Lék Pityol 20MG/G

Kód SÚKL
0000889  
Název LP
Pityol (20mg/g Ung 30g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Mast
Velikost balení
30G
Síla
20MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Ichthammolum, Acidum Boricum, Zinci Oxidum, Guaiazulenum
ATC skupina
DEHTY (D05AA)

Složení

 1. Ichthammolum – 600 MG
 2. Acidum Boricum – 300 MG
 3. Zinci Oxidum – 6 GM
 4. Guaiazulenum – 3 MG
 5. Benzaldehydum – PL MG
 6. Vanillinum – PL MG
 7. Cinnamomi Zeylanici Corticis Etheroleum – PL MG
 8. Methylparabenum – PL MG
 9. Propylparabenum – PL MG
 10. Ethylis Linoleas ET Linolenas – PL MG
 11. Glycerida Saturata ET Insaturata Longa – PL MG
 12. Aqua Purificata – PL MG
 13. Vaselinum Album – 30 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls26875/2009 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
PITYOL 
Mast 
ichthammolum, acidum boricum, zinci oxidum, guaiazulenum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je Pityol a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pityol používat 
3. 
Jak se Pityol používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Pityol uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Pityol a k čemu se používá 
 
Pityol je mast obsahující směs látek, které podporují hojení, mají mírný protizánětlivý a 
dezinfekční účinek. 
 
Pityol se používá u dospělých a dětí nad l0 let při chronických ekzémech, trudovině (akné), 
povrchových hnisavých zánětech kůže malého rozsahu, nemokvajících opruzeninách. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pityol používat 
 
Neužívejte Pityol:
 
-  jestliže jste alergický(á) na ichthammolum, acidum boricum, zinci oxidum nebo 
guaiazulenum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
-  Pityol nesmí přijít do styku s oční spojivkou 
-  Pityol se nesmí aplikovat na rozsáhlé plochy porušené pokožky. 
-  přípravek není určen pro děti mladší než l0 let. 
 
Další léčivé přípravky a Pityol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzájemné ovlivnění účinku Pityolu a jiných přípravků není známo. Přesto bez porady s 
lékařem nenanášejte na postižené místo současně s touto mastí jiné volně prodejné léky pro 
místní používání. 
 
1/3 
 
Přípravku Pityol s jídlem a pitím 
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné a kojící ženy nemohou Pityol používat na rozsáhlé plochy porušené pokožky. 
U kojících žen nelze aplikovat mast na prsní bradavky. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by Pityol ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění. 
 
Pityol obsahuje parabeny 
Přípravek obsahuje parabeny (methylparaben a propylparaben), které můžou způsobit 
alergické reakce, které můžou být opožděné. 
 
 
3. 
Jak se Pityol používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Neurčí-li lékař jinak, dospělým i dětem nad 10 let se Pityol nanáší v přiměřené vrstvě na 
postižené místo 1-3krát denně. 
Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů nebo naopak dojde k jejich zhoršení, obraťte 
se na lékaře. Délka léčby Pityolem bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny. 
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je vhodné 
zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Pityol 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Pityol 
Po předčasném přerušení léčby se Váš stav může opět zhoršit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
objevit u každého. 
 
Během léčby může vzácně (až u 1 z 1000 léčených) dojít k přecitlivělosti na některou složku 
přípravku. Příznaky přecitlivělosti zahrnují svědění, zčervenání, pocity pálení, někdy i výsevy 
drobných pupínků. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
 
 
2/3 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak Pityol uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti za „EXP“. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Pityol obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou ichthammolum 0,6 g, Acidum boricum 0,3 g, Zinci oxidum 6 mg, 
Guaiazulenum 3 mg v 30 g masti 
-  Pomocnými látkami jsou: benzaldehyd, vanilin, silice kůry skořicovníku cejlonského, 
methylparaben, propylparaben, ethyl-linoleát a ethyl-linolenát, glycerol-monostearát, 
bílá vazelína, čištěná voda. 
 
Jak Pityol vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis  přípravku:  homogenní  mast  světle  hnědé  barvy,  konzistence  měkké  pasty,  slabého 
zápachu po ichthamolu. 
 
Balení: 30 g masti 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.11.2013.
 
 
3/3