), které indukují CYP3A4, snížit účinek přípravku AROMASIN. 
 
Přípravek  AROMASIN  je  nutné  používat  s opatrností  spolu  s látkami,  které  jsou  metabolizovány 
cestou CYP3A4 a mají úzké terapeutické okno. O současném použití přípravku AROMASIN s jinými 
protinádorovými léky nejsou klinické zkušenosti. 
 
Přípravek  AROMASIN  se  nemá  podávat  současně  s přípravky  obsahujícími  estrogen,  protože  by 
mohly potlačit jeho farmakologický účinek. 
 

 
 
4.6 
Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Nejsou  k dispozici  klinické  údaje  o  užití  přípravku  AROMASIN  v těhotenství.  Studie  na  zvířatech 
prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Aromasin je proto kontraindikován u těhotných žen. 
 
Kojení 
Není  známo,  zda  je  AROMASIN  vylučován  do  lidského  mléka.  AROMASIN  nesmí  užívat  kojící 
ženy. 
 
Ženy v premenopauzálním období nebo v reprodukčním věku 
Je  nutné,  aby  lékař  probral  nutnost  adekvátní  antikoncepce  se  ženami,  které  mohou  potenciálně 
otěhotnět, a to včetně žen v období kolem menopauzy nebo které jsou krátce v postmenopauze, dokud 
jejich postmenopauzální stav není zcela potvrzen (viz body 4.3 a 4.4). 
 
4.7 
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Při  podávání  přípravku  byla  pozorována  ospalost,  somnolence,  slabost,  závratě.  Proto  mají  být 
pacientky poučeny, že pokud se tyto příznaky projeví, mohou zhoršit jejich fyzické a/nebo psychické 
schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
4.8 
Nežádoucí účinky 
 
Obecně byl přípravek AROMASIN v klinických studiích prováděných s přípravkem AROMASIN při 
standardní dávce 25 mg/den dobře snášen, a nežádoucí účinky byly zpravidla mírné až středně těžké. 
 
Nežádoucí  účinky  byly  důvodem  přerušení  léčby  u  7,4 %  pacientek  s časným  karcinomem  prsu 
podstupujících adjuvantní léčbu přípravkem AROMASIN, která následovala po počáteční adjuvantní 
léčbě tamoxifenem. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly návaly horka (22 %), bolest kloubů 
(18 %) a únava (16 %). 
 
Nežádoucí  účinky  byly  důvodem  přerušení  léčby  u  2,8 %  ze  všech  pacientek  s pokročilým 
karcinomem  prsu.  Nejčastějšími  hlášenými  nežádoucími  účinky  byly  návaly  horka  (14 %)  a  nauzea 
(12 %). 
 
Většina nežádoucích účinků může být připisována běžným farmakologickým důsledkům estrogenové 
deprivace (např. návaly horka). 
 
Hlášené nežádoucí účinky z klinických studií a poregistračního sledování jsou níže uvedeny podle tříd 
orgánových systémů a podle četnosti výskytu. 
 
Četnosti jsou definovány jako: Velmi časté (≥1/10); Časté (≥1/100 až <1/10); Méně časté (≥1/1 000 až 
<1/100); Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); Velmi vzácné (<1/10 000); Není známo (z dostupných 
údajů nelze určit). 
 
Tabulka nežádoucích účinků 
 
Třída 
Velmi  časté  Časté  (≥1/100  až  Méně  časté  Vzácné 
Velmi 
Není 
orgánového 
(≥1/10) 
<1/10) 
(≥1/1 000  až  (≥1/10 000 
vzácné 
známo  (z 
systému  podle 
<1/100) 
až <1/1 000)  (<1/10 00
dostupných 
MedDRA 
0) 
údajů nelze 
určit) 
Poruchy  krve  Leukopenie(
Thrombocytopenie
 
 
 
Snížený 
a  lymfatického  **) 
(**) 
počet 
systému 
lymfocytů(

 
 
**) 
Poruchy 
 
 
Hypersensitiv  
 
 
imunitního 
ita 
systému 
 
Poruchy 
 
Anorexie 
 
 
 
 
metabolismu  a 
výživy
 
Psychiatrické 
Deprese 
 
 
 
 
 
poruchy 
insomnie 
Poruchy 
Bolest 
Syndrom 
 
Somnolence   
 
nervového 
hlavy, 
karpálního  tunelu, 
systému 
závratě 
parestézie 
Cévní poruchy  Návaly 
 
 
 
 
 
horka 
Gastrointestin
Bolest 
Zvracení,  průjem,   
 
 
 
ální poruchy 
břicha, 
zácpa, dyspepsie 
nauzea 
Poruchy  jater  Zvýšení 
 
 
Hepatitida, 
 
 

