Lék Ophthalmo-framykoin Comp.

Kód SÚKL
0001077  
Název LP
Ophthalmo-framykoin Comp. (Oph Ung 5G)
Cesta podání
Oční podání (OPH)
Léková forma
Oční mast
Velikost balení
5G
Síla
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Bacitracinum Zincum, Neomycini Sulfas, Hydrocortisoni Acetas
ATC skupina
ANTIBIOTIKA V KOMBINACI S OSTATNÍMI LÉČIVY (S01AA20)

Složení

  1. Bacitracinum Zincum – 1250 IU
  2. Neomycini Sulfas – 26 MG
  3. Neomycinum – 16,5 MG
  4. Hydrocortisoni Acetas – 25 MG
  5. Adeps Lanae – PL GM
  6. Paraffinum Solidum – PL MG
  7. Cera Alba – PL MG
  8. Alcohol Cetylicus – PL MG
  9. Vaselinum Album – 5 GM

Příbalová informace

sp.zn.sukls128621/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Ophthalmo-Framykoin comp. 
oční mast 
bacitracinum zincicum, neomycini sulfas, hydrocortisoni acetas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. 
používat 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. a k čemu se používá 
 
Oční mast Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se 
širokým spektrem účinku, která je doplněna o hydrokortison, kortikosteroidní hormon s 
protizánětlivým a protialergickým účinkem. Mast je určena k léčbě těch očních onemocnění, kde se 
vedle infekce výrazně projevuje alergická a zánětlivá složka.  
 
Ophthalmo-Framykoin comp. se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, 
rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční 
duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při 
zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu.  
Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. 
používat 

 
Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Framykoin comp.  

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6),  

při přecitlivělosti na tzv. aminoglykosidová antibiotika,  

při oparu rohovky, pravých a planých neštovicích, při virových onemocněních a vleklých zánětech 
předního úseku oka, plísňových onemocněních oka, tuberkulózních zánětech,  

při změnách rohovky spojených s jeho nedostatečnou výživou. 
 
Upozornění a opatření 
Pro použití Ophthalmo-Framykoinu comp. u nemocných s glaukomem (zelený zákal) a kataraktou 
(šedý zákal) musí být zvlášť závažné důvody.  
Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních, dále o případném těhotenství či 
kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku. 
Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání. 
Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. a jiných léků současně používaných se mohou 
navzájem ovlivňovat. Jedná se o tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol, které snižují antibiotické 
účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. Rovněž není vhodné nanášet mast současně s jinými 
přípravky pro místní používání, aby nedošlo k naředění masti, které by vedlo ke snížení 
antibakteriálního účinku. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Ophthalmo-Framykoin comp. žádné volně 
prodejné léky. 
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, včetně léků pro oční, případně nosní nebo 
ušní podání, oznamte mu, že používáte Ophthalmo-Framykoin comp. 
 
Přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. s jídlem a pitím 
Při používání přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. můžete jíst a pít normálně. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Váš lékař má být informován o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto 
přípravku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému 
vidění, které ve velmi krátké době odezní. 
 
Přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol

Tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitida). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Neurčí-li lékař jinak, 1-2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2-3 hodinách 
(nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku. 
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivé látky 
neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí 
je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. 
Při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí potírá nemocná 
plocha 5 - 6krát denně. 
Mast se nepoužívá déle než 5 - 7 dnů. 
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky 
olejového podílu vazelíny). 
Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Framykoin comp., než jste měl(a) 
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení 
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. 
Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se doba pro použití 
další dávky, pak následující dávku vynechejte. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu používání přípravku, i když se budete 
cítit lépe. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při používání přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. se mohou vyskytnout následující nežádoucí 
účinky. Frekvenci výskytu nelze z dostupných dat určit. 
 
Po nanesení masti do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný 
pocit pálení, zánět víčka, alergický zánět spojivky, zvýšení nitroočního tlaku, rozmazané vidění. 
Výjimečně se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, zčervenání oka, otok či jiné příznaky 
dráždění, které nebyly přítomny před použitím masti). Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo 
jiných neobvyklých reakcí léčbu přerušte a ihned se poraďte s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje 
Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 1 250 m. j., neomycini sulfas 26 mg (=neomycinum 
1 000 m. j./mg 16,5 mg), hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti. 
Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína. 
 
Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin comp. vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: suspenzní mast světle žluté barvy, konzistence bílé vazelíny. 
Druh obalu: hliníková tuba, krabička. 
Velikost balení: 5 g oční masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 6. 2017