Lék Carbosorb 25G

Kód SÚKL
0000982  
Název LP
Carbosorb (25g Por Plv 25g)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální prášek
Velikost balení
25G
Síla
25G
Typ balení
Sáček
Účinné látky
Carbo Activatus
ATC skupina
AKTIVNÍ UHLÍ (A07BA01)

Složení

  1. Carbo Activatus – 25 GM

Příbalová informace

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls82356/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CARBOSORB
perorální prášek 
(Carbo activatus)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  musíte  CARBOSORB užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů musíte se poradit s lékařem.
-
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1.
Co je CARBOSORB a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat
3.
Jak se CARBOSORB užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5
Jak CARBOSORB uchovávat 
6.
Další informace
1.
CO JE CARBOSORB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
CARBOSORB  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  obsahujících  medicinální  uhlí,  které  pohlcuje 
plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí. 
CARBOSORB je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem 
mohou  přípravek  krátkodobě  (nejdéle  2  dny)  užívat  dospělí  včetně  těhotných  a  kojících  žen                   
a  mladiství u  akutních  průjmů  způsobených  dietní  chybou,  při  výskytu  méně  závažných  střevních 
infekcí  způsobených  viry  a  baktériemi,  při  dráždivém  tračníku,  po  poradě  s lékařem  u  akutních 
perorálních otrav toxickými látkami nebo předávkování perorálními léky. Dospělí, kteří trpí vředovým 
zánětem  tlustého  střeva,  zánětem  sliznice  žaludku  a  nadměrným  rozkladem  potravy  ve  střevě,  nebo 
průjmy  vyvolanými  v průběhu jiných  základních  onemocnění (cukrovka),  mohou přípravek používat 
pouze  na  doporučení  lékaře.  Přípravek  se  používá  také  u  diagnostického  vyšetření  žlučníku  a
žlučových cest.
Přípravek  není  určen  pro  děti  do  3  let.  Dětem  od  3  let  může  být  přípravek  podáván  pouze  po 
doporučení lékaře.
2.
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOSORB UŽÍVAT
Neužívejte CARBOSORB
-
jestliže jste přecitlivělý na složku přípravku CARBOSORB
-
při  nepřítomnosti zvuků ve střevech  (může být zvýšené riziko ucpání střev)
-
přípravek by neměl být podáván, pokud je jisté, že byly požity leptavé látky (louhy a kyseliny),  
1/3
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CARBOSORB je zapotřebí
Pokud trpíte: 
-
vředovým zánětem tlustého střeva
-
zánětem sliznice žaludku
-
nadměrným rozkladem potravy ve střevě
-
průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka)
Pokud  se  Vás  týká  některý  z  výše  uvedených  bodů,  poraďte  se  před  užíváním  přípravku 
CARBOSORB s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku CARBOSORB a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně 
ovlivňovat.
CARBOSORB ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:
-
snižuje  účinky  antikoncepčních  přípravků  užívaných  ústy  a  proto  je  třeba,  aby  se  ženy 
v období užívání přípravku CARBOSORB  pojistily i jinou formou antikoncepce. 
-
snižuje  vstřebávání  a  tím  účinky  jiných  léčiv,  proto  musí  být  mezi  užitím  přípravku 
CARBOSORB  a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku CARBOSORB s jídlem a pitím
Přípravek se užívá rozmíchán v sklenici vody. 
Doporučuje se užívat přípravek CARBOSORB 2 hodiny po jídle anebo perorálním užití jiného léku.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívaní přípravku CARBOSORB během těhotenství a kojení je možné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek CARBOSORB nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3.
JAK SE CARBOSORB UŽÍVA
Vždy  užívejte  přípravek  přesně  podle  pokynů  této  příbalové  informace.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování 
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.
Dospělí a mladiství:
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá denní dávka užívaná k léčbě jsou 1 - 2 polévkové lžíce 3 - 4  krát 
denně.
Děti od 3 let:
Přesné dávkovaní a délku léčby určí vždy lékař podle závažnosti onemocnění a věku dítěte.
Přípravek se užívá rozmíchán ve sklenici vody.
Jestliže jste užil(a) více přípravku CARBOSORB, než jste měl(a)
Předávkování  může způsobit mechanickou zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost. 
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
2/3
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CARBOSORB
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.
4.
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  CARBOSORB  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Poruchy zažívací soustavy:
-
snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,
-
černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí, 
-
vyšší dávky můžou způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které  nejsou uvedeny  v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.
5.
JAK CARBOSORB UCHOVÁVAT 
Uchovávat při teplotě do 25 °C.
Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte CARBOSORB po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.
6.
DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek CARBOSORB obsahuje
Léčivou látkou je carbo activatus 25 g v jednom balení.
Přípravek neobsahuje další pomocné látky.
Jak přípravek CARBOSORB vypadá a co obsahuje toto balení
Perorální  prášek  - jemný  černý  prášek  bez  hrubších  hrudkovitých  částí,  špatně  rozpustný  ve  všech 
obvyklých rozpouštědlech.
Balení obsahuje 1x25 g prášku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
13.4. 2011
3/3