žlučových  jaterních 
cholestatick
cest 
enzymů, 
á hepatitida 
zvýšení 
bilirubinu  v 
krvi, zvýšení 
alkalické-
fosfatázy  v 
krvi 
Poruchy kůže 
Zvýšené 
Alopecie,  vyrážka,   
Akutní 
 
 
a podkožní 
pocení 
urtikárie, pruritus 
generalizova
tkáně  
ný 
 
pustulózní 
exantém 
Poruchy 
Bolest 
Fraktura, 
 
 
 
 
svalové 
a  kloubů 
a  osteoporóza 
kosterní 
pohybovéh
soustavy 
a  o aparátu (*) 
pojivové tkáně 
Celkové 

Bolest, 
Periferní 
edém,   
 
 
 
poruchy 
a  únava 
astenie 
reakce  v místě 
aplikace 
 
 
 (*)  Zahrnuje:  artralgie  a  méně  často  bolest  končetin,  osteoartróza,  bolest  zad,  artróza,  myalgie  a 
ztuhlosti kloubů. 
 
(**) U pacientek s pokročilým  karcinomem prsu byly trombocytopenie a leukopenie hlášeny vzácně 
Občasné snížení počtu lymfocytů bylo pozorováno přibližně u 20 % pacientek užívajících přípravek 
AROMASIN, zejména u pacientek s již preexistující lymfopenií. Průměrné hodnoty počtu lymfocytů 
se  však  v průběhu  terapie  u  těchto  pacientek  signifikantně  nezměnily,  ani  nebyl  zaznamenán 
odpovídající  vyšší  výskyt  virových  infekcí. Tyto  účinky  nebyly  pozorovány  ve  studiích  u  pacientek 
s časným karcinomem prsu. 
 
 
V následující tabulce je uvedena četnost předem specifikovaných nežádoucích účinků a onemocnění, 
bez ohledu na jejich příčinu, které se vyskytly ve studii IES (Intergroup Exemestane Study) sledující 
pacientky s časným karcinomem prsu. Hlášení zahrnují období léčby a následných 30 dnů po ukončení 
terapie. 

 
 
 
 
Nežádoucí 
účinky 
a  Exemestan 
Tamoxifen 
onemocnění 
(N = 2249) 
(N = 2279) 
Návaly horka 
491 (21,8 %) 
457 (20,1 %) 
Únava 
367 (16,3 %) 
344 (15,1 %) 
Bolest hlavy 
305 (13,6%) 
255 (11,2 %) 
Insomnie 
290 (12,9 %) 
204 (9,0 %) 
Zvýšené pocení 
270 (12,0 %) 
242 (10,6 %) 
Závrať 
224 (10,0%) 
200 (8,8%) 
Nauzea 
200 (8,9%) 
208 (9,1%) 
Osteoporóza 
116 (5,2 %) 
66 (2,9%) 
Vaginální krvácení 
90 (4,0%) 
121 (5,3%) 
Gynekologické poruchy 
235 (10,5%) 
340 (14,9%) 
Jiný primární nádor 
84 (3,6%) 
125 (5,3%) 
Zvracení 
50 (2,2%) 
54 (2,4%) 
Poruchy vidění 
45 (2,0%) 
53 (2,3%) 
Osteoporotické zlomeniny 
14 (0,6 %) 
12 (0,5 %) 
Tromboembolismus 
16 (0,7 %) 
42 (1,8 %) 
Infarkt myokardu 
13 (0,6 %) 
4 (0,2 %) 
 
Četnost výskytu srdečních ischemických příhod v IES studii ve skupinách léčených exemestanem a 
tamoxifenem byla 4,5 %, respective 4,2 %. Nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly pro 
jakoukoli individuální kardiovaskulární příhodu včetně hypertenze (9,9 % versus 8,4 %), infarktu 
myokardu (0,6 % versus 0,2 %) a srdečního selhání (1,1 % versus 0,7 %). 
 
V IES studii byl exemestan spojován se zvýšeným výskytem hypercholesterolemie v porovnání s 
tamoxifenem (3,7 % vs. 2,1 %). 
 
V samostatné dvojitě zaslepené randomizované klinické studii u postmenopauzálních žen s časným 
karcinomem prsu s nízkým rizikem léčených po dobu 24 měsíců exemestanem (n = 73) nebo 
placebem (n=73), byl exemestan spojován s průměrným 7-9% snížením HDL cholesterolu v plazmě v 
porovnání s 1% zvýšením u placeba. Ve skupině s exemestanem došlo také k 5-6% snížení 
apolipoproteinu A1 v porovnání s 0-2% u placeba. Vliv na ostatní analyzované lipidové parametry 
(celkový cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy, apolipoprotein-B a lipoprotein-a) byl v obou 
léčených skupinách velmi podobný. Klinický význam těchto výsledků není jasný. 
 
