Lék Diaprel MR 30MG

Kód SÚKL
0001244  
Název LP
Diaprel MR (30mg Tbl Ret 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta s řízeným uvolňováním
Velikost balení
30
Síla
30MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Gliclazidum
ATC skupina
GLIKLAZID (A10BB09)

Složení

  1. Gliclazidum – 30 MG
  2. Calcii Hydrogenophosphas Dihydricus – PL MG
  3. Hypromellosum – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Maltodextrinum – PL MG
  6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls162076/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Diaprel MR 
30 mg, tablety s řízeným uvolňováním 
Gliclazidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
:  
1.     Co je Diaprel MR a k čemu se používá 
2.     Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diaprel MR užívat  
3.     Jak se Diaprel MR užívá  
4.     Možné nežádoucí účinky 
5      Jak Diaprel MR uchovávat  
6.     Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Diaprel MR a k čemu se používá 
 
Diaprel  MR  je  lék  snižující  hladinu  cukru  v krvi  (perorální  antidiabetikum  ze  skupiny  derivátů 
sulfonylurey).  
Diaprel MR  se  používá  u  dospělých  pacientů  k léčbě  určitého  typu  diabetu  (tzv.  cukrovky  2.  typu), 
pokud samotná dieta, tělesný pohyb a úbytek váhy nestačí k udržení hladiny cukru v krvi v normě.  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diaprel MR užívat  
 
Neužívejte Diaprel MR 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  gliklazid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku  Diaprel  MR 
(uvedenou  v  bodě  6),  nebo  na  jiné  léky  ze  stejné  skupiny  (deriváty  sulfonylurey)  nebo  na  jiné 
příbuzné léky (hypoglykemické sulfonamidy);  
-  jestliže máte na inzulínu závislý diabetes mellitus (tzv. cukrovku 1. typu); 
-  jestliže  máte  ketolátky  a  cukr  v  moči  (to  může  znamenat,  že  máte  ketoacidózu),  diabetické 
prekoma nebo koma; 
-  jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater; 
-  jestliže  užíváte  léky  na  léčbu  plísňových  onemocnění  (mikonazol)  (viz  bod  „Další  léčivé 
přípravky a Diaprel MR”); 
-  jestliže kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Diaprel MR se poraďte se svým lékařem. 

 
Pro  dosažení  správné  hladiny  cukru  v  krvi  byste  měl(a)  dodržovat  léčebný  plán  předepsaný  Vaším 
lékařem. To znamená, že kromě pravidelného užívání tablet, dodržujete dietu, cvičíte a, je-li to nutné, 
snižujete svou hmotnost. 
 
V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat  hladinu cukru v krvi (a eventuálně v moči) 
a také hladinu glykovaného hemoglobinu (HbA1c).  
 
V prvních několika týdnech léčby může být vyšší riziko výskytu nízké hladiny cukru v krvi 
(hypoglykemie). Proto je nezbytné přísné lékařské sledování. 
 
K poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykemii) může dojít: 
- jestliže jíte nepravidelně nebo úplně vynecháváte některá jídla, 
- jestliže hladovíte, 
- jestliže trpíte podvýživou, 
- jestliže změníte svou dietu, 
- jestliže zvýšíte svou fyzickou aktivitu a příjem cukrů neodpovídá tomuto zvýšení, 
- jestliže konzumujete alkohol, zejména v kombinaci s vynecháním jídel, 
- jestliže současně užíváte jiné léky nebo přírodní léčiva, 
- jestliže užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu, 
- jestliže trpíte určitou hormonálně vyvolanou chorobou (funkční porucha štítné žlázy, hypofýzy nebo 
kůry nadlevin), 
- jestliže máte závažně sníženou funkci ledvin nebo jater. 
 
Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi, mohou se u Vás objevit následující příznaky: 
bolest hlavy, intenzivní pocit hladu, nevolnost, zvracení, malátnost, porucha spánku, neklid, agresivita, 
horší soustředění, nižší pozornost a reakční doba, deprese, zmatenost, porucha řeči nebo zraku, třes, 
senzorické poruchy, závrať a pocit bezmoci. 
Můžete zaznamenat také následující příznaky: pocení, vlhká kůže, úzkost, rychlý nebo nepravidelný 
tep, vysoký krevní tlak, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do přilehlých oblastí (angina 
pectoris). 
 
Jestliže hladina cukru v krvi dále klesá, může se u Vás objevit značná zmatenost (delirium), křeče, 
ztráta sebekontroly, Váš dech může být povrchní a tep zpomalený, můžete ztratit vědomí. 
 
Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi velmi rychle vymizí, jestliže užijete nějakou 
formu cukru například tablety glukózy, kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj. 
Proto byste vždy měl(a) nosit s sebou nějakou formu cukru (tablety glukózy, kostky cukru). Pamatujte 
si, že umělá sladidla nejsou účinná. Prosím, kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, jestliže 
Vám užití cukru nepomohlo, nebo jestliže se příznaky opakují. 
 
Příznaky nízké hladiny cukru mohou chybět, mohou být méně nápadné, mohou vznikat velmi pomalu 
nebo si v průběhu času neuvědomíte, že Vaše hladina cukru v krvi klesla. K tomu může dojít, jestliže 
jste vyššího věku a užíváte určité léky (například léky ovlivňující centrální nervový systém nebo 
betablokátory). 
Jestliže prožíváte stresovou situaci (nehoda, chirurgické operace, horečka atd.), Váš lékař Vás může 
dočasně převést na inzulínovou léčbu. 
 
Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi (hyperglykemie) se mohou objevit, jestliže gliklazid doposud 
nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel(a) léčebný plán předepsaný Vaším 
lékařem, jestliže užíváte přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz bod „Další 
léčivé přípravky a Diaprel MR“) nebo prožíváte zvláštní stresovou situaci. Příznaky vysoké hladiny 
cukru v krvi mohou zahrnovat žízeň, časté močení, sucho v ústech, suchou svědící kůži, kožní infekce 
a nižší výkonnost. 
 
Jestliže dojde ke vzniku těchto příznaků, musíte kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka. 

 
 
K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li gliklazid 
předepsán ve stejnou dobu jako přípravky, které patří do skupiny antibiotik nazývaných 
fluorochinolony, a to zejména u starších pacientů. V tomto případě, budete Vaším lékařem 
informováni o důležitosti sledování hladiny glukózy v krvi. 
 
Pokud je Vám známa rodinná anamnéza nebo dědičně podmíněný deficit glukosa-6-
fosfátdehydrogenázy (G6PD) (anomálie červených krvinek), může se objevit pokles hladiny 
hemoglobinu a porucha červených krvinek (hemolytická anémie). Kontaktujte svého lékaře před 
užitím léku. 
 
Děti a dospívající 
Použití přípravku Diaprel MR se nedoporučuje u dětí v důsledku nedostatku údajů. 
 
Další léčivé přípravky a Diaprel MR 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
 
Účinek gliklazidu na snížení cukru v krvi může být vyšší a mohou se objevit známky nízké hladiny 
cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: 
-  další  léky  užívané  k léčbě  vysoké  hladiny  cukru  v krvi  (perorální  antidiabetika,  agonisté  GLP-1 
receptoru nebo inzulín), 
-  antibiotika (sulfonamidy, klarithromycin), 
-  léky  užívané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  srdečního  selhání  (betablokátory,  inhibitory 
angiotenzin konvertujícího enzymu jako kaptopril nebo enalapril), 
-  léky k léčbě plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol), 
-  léky k léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů (antagonisté H2 receptorů), 
-  léky užívané k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy), 
-  léky proti bolesti a nesteroidní antirevmatika (fenylbutazon, ibuprofen), 
-  léky obsahující alkohol. 
 
Účinek gliklazidu na snížení hladiny cukru v krvi může být oslaben a může dojít ke zvýšení hladiny 
cukru v krvi při užívání některého z následujících léků: 
-  léky užívané k léčbě poruch centrálního nervového systému (chlorpromazin), 
-  léky k potlačení zánětu (kortikosteroidy), 
-  léky používané k léčbě astmatu a během porodu (injekční salbutamol, ritodrin a terbutalin), 
-  léky užívané k léčbě chorob prsů, těžkého menstruačního krvácení a endometriózy (danazol), 
-  přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum). 
 
K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li přípravek, 
který  patří  do  skupiny  antibiotik  nazývaných  fluorochinolony  užíván  ve  stejnou  dobu  jako  Diaprel 
MR, zejména u starších pacientů. 
 
Diaprel MR může zvyšovat účinek léků, které snižují krevní srážlivost (warfarin). 
 
Prosím, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jiný léčivý přípravek. 
Pokud jste hospitalizován(a), informujte lékařský personál, že užíváte Diaprel MR. 
 
Diaprel MR s jídlem, pitím a alkoholem 
Diaprel MR může být užíván s jídlem a nealkoholickými nápoji. 
Pití  alkoholu  není  doporučeno,  protože  může  nepředvídatelným  způsobem  změnit  kontrolu  Vašeho 
diabetu (cukrovky). 
 
