Lék Framykoin 250IU/G+5,2MG/G

Kód SÚKL
0001066  
Název LP
Framykoin (250iu/g+5,2mg/g Ung 10g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Mast
Velikost balení
10G
Síla
250IU/G+5,2MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Bacitracinum Zincum, Neomycini Sulfas
ATC skupina
JINÁ ANTIBIOTIKA PRO LOKÁLNÍ APLIKACI (D06AX)

Složení

  1. Bacitracinum Zincum – 2500 IU
  2. Neomycini Sulfas – 52 MG
  3. Neomycinum – 33 MG
  4. Neomycinum – 1000 IU
  5. Alcohol Cetylicus – PL MG
  6. Cera Alba – PL MG
  7. Adeps Lanae – PL GM
  8. Paraffinum Solidum – PL MG
  9. Vaselinum Album – 10 GM

Příbalová informace

sp.zn.:  sukls219669/2013 
 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
FRAMYKOIN 
mast 
bacitracinum zincicum/neomycini sulfas 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní 
sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Framykoin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Framykoin používat 
3. 
Jak se přípravek Framykoin používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Framykoin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Framykoin a k čemu se používá 
 
Framykoin obsahuje kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která působí na  
původce kožních onemocnění. 
Framykoin se používá u dospělých i dětí od novorozeneckého věku k místní léčbě kožních 
infekcí způsobených bakteriemi, jako je impetigo (hnisavé puchýřky, zejména na obličeji u 
dětí), hnisavý zánět vlasových a vousových míšků, nežity, infikované vředy, různá menší 
infikovaná poranění (škrábnutí, odřeniny kůže, drobné rány a spáleniny), infikované ekzémy 
a proleženiny. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Framykoin používat 
 
Nepoužívejte přípravek Framykoin: 

jestliže jste alergický(á) na bacitracin/neomycin nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

při kožních onemocněních způsobených plísněmi a kvasinkami, 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Framykoin se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou. 
Framykoin nelze používat na rozsáhlé mokvající plochy a na bércové vředy pro nebezpečí 
jeho vstřebání. Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami. 
 
1/3 

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné 
zvracení vyvolat, nebo podpořit a vyhledat lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Framykoin
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a) nebo které možná budete používat. 
Není vhodné nanášet přípravek Framykoin současně s jinými přípravky pro místní používání, 
aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku. Proto bez 
porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně 
prodejné léky pro místní používání. 
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte 
přípravek Framykoin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
V těhotenství a při kojení je Framykoin možno používat pouze na malé plochy, není vhodné 
ošetřovat Framykoinem popraskané bradavky při kojení. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Framykoin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Framykoin obsahuje lanolin (tuk z ovčí vlny) a cetylalkohol 
Tyto pomocné látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. povrchové zánětlivé 
onemocnění kůže nazývané kontaktní dermatitida). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Framykoin používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Framykoin se nanáší dospělým i dětem od novorozeneckého věku v malém množství 
1 - 3krát denně na postižená místa do vyhojení. Při hnisání a tvorbě krust je nutné krusty 
odstranit podle postupu doporučeného lékařem. Podle potřeby je možné ošetřené místo 
překrýt lehkým vzdušným obvazem. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při používání přípravku Framykoin se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 léčených)
 
Podráždění kůže, alergické reakce (může se projevit jako svědění, zčervenání, zduření 
kůže, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků). K podráždění kůže nebo 
alergické reakci může dojít při opakovaném a dlouhodobém používání. 
 
V případě výskytu těchto nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu 
a poraďte se s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
2/3 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 
5. 
Jak přípravek Framykoin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za 
„EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Framykoin obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 2500 m. j. a neomycini sulfas 52 mg (což 
odpovídá neomycinum 1000 m. j./33 mg) v 10 g masti. 
-  Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, cetylalkohol, bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), 
tvrdý parafin. 
 
Jak přípravek Framykoin vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Framykoin je suspenzní průsvitná mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny. 
 
Velikost balení: 10 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
18.6.2014 
 
 
3/3