V IES studii byla pozorována vyšší četnost výskytu žaludečního vředu v ramenu s exemestanem v 
porovnání s tamoxifenem (0,7% versus <0,1%). Většina pacientek léčených exemestanem, která měla 
žaludeční vřed, užívala současně nesteroidní protizánětlivé přípravky a/nebo již měla žaludeční vřed v 
anamnéze. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení  podezření  na  nežádoucí  účinky  po  registraci  léčivého  přípravku  je  důležité.  Umožňuje  to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránkywww.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
 
4.9 

Předávkování 

 
 
 
Klinické  studie  byly  prováděny  na  zdravých  dobrovolnicích  s podáním  jednorázových  dávek  až  800 mg 
přípravku  AROMASIN a  u postmenopauzálních žen s pokročilým karcinomem prsu s podáním jednorázových 
dávek až 600 mg denně. Tyto dávky byly dobře snášeny. 
Jednorázová  dávka  exemestanu,  která  by  mohla  vyvolat  život  ohrožující  příznaky,  není  známa.  Na 
potkanech a psech byla letalita pozorována po jednorázových perorálních dávkách, které odpovídaly 
2000 a 4000násobku doporučené dávky pro člověka přepočtené na mg/m2. 
Neexistuje  specifické  antidotum  pro  předávkování  a  léčba  musí  být  symptomatická.  Je  indikována 
všeobecná podpůrná léčba, zahrnující časté monitorování vitálních funkcí a pečlivé sledování pacienta. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 
Farmakoterapeutická skupina: Antagonisté hormonů a příbuzná léčiva, inhibitory aromatázy  
ATC: L02BG06 
 
Mechanismus účinku 
 
Přípravek AROMASIN je ireverzibilní steroidní inhibitor aromatázy, strukturou připomínající přírodní 
substrát androstendion. U žen po menopauze se estrogeny produkují primárně konverzí androgenů na 
estrogeny  prostřednictvím  enzymu  aromatázy  v  periferních  tkáních.  Potlačení  tvorby  estrogenu 
pomocí  inhibice  aromatázy  je  efektivní  a  selektivní  léčba  u  hormonálně  dependentního  karcinomu 
prsu u postmenopauzálních žen. U postmenopauzálních žen přípravek AROMASIN významně snižuje 
sérovou  koncentraci  estrogenu  již  při  počínající  dávce  5 mg.  Maximální  suprese  (více  než  90 %)  je 
dosaženo  dávkou  10–25 mg.  Při  léčbě  karcinomu  prsu  dávkou  25 mg  denně  byla  u 
postmenopauzálních žen celková tělesná aromatizace snížena o 98 %. 
 
Exemestan  nemá  žádnou  progesteronovou  nebo  estrogenovou  aktivitu.  Slabá  androgenní  aktivita, 
způsobená pravděpodobně jeho 17-hydroderivátem, byla pozorována zejména při vysokých dávkách. 
Ve  studii  opakovaného  denního  dávkování  neměl  přípravek  AROMASIN  prokazatelný  účinek  na 
adrenální biosyntézu kortizolu nebo aldosteronu, stanovených před nebo po stimulaci ACTH, přesto 
prokázal svoji selektivitu vzhledem k jiným enzymům, které se účastní steroidogeneze. 
 
Proto není nutná náhrada glukokortikoidů nebo mineralokortikoidů. Lehké zvýšení sérové hladiny LH 
a  FSH  nezávislé  na  dávce  bylo  zjištěno  i  u  nízkých  dávek:  tento  efekt  je  však  očekáván  v  rámci 
farmakologické skupiny a je pravděpodobně výsledkem zpětné vazby na úrovni hypofýzy vzhledem k 
snížení  hladiny  estrogenů,  která  stimuluje  hypofyzární  sekreci  gonadotropinů  také  u 
postmenopauzálních žen. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Adjuvantní léčba časného karcinomu prsu 
 
Multicentrické,  randomizované,  dvojitě  zaslepené  klinické  studie  (IES)  se  zúčastnilo  4  724 
postmenopauzálních  pacientek,  jež  trpěly  primárním  karcinomem  prsu  s pozitivní  expresí 
estrogenového receptoru nebo primárním karcinomem neznámého typu. Pacientky, které zůstávaly bez 
příznaků nemoci po tamoxifenové adjuvantní léčbě trvající 2 až 3 roky, byly randomizovány na dvě 
skupiny.  Jedna  z nich  užívala  po  dobu  2  až  3  let  přípravek  AROMASIN  (25 mg/den)  a  druhá 
tamoxifen (20 nebo 30 mg/den) tak, aby celková doba trvání hormonální léčby dosáhla 5 let. 
 
