Lék Ophthalmo-framykoin

Kód SÚKL
0001076  
Název LP
Ophthalmo-framykoin (Oph Ung 5G)
Cesta podání
Oční podání (OPH)
Léková forma
Oční mast
Velikost balení
5G
Síla
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Bacitracinum Zincum, Neomycini Sulfas
ATC skupina
KOMBINACE RŮZNÝCH ANTIBIOTIK (S01AA30)

Složení

  1. Bacitracinum Zincum – 1250 IU
  2. Neomycini Sulfas – 26 MG
  3. Neomycinum – 16,5 MG
  4. Paraffinum Liquidum – PL MG
  5. Adeps Lanae – PL MG
  6. Vaselinum Album – 5 GM

Příbalová informace

sp.zn.: sukls13696/2009 
 
 

Příbalová informace – informace pro uživatele 
 
Ophthalmo-Framykoin 
oční mast 
Bacitracinum zincicum/neomycini sulfas 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-     Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Framykoin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Framykoin používat 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Framykoin používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Framykoin a k čemu se používá 
 
Oční mast Ophthalmo-Framykoin obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým 
spektrem účinku, která je vhodná pro léčbu očních infekcí.  
Ophthalmo-Framykoin se používá při akutních infekčních zánětech spojivek, novorozeneckých 
hnisavých zánětech spojivek, zánětech rohovky, vředu rohovky, infikovaném poranění rohovky, 
zánětu slzného vaku, zánětu očního víčka, ječném zrnu, po operacích. Mast je vhodná i pro děti. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Framykoin používat 
 
Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Framykoin  
-  jestliže jste alergický(á) léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Ophthalmo-Framykoin není vhodný pro léčbu chronických zánětů spojivek a nemá se používat 
jednorázově, např. po vyjmutí cizích tělísek, pro nebezpečí vzniku přecitlivělosti. Není vhodná 
aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Framykoin  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
1/3 
 
Vzájemné působení oční masti Ophthalmo-Framykoin a jiných léčivých přípravků není známo. 
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte 
oční mast Ophthalmo-Framykoin. 
 
Přípravek Ophthalmo-Framykoin s jídlem a pitím 
Při užívání přípravku Ophthalmo-Framykoin můžete jíst a pít normálně. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pro používání přípravku Ophthalmo-Framykoin v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné 
důvody. Váš lékař má být proto informován o případném těhotenství nebo kojení, aby mohl zvážit 
používání přípravku 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době 
odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ophthalmo-Framykoin obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin). 
Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Framykoin používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku malé množství oční 
masti pravidelně každé 3-4 hodiny. 
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby účinné látky 
neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí 
je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. 
Léčba má trvat minimálně 4-5 dní. 
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky 
olejového podílu vazelíny).  
Po dobu léčby přípravkem není vhodné používání kontaktních čoček. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Framykoin, než jste měl(a) 
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Framykoin  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Framykoin  
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit 
lépe.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
2/3 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při léčbě oční mastí Ophthalmo-Framykoin může dojít k pocitům pálení, zčervenání kůže víček, 
zánětu víček, alergickým zánětům spojivek. Při léčbě přetrvávající 7 dní se zvyšuje riziko alergických 
projevů (obvykle na neomycin). 
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ophthalmo-Framykoin obsahuje 
Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 1 250 m. j. a neomycini sulfas 26 mg (neomycinum      
1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti 
Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), tekutý parafin. 
 
Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin vypadá a co obsahuje toto balení 
Suspenzní průsvitná mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny 
Druh obalu: hliníková tuba, krabička. 
Balení: 5 g oční masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
22.1.2014 
 
3/3