 
 

 
Těhotenství a kojení 
Užívání přípravku Diaprel MR se nedoporučuje v průběhu těhotenství. Pokud jste těhotná, domníváte 
se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým  lékařem dříve, než začnete 
tento přípravek užívat. 
Diaprel MR nesmíte užívat, pokud kojíte.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být porušena, jestliže je Vaše hladina cukru v krvi 
příliš nízká (hypoglykemie), nebo příliš vysoká (hyperglykemie), nebo jestliže u Vás vznikly poruchy 
vidění v důsledku těchto stavů. Mějte na mysli, že můžete sebe nebo ostatní vystavit nebezpečí 
(například při řízení auta nebo obsluze strojů). Prosím, zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit auto, 
jestliže:  
- máte časté příhody nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), 
- máte málo nebo žádné varovné signály nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie). 
 
 
3. 

Jak se Diaprel MR užívá 
 
Dávkování 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Dávka je stanovena lékařem v závislosti na Vaší hladině cukru v krvi nebo případně moči. 
Změna vnějších faktorů (pokles hmotnosti, změna životního stylu, stres) nebo zlepšení kontroly 
hladiny cukru v krvi mohou vyžadovat změnu dávky gliklazidu. 
Doporučená  denní  dávka  přípravku  je  jedna  až  čtyři  tablety  (maximálně  120  mg)  jednou  denně  při 
snídani. To závisí na odpovědi na léčbu.  
Přípravek Diaprel MR je určen k perorálnímu podání (ústy).  Tabletu(y) zapijte sklenicí vody při 
snídani (a pokud možno každý den ve stejnou dobu). Spolkněte tablety celé. Tablety nežvýkejte. 
Po užití tablety(tablet) se vždy musíte najíst.  
 
Při zahájení užívání přípravku Diaprel MR v kombinaci s metforminem, inhibitorem alfa glukosidázy, 
thiazolidinedionem,  inhibitorem  4-dipeptidyl  peptidázy,  agonistou  GLP-1  receptoru  nebo  inzulínem 
Váš lékař stanoví správnou dávku každého léku individuálně pro Vás.  
 
Jestliže si všimnete, že Vaše hladina cukru je vysoká, ačkoliv užíváte tento lék podle předpisu, obraťte 
se na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diaprel MR, než jste měl(a) 
Pokud  jste  užil(a)  příliš  mnoho  tablet,  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  nejbližší  nemocnici, 
oddělení pohotovosti. 
Známky předávkování jsou příznaky nízké hladiny krevního cukru (hypoglykemie), popsané v bodě 2. 
Příznaky mohou být ihned potlačeny užitím cukru (4 až 6 kostek) nebo slazených nápojů a následně 
vydatnou svačinou nebo jídlem. Pokud je pacient v bezvědomí, okamžitě informujte lékaře a volejte 
pohotovost.  To  samé  se  má  provést,  jestliže  někdo,  například  dítě,  užil  přípravek  neúmyslně. 
Pacientovi v bezvědomí nepodávejte jídlo ani pití. 
Má být zajištěno, že je vždy k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě akutního 
stavu zavolat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Diaprel MR 
Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. 
Nicméně pokud si zapomenete vzít dávku přípravku Diaprel MR, vezměte si další dávku v obvyklém 
čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat Diaprel MR 
Vzhledem  k  tomu,  že  léčba  diabetu  (cukrovky)  trvá  obvykle  celý  život,  měl(a)  byste  se  poradit  se 
svým  lékařem,  než  přestanete  užívat  tento  léčivý  přípravek.  Přerušení  léčby  může  způsobit  zvýšení 
hladiny cukru v krvi (hyperglykemie), což zvyšuje riziko rozvinutí se komplikací diabetu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie). 
Známky a příznaky jsou uvedeny v bodě „Upozornění a opatření“. 
Pokud nejsou tyto příznaky léčeny, mohou vést k ospalosti, ztrátě vědomí nebo možnému komatu. 
Pokud  je  příhoda  nízké  hladiny  krevního  cukru  závažná  nebo  dlouhotrvající,  dokonce  i  když  je 
dočasně zvládnuta užitím cukru, měl(a) byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Poruchy jater 
Ojediněle byly hlášeny případy abnormální funkce jater, která může způsobit zažloutnutí kůže a očí. 
Jestliže se u Vás objeví tyto příznaky, vyhledejte okamžitě lékaře. Příznaky obecně ustupují 
s přerušením léčby. Váš lékař rozhodne, zda máte léčbu přerušit. 
 