Studie IES s mediánem doby následného sledování 52 měsíců 
Z výsledků zjištěných po době léčby s mediánem cca 30 měsíců a následném sledování s mediánem 
cca  52  měsíců  vyplývá,  že  následná  léčba  přípravkem  AROMASIN,  jíž  předcházely  2-3  roky 
adjuvantní léčby tamoxifenem, vykazuje klinicky a statisticky významné prodloužení doby přežití bez 

 
 
příznaků  nemoci  (PBN)  ve  srovnání  s pokračující  léčbou  tamoxifenem.  Analýza  ukázala,  že  ve 
sledovaném  období  klinického  hodnocení  přípravek  AROMASIN  snížil  riziko  recidivy  nádorového 
onemocnění  prsu  o  24 %  ve  srovnání  s tamoxifenem  (poměr  rizika  0,76;  p=0,00015).  Prospěšný 
účinek  exemestanu  ve  srovnání  s tamoxifenem,  pokud  jde  o  PBN,  je  patrný  bez  ohledu  na  nodální 
status nebo předchozí chemoterapii. 
AROMASIN  rovněž  významně  snížil  riziko  kontralaterálního  karcinomu  prsu  (poměr  rizika  0,57; 
p=0,04158). 
 
V  celkové  populaci  studie  byl  zaznamenán  trend  ke  zlepšení  celkového  přežití  u  exemestanu  (222 
úmrtí) v porovnání s tamoxifenem (262 úmrtí) s poměrem rizika 0,85 (log-rank test: p = 0,07362), což 
představuje  15%  snížení  rizika  úmrtí  ve  prospěch  exemestanu.  Statisticky  významné  23%  snížení 
rizika úmrtí (poměr rizika pro celkové přežití 0,77; Wald chi square test: p = 0,0069) bylo pozorováno 
u exemestatu v porovnání s tamoxifenem po úpravě na předem specifikované prognostické faktory (t.j. 
ER status, stav uzlin, předchozí chemoterapie, užívání HRT a užívání bisfosfonátů). 
 
Hlavní  výsledky  účinnosti  u  všech  pacientek  („intention-to-treat“)  a  u  pacientek  s karcinomem  prsu  s 
pozitivní expresí estrogenového receptoru po 52 měsících: 
 
Cílový parametr 
Exemestan 
Tamoxifen 
Poměr  rizika  Hodnota
Populace 
Příhody /N (%) 
Příhody /N (%) 
(95% CI) 
p* 
Přežití bez příznaku nemoci a 
Všechny pacientky 
354 /2352 (15,1%) 
453 /2372 (19,1%) 
0,76 (0,67-0,88)  0,00015 
ER+ pacientky 
289 /2023 (14,3%) 
370 /2021 (18,3%) 
0,75 (0,65-0,88)  0,00030 
Kontralaterální karcinom prsu 
Všechny pacientky 
20 /2352 (0,9%) 
35 /2372 (1,5%) 
0,57 (0,33-0,99)  0,04158 
ER+ pacientky 
18 /2023 (0,9%) 
33 /2021 (1,6%) 
0,54 (0,30-0,95)  0,03048 
Přežití bez karcinomu prsu b 
Všechny pacientky 
289 /2352 (12,3%) 
373 /2372 (15,7%) 
0,76 (0,65-0,89)  0,00041 
ER+ pacientky 
232 /2023 (11,5%) 
305 /2021 (15,1%) 
0,73 (0,62-0,87)  0,00038 
Přežití bez vzdáleného relapsu c 
Všechny pacientky 
248 /2352 (10,5%) 
297 /2372 (12,5%) 
0,83 (0,70-0,98)  0,02621 
ER+ pacientky 
194 /2023 (9,6%) 
242 /2021 (12,0%) 
0,78 (0,65-0,95)  0,01123 
Celkové přežití d 
Všechny pacientky 
222 /2352 (9,4%) 
262 /2372 (11,0%) 
0,85 (0,71-1,02)  0,07362 
ER+ pacientky 
178 /2023 (8,8%) 
211 /2021 (10,4%) 
0,84 (0,68-1,02)  0,07569 
*  Log-rank  test;  ER+  pacientky  =  pacientky  s karcinomem  prsu  s  pozitivní  expresí  estrogenového 
receptoru; 
a  Přežití  bez  příznaků  nemoci:  doba  do  prvního  výskytu  místní  nebo  vzdáleného  relapsu, 
kontralaterálního karcinomu prsu, nebo do úmrtí z jakékoli příčiny; 
b  Přežití bez nádoru prsu: doba do prvního výskytu místní nebo vzdáleného relapsu, kontralaterálního 
karcinomu prsu nebo do úmrtí na karcinom prsu; 
c  Přežití  bez  vzdáleného  relapsu:  doba  do  prvního  výskytu  vzdáleného  relapsu  nebo  do  úmrtí  na 
karcinom prsu; 
d Celkové přežití: doba do úmrtí z jakékoli příčiny. 
 
V další analýze podskupiny pacientek s estrogen pozitivními nebo neznámými receptory byl 
neupravovaný poměr rizika pro celkové přežití 0,83 (log-rank test: p = 0,04250), což představuje 
klinicky i statisticky významné 17% snížení rizika úmrtí. 
 
