Lék Ophthalmo-septonex 1MG/G

Kód SÚKL
0000876  
Název LP
Ophthalmo-septonex (1mg/g Oph Ung 5G)
Cesta podání
Oční podání (OPH)
Léková forma
Oční mast
Velikost balení
5G
Síla
1MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Carbethopendecinii Bromidum
ATC skupina
JINÁ ANTIINFEKTIVA (S01AX)

Složení

  1. Carbethopendecinii Bromidum – 5 MG
  2. Vaselinum Album Ophthalmicum – PL GM
  3. Adeps Lanae – PL MG
  4. Cera Alba – PL MG
  5. Aqua Purificata – 5 GM

Příbalová informacesp.zn.:  sukls13542/2009 
 
Příbalová informace – informace pro uživatele 
 
 
Ophthalmo-Septonex 
oční mast 
carbethopendecinii bromidum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá 
 
Oční mast Ophthalmo-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých 
zánětů předního úseku oka. 
Ophthalmo-Septonex se používá u dospělých i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození 
rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech. Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a 
při kojení. Při závažnějších, zejména hnisavých zánětech, je nutné vyhledat lékaře. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat 
 
Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Septonex:  

  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6);  
  při snížené tvorbě slz a při zánětech rohovky a spojivky s omezeným vylučováním slz. 
 
Upozornění a opatření 
Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Septonex 
1/3 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Septonex a jiných očních mastí není známo. Přesto 
bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže 
Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-
Septonex. 
 
Přípravek Ophthalmo-Septonex s jídlem a pitím 
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex můžete jíst a pít 
normálně. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému 
vidění, které ve velmi krátké době odezní. 
 
Přípravek Ophthalmo-Septonex. obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)

Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá 
 
Obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství 
oční masti 3-5x denně maximálně po dobu 14 dnů. Při současné léčbě očními kapkami se mast 
používá obvykle na noc. 
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka 
neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí 
je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. 
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky 
olejového podílu vazelíny). 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Septonex, než jste měl(a) 
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Septonex 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Septonex 
Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.   
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
2/3 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání přípravku Ophthalmo-Septonex se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky 
(frekvence výskytu nelze z dostupných dat určit): po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u 
citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení, svědění nebo může dojít ke zčervenání kůže 
víček, někdy i k výsevům drobných pupínků, puchýřků s mokváním. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Chraňte před mrazem. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ophthalmo-Septonex obsahuje 
Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum 5 mg v 5 g oční masti. 
Pomocnými látkami jsou oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: mast bílé až nažloutlé barvy. 
Druh obalu: hliníková tuba, krabička. 
Velikost balení: 5g oční masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
19.2.2014 
 
 
3/3