Lék Mykoseptin 0,05G/G+0,2G/G

Kód SÚKL
0000871  
Název LP
Mykoseptin (0,05g/g+0,2g/g Ung 30g I)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Mast
Velikost balení
30G I
Síla
0,05G/G+0,2G/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Acidum Undecylenicum, Zinci Undecylenas
ATC skupina
KYSELINA UNDECYLENOVÁ (D01AE04)

Složení

 1. Acidum Undecylenicum – 1,5 GM
 2. Zinci Undecylenas – 6 GM
 3. Methylparabenum – PL MG
 4. Paraffinum Solidum – PL GM
 5. Paraffinum Liquidum – PL GM
 6. Vaselinum Album – PL GM
 7. Acidum Stearicum – PL MG
 8. Monoglycerida Palmae Olei – PL MG
 9. Cera Alba – PL MG
 10. Oleomacrogolum – PL GM
 11. Aqua Purificata – 30 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls223493/2013 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Mykoseptin 
mast 
acidum undecylenicum, zinci undecylenas 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud do 7 dnů nedojde ke zmírnění projevů onemocnění nebo dojde k jejich zhoršení, musíte 
se poradit s lékařem.  
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek Mykoseptin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mykoseptin používat  
3. 
Jak se přípravek Mykoseptin používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Mykoseptin uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Mykoseptin a k čemu se používá 
 
Mykoseptin je léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění kůže. Obsahuje dvě léčivé látky: 
kyselinu undecylenovou a zinkum-undecylenát. 
Kyselina undecylenová a její soli působí protiplísňově a do určité míry i protibakteriálně. Zinek 
účinkuje adstringentně (má stahující účinek) a tím snižuje projevy podráždění kůže a urychluje její 
hojení.  
 
Mykoseptin se používá na doporučení lékaře k léčbě všech druhů povrchových plísňových 
onemocnění kůže.  
 
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 2 let.  
 
Pokud do 7 dnů nedojde ke zmírnění projevů onemocnění nebo dojde k jejich zhoršení, musíte se 
poradit s lékařem. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mykoseptin používat  
 
Nepoužívejte přípravek Mykoseptin: 

jestliže jste alergický(á) na undecylenáty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

na mokvající plochy, rány, vředy a puchýře, do očí a jejich okolí; 

u dětí do 2 let. 

 
 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Mykoseptin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mykoseptin 
Vzájemné ovlivnění účinků Mykoseptinu a jiných současně používaných léků není známo. Bez 
souhlasu lékaře ale na Vaše onemocnění nepoužívejte jiné přípravky ke kožnímu podání. 
Pokud vám bude lékař předepisovat jiný lék, informujte ho o tom, že už používáte Mykoseptin. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Mykoseptin jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.  
 
Přípravek Mykoseptin obsahuje methylparaben.  
Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Mykoseptin používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Mast nanášejte na omytou a osušenou postiženou kůži 2x denně po dobu nejméně 1 týdne. Po ústupu 
kožních projevů je třeba mast dále aplikovat 1x denně další týden, pak obden či 2x týdně, celkem po 
dobu 1 měsíce.  
 
Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění. K významnému zlepšení 
dochází zpravidla do 1 týdne, k úplnému vyléčení do 1 měsíce. 
 
Použití u dětí  
Mykoseptin je možné používat u dětí od 2 let. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Mykoseptin, než jste měl(a) 
Při náhodném požití masti dítětem může dojít k pocitu na zvracení nebo zvracení. Je vhodné zvracení 
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mykoseptin 
Pokračujte v zavedeném schématu terapie. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mykoseptin  
Při předčasném zkrácení léčby je riziko nového vzplanutí onemocnění, proto nepřerušujte 
doporučenou dobu užívání přípravku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují max. 1 z 1 000 pacientů): 
 
lehké podráždění kůže,  
 
vyrážka, která spontánně vymizí po přerušení léčby. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Mykoseptin uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Mykoseptin obsahuje 
Léčivými látkami jsou acidum undecylenicum 1,5 g a zinci undecylenas 6,0 g ve 30 g masti. 
 
Pomocnými látkami jsou methylparaben, tvrdý parafin, tekutý parafin, bílá vazelína, kyselina stearová, 
bílý vosk, monoacylglyceroly palmového oleje, oleomakrogol, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Mykoseptin vypadá a co obsahuje toto balení 
Mykoseptin je mast téměř bílé až slabě nažloutlé barvy, s drobnými tukovými zrny, charakteristického 
pachu. 
 
Velikost balení: 30 g masti v hliníkové tubě s polyethylénovým šroubovacím uzávěrem. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
13.3.2014