Výsledky  hodnocení  vlivu  na  kosti  ukazují,  že  u  žen,  jež  po  2-3  letech  léčby  tamoxifenem  užívaly 
AROMASIN,  nastalo  mírné  snížení  BMD  (bone  mineral  density).  Četnost  zlomenin  u  pacientek 
léčených  přípravkem  AROMASIN  hodnocená  v  průběhu  30  měsíců  léčby  byla  celé  klinické  studii 
vyšší u pacientek užívajících přípravek AROMASIN v porovnání s pacientkami užívajícími tamoxifen 
(4,5 %, resp. 3,3 %, p =0,038). 

 
 
 
Výsledky hodnocení vlivu na endometrium ukazují, že po 2 letech léčby došlo u pacientek užívajících 
přípravek  AROMASIN  ke  zmenšení  tloušťky  endometria  s  mediánem  33 %  ve  srovnání  s žádnou 
významnou  změnou  u  pacientek  léčených  tamoxifenem.  Zvětšená  tloušťka  endometria,  zjištěná  na 
počátku  klinické  studie,  se  u  54 %  pacientek  užívajících  přípravek  AROMASIN  upravila  a  její 
hodnota se vrátila k normálu (< 5 mm). 
 
Studie IES s mediánem doby následného sledování 87 měsíců 
Výsledky zjištěné po době léčby s mediánem přibližně 30 měsíců a následném sledování s mediánem 
asi 87 měsíců ukázaly, že následná léčba přípravkem AROMASIN, které předcházely 2-3 roky 
adjuvantní léčby tamoxifenem, vykazuje klinicky a statisticky významné prodloužení doby přežití bez 
příznaků nemoci (PBN) v porovnání s pokračující léčbou tamoxifenem. Výsledky ukázaly, že ve 
sledovaném období klinického hodnocení přípravek AROMASIN významně snížil riziko recidivy 
nádorového onemocnění prsu o 16 % v porovnání s tamoxifenem (poměr rizika 0,84; p = 0,002). 
 
Celkově  prospěšný  účinek  exemestanu  ve  srovnání  s tamoxifenem,  pokud  jde  o  PBN,  je patrný  bez 
ohledu na stav uzlin nebo předchozí chemoterapii nebo hormonální terapii. Statistický význam nebyl 
zachován  v několika  podskupinách  s malou  velikostí  vzorku.  Ty  naznačovaly  trend  favorizující 
exemestan  u  pacientek  s více  než  9  pozitivními  uzlinami  nebo  s  předchozí  chemoterapií  CMF.  U 
pacientek  s  neznámým  stavem  uzlin,  jinou  předchozí  chemoterapií,  stejně  tak  s  neznámým  nebo 
chybějícím  stavem  po  předchozí  hormonální  léčbě  byl  pozorován  statisticky  nevýznamný  trend 
favorizující tamoxifen. 
 
Exemestan rovněž významně prodloužil dobu přežití bez příznaků nemoci (poměr rizika 0,82, 
p = 0,00263), a přežití bez vzdáleného relapsu (poměr rizika 0,85, p = 0,02425). 
 
Přípravek AROMASIN rovněž snížil riziko kontralaterálního karcinomu prsu, ale účinek nebyl dále 
statisticky významný ve sledovaném období klinického hodnocení (poměr rizika 0,74, p = 0,12983). V 
celkové populaci studie byl zaznamenán trend ke zlepšení celkového přežití u exemestanu (373 úmrtí) 
v porovnání s tamoxifenem (420 úmrtí) s poměrem rizika 0,89 (log rank test: p = 0,08972), což 
představuje 11% snížení rizika úmrtí ve prospěch exemestanu. Po úpravě podle předem 
specifikovaných prognostických faktorů (t.j. ER stav, stav uzlin, předchozí chemoterapie, užívání 
HRT a užívání bisfosfonátů), statisticky významné 18% snížení rizika úmrtí (poměr rizika pro celkové 
přežití 0,82; Wald chi square test: p = 0,0082) bylo pozorováno u exemestanu v porovnání s 
tamoxifenem u celé studiové populace. 
 
V další analýze podskupiny pacientek s karcinomem prsu s pozitivní expresí estrogenového receptoru 
nebo s neznámým stavem byl neupravovaný poměr rizika pro celkové přežití 0,86 (log-rank test: p = 
0,04262), což představuje klinicky a statisticky významné 14% snížení rizika úmrtí. 
 
Výsledky hodnocení vlivu na kosti naznačují, že léčba exemestanem po 2 až 3 roky, po předcházející 
léčbě tamoxifenem po dobu 3 až 2 let zvýšila ztrátu kostní hmoty během léčby (průměrná změna od 
výchozí hodnoty hustoty kosti za 36 měsíců vyjádřená v %: -3,37 [páteř], -2,96 [kyčel] u exemestanu a 
-1,29 [páteř], -2,02 [kyčel] u tamoxifenu). Nicméně ke konci 24měsíčního období po léčbě byly ve 
změně kostní density proti výchozím hodnotám minimální rozdíly mezi oběma skupinami, v rameni s 
tamoxifenem bylo finální snížení kostní hustoty ve všech lokalitách mírně vyšší (průměrná změna od 
výchozí hodnoty hustoty kosti za 24 měsíců po léčbě vyjádřená v %: -2,17 [páteř], -3,06 [kyčel] u 
exemestanu a -3,44 [páteř], -4,15 [kyčel] u tamoxifenu).  
 
