Lék Dermazulen 2MG/G+1MG/G

Kód SÚKL
0000843  
Název LP
Dermazulen (2mg/g+1mg/g Ung 30g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Mast
Velikost balení
30G
Síla
2MG/G+1MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Guaiazulenum, Matricariae Etheroleum
ATC skupina
JINÁ LÉČIVA PODPORUJÍCÍ TVORBU JIZEV (D03AX)

Složení

  1. Guaiazulenum – 60 MG
  2. Matricariae Etheroleum – 30 MG
  3. Cera Alba – PL GM
  4. Adeps Lanae – PL GM
  5. Vaselinum Album – 30 GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls14063/2009 
Příbalová informace – informace pro uživatele 
 
Dermazulen 
mast 
Guaiazulenum/Matricariae etheroleum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinkůsdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů (u infikovaných poranění do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám 
přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 
Co je přípravek Dermazulen a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermazulen používat 
3. 
Jak se přípravek Dermazulen používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Dermazulen uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Dermazulen a k čemu se používá 
 
Léčebný účinek Dermazulenu je založený na hojivém, protizánětlivém a mírném dezinfekčním 
působení azulenů obsažených v heřmánkové silici. 
 
Dermazulen se používá při infekci nezávažných povrchových poranění kůže, jako jsou oděrky a 
drobná poranění, na ošetření kůže před a po ozáření rentgenovými a radiovými paprsky. 
Dermazulen je vhodný k promaštění suché pokožky a při opruzeninách a jejich prevenci u dětí a 
dospělých. 
 
Pokud se do 7 dnů (u infikovaných poranění do 3 dnů), nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermazulen používat 
 
Nepoužívejte přípravek Dermazulen: 

 
jestliže jste alergický(á) na heřmánek nebo jiné rostliny z čeledi hvězdnicovitých a lanolin, nebo 
na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Dermazulen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Dermazulen 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
Vzájemné ovlivnění účinku Dermazulenu a jiných současně používaných přípravků není známo. 
 
Přípravek Dermazulen s jídlem, pitím a alkoholem 
Jídlo neovlivňuje účinnost přípravku. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Těhotné a kojící ženy mohou používat přípravek Dermazulen mast pouze na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pozornost není použitím masti Dermazulen ovlivněna. 
 
Přípravek Dermazulen obsahuje tuk z ovčí vlny 
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitidu). 
 
 
3. 
Jak se přípravek Dermazulen používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělým i dětem se Dermazulen nanáší v přiměřené vrstvě na postižené místo 1-2krát denně a podle 
potřeby se převáže. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny. Jestliže nedojde 
k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů, u infikovaných poranění do 3 dnů, nebo naopak dojde ke zhoršení či 
se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. 
Při použití přípravku na rozsáhlejší plochy kůže se o užívání přípravku poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Dermazulen než jste měl(a) 
Při náhodném požití masti dítětem může dojít k nevolnosti nebo zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat 
nebo podpořit a vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dermazulen 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v zavedeném 
schématu terapie. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání přípravku Dermazulen se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (jejichž 
frekvenci výskytu nelze z dostupných dat určit). Přecitlivělost na některou složku přípravku, se může 
projevit zduřením a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním, někdy i výsevem drobných pupínků a 
puchýřků s mokváním. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Dermazulen uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Dermazulen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Po první otevření spotřebujte do 1 měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Dermazulen obsahuje 
 
Léčivou látkou je Guaiazulenum a Matricariae etheroleum. 
Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, bílá vazelína. 
 
Jak přípravek Dermazulen vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Dermazulen je mast modré barvy. 
Velikost balení: 30 g masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.2.2014.