Poruchy kůže  
Byly hlášeny kožní reakce jako je vyrážka, zčervenání, svědění, kopřivka, angioedém (rychlý otok 
tkání jako oční víčka, obličej, rty, ústa, jazyk nebo hrdlo, což může vést k dýchacím obtížím). Vyrážka 
se může rozvinout až v puchýře nebo v olupování kůže. 
Výjimečně, byly hlášeny známky závažné reakce přecitlivělosti (DRESS): zpočátku jako příznaky 
podobné chřipce a vyrážka na obličeji, poté rozšířená vyrážka s vysokou teplotou. 
 
Poruchy krve  
Byly hlášeny případy snížení počtu krevních buněk (například destičky, červené a bílé 
krvinky), které mohou vyvolat bledost, prodloužené krvácení, tvorbu modřin, bolest v krku  
a horečku. Tyto příznaky obvykle vymizí s přerušením léčby.  
 
Poruchy zažívání 
Bolest břicha, nevolnost, zvracení, trávicí obtíže, průjem a zácpa. Tyto příznaky jsou menší, 
jestliže je Diaprel MR užíván s jídlem podle doporučení.  
 
Poruchy oka 
Vaše vidění může být zejména na začátku léčby krátkodobě ovlivněno. Tento účinek je vyvolán 
změnami hladiny cukru v krvi. 
 
Stejně jako i u jiných přípravků na bázi sulfonylurey byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 
případy závažných změn počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév, snížení hladiny 
sodíku v krvi (hyponatremie), příznaky poruchy funkce jater (například žloutenka), které po přerušení 
užívání derivátu sulfonylurey ve většině případů odezněly, ale v ojedinělých případech vedly k život 
ohrožujícímu selhání jater. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak Diaprel MR uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a blistru za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Diaprel MR obsahuje 
-      Léčivou látkou je gliclazidum. Jedna tableta obsahuje gliclazidum 30,0 mg v lékové formě 
s řízeným uvolňováním. 
-     Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, maltodextrin, hypromelosa, 
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak Diaprel MR vypadá a co obsahuje toto balení 
Diaprel MR je bílá, podlouhlá tableta s řízeným uvolňováním s vyraženým nápisem na obou stranách, 
‘DIA  30’  na  jedné  straně  a 
na  druhé  straně.  Tablety  jsou  k  dispozici  v  blistru  zabaleném  
v krabičce obsahující 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 nebo 500 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284, Suresnes cedex, Francie 
 
Výrobce 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905 route de Saran 
45520 Gidy - Francie 
 
nebo 
 
Servier (Ireland) Industries Ltd.,  
Gorey Road,  
Arklow - Co. Wicklow - Irsko 
 
nebo  

 
 
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Ul. Annopol 6B  
03-236 Warszawa - Polsko 
 
nebo 
 
IBERFAR Indústria Farmacêutica SA. 
rua Consiglieri Pedroso (IBERFAR), n° 123, 
2734-501 Queluz de Baixo - Portugalsko 
 
nebo 
 
Qualiti (Burnley) Limited 
Talbot Street, Briercliffe 
Burnley,  
Lancashire BB10 2JY - Velká Británie 
 
nebo 
 
LABORATORIOS SERVIER S.L. 
Avd. de los Madroños, 33 
28043 Madrid - Španělsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko 
DIAMICRON MR 30 mg 
Belgie 
UNI DIAMICRON 
Kypr 
DIAMICRON MR 30 mg 
Česká republika 
DIAPREL MR 
Dánsko 
DIAMICRON UNO 30 mg 
Estonsko  
DIAPREL MR 
Francie (RMS) 
DIAMICRON 30 mg 
Německo 
DIAMICRON UNO 30 mg  
Řecko 
DIAMICRON MR 
Maďarsko 
DIAPREL MR 
Island 
DIAMICRON UNO 30 mg 
Irsko 
DIAMICRON MR 30 mg  
Itálie 
DIAMICRON 30mg  
Litva 
DIAPREL MR 
Lucembursko 
DIAMICRON 30 mg  
Malta 
DIAMICRON MR  
Nizozemsko 
DIAMICRON MR 30 mg 
Polsko 
DIAMICRON 30 mg 
Portugalsko 
DIAMICRON LM 30 mg  
Slovenská republika 
DIAPREL MR 
Slovinsko 
DIAPREL MR 
Španělsko 
DIAMICRON 30 mg 
Velká Británie 
DIAMICRON 30 mg MR  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 14.10.2016