Počet všech fraktur hlášených při léčbě a během následného sledování byl významně vyšší ve skupině 
s exemestanem oproti skupině s tamoxifenem  (169 [7.3%] versus 122 [5.2%]; p = 0,004), ovšem v 
počtu fraktur hlášených jako osteoporotických nebyl zaznamenán žádný rozdíl. 
 
Studie IES s finální dobou následného sledování 119 měsíců 

 
 
link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 Výsledky zjištěné po době léčby s mediánem přibližně 30 měsíců a následném sledování s mediánem 
asi 119 měsíců ukázaly, že následná léčbaexemestanem , které předcházely 2–3 roky adjuvantní léčby 
tamoxifenem, vykazuje klinicky a statisticky významné prodloužení doby přežití bez příznaků nemoci 
(PBN) v porovnání s pokračující léčbou tamoxifenem. Analýza ukázala, že ve sledovaném období 
klinického hodnocení exemestan snížil riziko recidivy nádorového onemocnění prsu o 14 % 
v porovnání s tamoxifenem (poměr rizika 0,86; p = 0,00393). Prospěšný účinek exemestanu ve 
srovnání s tamoxifenem, pokud jde o PBN, je patrný bez ohledu na stav uzlin nebo předchozí 
chemoterapii. 
 
Exemestan rovněž významně prodloužil dobu přežití bez příznaků nemoci (poměr rizika 0,83, 
p < 0,00152), a přežití bez vzdáleného relapsu (poměr rizika 0,86, p = 0,02213). Exemestan rovněž 
snížil riziko kontralaterálního karcinomu prsu, ale účinek nebyl dále statisticky významný (poměr 
rizika 0,75, p = 0,10707). 
 
V celkové populaci studie se celkové přežití mezi oběma skupinami statisticky nelišilo. Ve skupině 
s exemestanem došlo k 467 úmrtím (19,9 %) a ve skupině s tamoxifenem k 510 úmrtím (21,5 %) 
(poměr rizika 0,91, p = 0,15737, bez korekce na vícenásobné testování). U podskupiny pacientek 
s pozitivní expresí estrogenového receptoru nebo s neznámým stavem byl neupravovaný poměr rizika 
pro celkové přežití 0,89 (log-rank test: p = 0,07881) ve skupině s exemestanem v porovnání se 
skupinou s tamoxifenem. 
 
V celkové populaci studie bylo u exemestanu v porovnání s tamoxifenem pozorováno statisticky 
významné 14% snížení rizika úmrtí (poměr rizika pro celkové přežití 0,86; Wald chi square test: 
p = 0,0257) po úpravě na předem specifikované prognostické faktory (t.j. ER status, stav uzlin, 
předchozí chemoterapie, užívání HRT a užívání bisfosfonátů). 
 
U pacientek léčených exemestanem byl pozorován nižší výskyt dalšího primárního nádoru (jiného než 
karcinomu prsu) v porovnání s pacientkami léčenými pouze tamoxifenem (9,9 % versus 12,4 %). 
 
V hlavní studii, ve které byl medián doby následného sledování všech pacientek 119 měsíců (0–
163,94) a medián léčby exemestanem 30 měsíců (0–40,41), byla incidence zlomenin kostí hlášena 
u 169 (7,3 %) pacientek ve skupině s exemestanem a u 122 (5,2 %) pacientek ve skupině 
s tamoxifenem (p = 0,004). 
Výsledky účinnosti ve studii IES u postmenopauzálních žen s časným karcinomem prsu (ITT) 
 
Počet příhod 
Poměr rizika 
Exemestan 
Tamoxifen 
Poměr rizika 
Hodnota p 
Medián doby léčby 30 měsíců a medián doby následného sledování 34,5 měsíců 
Přežití bez příznaku 
213 
306 
0,69 (95% CI: 0,58–0,82) 
0,00003 
nemocia 
Přežití bez karcinomu 
171 
262 
0,65 (95% CI: 0,54–0,79) 
< 0,00001 
prsub 
Kontralaterální karcinom 

25 
0,32 (95% CI: 0,15–0,72) 
0,00340 
prsu 
Přežití bez vzdáleného 
142 
204 
0,70 (95% CI: 0,56–0,86) 
0,00083 
relapsuc 
Celkové přežitíd 
116 
137 
0,86 (95% CI: 0,67–1,10) 
0,22962 
Medián doby léčby 30 měsíců a medián doby následného sledování 52 měsíců 
Přežití bez příznaku 
354 
453 
0,77 (95% CI: 0,67–0,88) 
0,00015 
nemocia 
Přežití bez karcinomu 
289 
373 
0,76 (95% CI: 0,65–0,89) 
0,00041 
prsub 
Kontralaterální karcinom 
20 
35 
0,57 (95% CI: 0,33–0,99) 
0,04158 
prsu 

