Lék Ophthalmo-azulen 1,5MG/G

Kód SÚKL
0000874  
Název LP
Ophthalmo-azulen (1,5mg/g Oph Ung 5G)
Cesta podání
Oční podání (OPH)
Léková forma
Oční mast
Velikost balení
5G
Síla
1,5MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Guaiazulenum
ATC skupina
GUAJAZULEN (S01XA01)

Složení

  1. Guaiazulenum – 7,5 MG
  2. Cera Alba – PL MG
  3. Adeps Lanae – PL MG
  4. Paraffinum Solidum – PL MG
  5. Paraffinum Liquidum – PL GM
  6. Vaselinum Album Ophthalmicum – 5 GM

Příbalová informace
sp.zn.:  sukls13530/2009 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele  
 
Ophthalmo-Azulen 
oční mast 
guaiazulenum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Azulen a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Azulen používat 
3. 
Jak se přípravek Ophthalmo-Azulen používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Ophthalmo-Azulen uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Ophthalmo-Azulen a k čemu se používá 
 
Oční mast Ophthalmo-Azulen obsahuje směs azulenů - látek izolovaných z heřmánku, má  
protizánětlivý a dezinfekční účinek a podporuje hojení. 
 
Ophthalmo-Azulen se používá u dospělých i dětí při drobných poraněních očních víček, spojivky a 
rohovky, k urychlení hojivého procesu po odstranění cizích tělísek z rohovky. Po poradě s lékařem se 
používá po poleptání a popálení rohovky.  
Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení.  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Azulen používat 
 
Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Azulen 
  jestliže jste alergický(á) na azuleny, tuk z ovčí vlny (lanolin) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 
  po úrazech spojených s perforací oka, kdy dochází k proniknutí cizího tělesa do oční bulvy; 
  pokud trpíte bolestí oka v důsledku nedostatečné tvorby slz. 
 
Upozornění a opatření 
Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poraďte s lékařem. 
 
 
1/3 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Azulen 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalmo-Azulen a jiných očních mastí není známo. Přesto 
bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže 
Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-
Azulen. 
 
Přípravek Ophthalmo-Azulen s jídlem a pitím 
Při používání přípravku Ophthalmo-Azulen můžete jíst a pít normálně. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
 
Přípravek lze používat v průběhu těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po aplikaci oční masti může krátkodobě dojít k rozmazanému vidění (3-5 minut). 
Pozornost není ovlivněna. 
 
Přípravek Ophthalmo-Azulen obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin). 
Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
3. 
Jak  se přípravek Ophthalmo-Azulen používá 
 
Oční mast se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček a okolí oka       
3 – 5x za den až do úplného zhojení. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 10 dní. 
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby účinná látka 
neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí 
je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut. 
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky 
olejového podílu vazelíny). 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Azulen, než jste měl(a) 
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Azulen 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Azulen 
Po předčasném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.   
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře  
nebo lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
2/3 
 
 
Po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný  
pocit pálení. Při nepříjemném pocitu pálení nebo jiných neobvyklých reakcích se poraďte s  
lékařem.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  
Jak přípravek Ophthalmo-Azulen uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ophthalmo-Azulen obsahuje 
Léčivá látka: guaiazulenum 7,5 mg v 5 g oční masti 
Pomocné látky: bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin, tekutý parafin, oční bílá vazelína.  
 
Jak přípravek Ophthalmo-Azulen vypadá a co obsahuje toto balení 
Modrá homogenní mast konzistence vazelíny. 
Al tuba s vnitřní potahovou vrstvou na bázi epoxifenolových pryskyřic, HDPE šroubovací uzávěr, 
krabička. 
Velikost balení: 5 g masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
18.12.2013 
 
 
 
3/3