 
 
link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 Výsledky účinnosti ve studii IES u postmenopauzálních žen s časným karcinomem prsu (ITT) 
 
Počet příhod 
Poměr rizika 
Exemestan 
Tamoxifen 
Poměr rizika 
Hodnota p 
Přežití bez vzdáleného 
248 
297 
0,83 (95% CI: 0,70–0,98) 
0,02621 
relapsuc 
Celkové přežitíd 
222 
262 
0,85 (95% CI: 0,71–1,02) 
0,07362 
Medián doby léčby 30 měsíců a medián doby následného sledování 87 měsíců 
Přežití bez příznaku 
552 
641 
0,84 (95% CI: 0,75–0,94) 
0,002 
nemocia 
Přežití bez karcinomu 
434 
513 
0,82 (95% CI: 0,72–0,94) 
0,00263 
prsub 
Kontralaterální karcinom 
43 
58 
0,74 (95% CI: 0,50–1,10) 
0,12983 
prsu 
Přežití bez vzdáleného 
353 
409 
0,85 (95% CI: 0,74–0,98) 
0,02425 
relapsuc 
Celkové přežitíd 
373 
420 
0,89 (95% CI: 0,77–1,02) 
0,08972 
Medián doby léčby 30 měsíců a medián doby následného sledování 119 měsíců 
Přežití bez příznaku 
672 
761 
0,86 (95% CI: 0,77–0,95) 
0,00393 
nemocia 
Přežití bez karcinomu 
517 
608 
0,83 (95% CI: 0,74–0,93) 
0,00152 
prsub 
Kontralaterální karcinom 
57 
75 
0,75 (95% CI: 0,53–1,06) 
0,10707 
prsu 
Přežití bez vzdáleného 
411 
472 
0,86 (95% CI: 0,75–0,98) 
0,02213 
relapsuc 
Celkové přežitíd 
467 
510 
0,91 (95% CI: 0,81–1,04) 
0,15737 
CI = interval spolehlivosti; IES = Intergroup Exemestane Study; ITT = „intention-to-treat“. 
a.  Přežití bez příznaků nemoci: doba do prvního výskytu místního nebo vzdáleného relapsu, 
kontralaterálního karcinomu prsu nebo do úmrtí z jakékoli příčiny. 
b.  Přežití bez karcinomu prsu: doba do prvního výskytu místního nebo vzdáleného relapsu, 
kontralaterálního karcinomu prsu nebo do úmrtí na karcinom prsu. 
c.  Přežití bez vzdáleného relapsu: doba do prvního výskytu vzdáleného relapsu nebo do úmrtí na 
karcinom prsu. 
d.  Celkové přežití: doba do úmrtí z jakékoli příčiny. 
 
10 
 
 
Léčba pokročilého karcinomu prsu 
V randomizované,  kontrolované  klinické  studiií  vykázal  přípravek  AROMASIN  v dávce  25 mg/den 
statisticky významné prodloužení doby přežití, doby do progrese onemocnění i doby do selhání léčby 
ve  srovnání  se  standardní  hormonální  léčbou  megestrol-acetátem  u  postmenopauzálních  pacientek 
s pokročilým  karcinomem  prsu,  který  se  rozvinul  po  léčbě  tamoxifenem  nebo  během  ní,  ať  už 
tamoxifen sloužil jako adjuvantní nebo primární léčba pokročilého onemocnění. 
 
5.2 
Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce
 
Po  perorálním  podání  přípravku  AROMASIN  je  exemestan  rychle  vstřebáván.  Frakce  dávky 
absorbovaná ze zažívacího traktu je vysoká. Absolutní biologická dostupnost u  člověka není známa, 
ačkoliv  se  dá  předpokládat,  že  je  omezená  pro  rozsáhlý  first-pass  efekt.  Absolutní  biologická 
dostupnost u potkanů a psů je 5 %. Při jednorázové dávce 25 mg je dosaženo maximální plazmatické 
hladiny 18 ng/ml po dvou hodinách. Potraviny zvyšují biologickou dostupnost o 40 %. 
 
Distribuce
 
Distribuční objem exemestanu nekorigovaný na perorální biologickou dostupnost je cca 20 000 litrů. 
Kinetika je lineární s terminálním eliminačním poločasem 24 hodin. Vazba na plazmatické bílkoviny 
je přibližně 90% a je nezávislá na koncentraci. Exemestan ani jeho metabolity se neváží na erytrocyty. 
Exemestan se po opakovaném podání nekumuluje neočekávaným způsobem. 
 
Eliminace
 
Exemestan  je  metabolizován  oxidací  methylenové  skupiny  v  pozici  6  prostřednictvím  izoenzymu 
CYP3A4  a/nebo  redukcí  17-keto  skupiny  prostřednictvím  aldoketoreduktáz  následované  konjugací. 
Clearance exemestanu je cca 500 l/h, bez korekce pro perorální biologickou dostupnost. 
Metabolity jsou inaktivní nebo inhibice aromatázy je nižší než u mateřské látky. 
Množství  nezměněného  léku  vyloučeného  močí  je  1 %  dávky.  Ekvivalentní  množství  (40 %) 
radioaktivně značeného (14C) exemestanu bylo vyloučeno močí a stolicí během týdne. 
 
Zvláštní skupiny nemocných 
 
Věk
 
U  přípravku  AROMASIN  nebyla  pozorována  signifikantní  korelace  mezi  systémovou  expozicí  a 
věkem. 
 
Renální insuficience
 
U  pacientů  s  těžkou  ledvinovou  nedostatečností  (CLcr  <  30  ml/min.)  byla  systémová  expozice 
přípravku AROMASIN po jednorázové dávce dvojnásobná v porovnání se zdravými dobrovolníky. 
Vzhledem k bezpečnostnímu profilu exemestanu není třeba dávku upravovat. 
 
Jaterní insuficience
 
Systémová  expozice  přípravku  AROMASIN  byla  u  jedinců  se  středně  těžkou  nebo  těžkou  jaterní 
nedostatečností  2-3x  vyšší  než  u  zdravých  dobrovolníků.  Vzhledem  k bezpečnostnímu  profilu 
exemestanu není třeba dávku upravovat. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Toxikologické studie 
Nálezy  v  toxikologických  studiích  s  opakovanou  dávkou  u  potkanů  a  psů  obecně  odpovídaly 
farmakologické  aktivitě  exemestanu, jako  například  účinky  na  reprodukční  a  akcesorní  orgány.  Jiné 
toxické  účinky  (na  játra,  ledviny  nebo  CNS)  byly  pozorovány  pouze  při  expozici  dávkám,  které 
významně  překračují  maximální  dávky  pro  člověka, což  ukazuje  na  minimální význam  pro  klinické 
použití. 
 
11 
 
 
Mutagenita 
Exemestan nebyl genotoxický pro bakterie (Amesův test), V79 linie buněk čínských křečků, potkaní 
hepatocyty nebo pro myší jadérka. Přestože byl exemestan klastogenní pro lymfocyty in vitro, ve dvou 
studiích in vivo klastogenní nebyl. 
 
Reprodukční toxicita
 
Přípravek  AROMASIN  byl  embryotoxický  u  potkanů  a  králíků  při  hladinách  systémové  expozice 
podobné expozici získané u člověka při dávce 25 mg/den. Nebyly zaznamenány příznaky teratogenity. 
 
Kancerogenita
 
Ve  dvouleté  studii  kancerogenity  u  samic  potkanů  nebyly  pozorovány  žádné  nádory  související  s 
léčbou. U samců potkanů byla studie ukončena v 92. týdnu pro časné úmrtí na chronickou nefropatii. 
Ve  dvouleté  studii  kancerogenity  u  myší  byl  u  obou  pohlaví  pozorován  vzestup  incidence  jaterních 
novotvarů při středních a vysokých dávkách (150 a 450 mg/kg/den). Tento nález je dáván do vztahu s 
indukcí  hepatálních  mikrozomálních  enzymů,  účinkem  pozorovaným  u  myší,  avšak  ne  v  klinických 
studiích.  Dále  byl  pozorován  vzestup  incidence  renálních  tubulárních  adenomů  u  myších  samců  při 
vysokých dávkách (450 mg/kg/den). Tato změna je považována za druhově a pohlavně specifickou a 
byla  pozorována  při  dávce,  která  je  63násobkem  terapeutické  dávky  u  člověka.  Žádný  z  těchto 
pozorovaných účinků nebyl shledán klinicky relevantním k léčbě pacientek exemestanem. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ INFORMACE 
 
6.1 

Seznam pomocných látek 
 
Jádro  tablety:  koloidní  hydratovaný  oxid  křemičitý,  krospovidon,  hypromelóza,  magnesium-stearát, 
mannitol, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, polysorbát 80. 
Potahová  vrstva  tablety:  hypromelóza,  polyvinylalkohol,  simetikonová  emulze,  makrogol 6000, 
sacharóza, hydrát zásaditého uhličitanu hořečnatého, oxid titaničitý, methylparaben, černý inkoust 
 
6.2 
Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 
 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 
 
AL-PVDC/PVC-PVDC blistr, krabička. 
 
Velikost balení
: 15, 30 a 90 tablet. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním  
 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

12 
 
 
 
PFIZER, spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
 
8.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
 
44/005/01-C 
 
9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 
 
Datum první registrace: 10. 1. 2001 
Datum posledního prodloužení registrace: 5. 9. 2012 
 
10. DATUM REVIZE TEXTU 
 
28. 11. 2017 
 
13