Lék Pleumolysin

Kód SÚKL
0000725  
Název LP
Pleumolysin (Por Gtt Sol 1x10ml I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální kapky, roztok
Velikost balení
1X10ML I
Síla
Typ balení
Kapací lahvička
Účinné látky
Codeini Phosphas Hemihydricus, Thymi Extractum Fluidum, Saponinum Quillaiae, Aconiti Tinctura, Aurantii Dulcis Pericarpii Tinctura
ATC skupina
OPIOVÉ DERIVÁTY A MUKOLYTIKA (R05FA01)

Složení

  1. Codeini Phosphas Hemihydricus – 0,03 GM
  2. Thymi Extractum Fluidum – 0,3 GM
  3. Saponinum Quillaiae – 0,05 GM
  4. Aconiti Tinctura – 0,4 GM
  5. Aurantii Dulcis Pericarpii Tinctura – 1,5 GM
  6. Glycerolum 85% – PL GM
  7. Ethanolum 96% (v/v) – PL GM
  8. Aqua Purificata – 10 ML

Příbalová informace

 
 
sp.zn.sukls88975/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
PLEUMOLYSIN  
Perorální kapky, roztok  
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné  známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je Pleumolysin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pleumolysin užívat 
3. 
Jak se Pleumolysin užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Pleumolysin uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Pleumolysin a k čemu se používá 
 
Pleumolysin obsahuje léčiva rostlinného původu působící uvolnění sekretu z dýchacích cest a kodein, 
který tlumí dráždění ke kašli. 
 
Používá se jako pomocný lék při suchém, dráždivém kašli, zánětech hltanu, hrtanu, průdušnice a při 
akutních a chronických zánětech průdušek. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 do 18 let. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pleumolysin užívat 
 
Neužívejte Pleumolysin: 
  jestliže jste alergický(á) na kvijalový saponin, hemihydrát kodein-fosfátu, omějovou tinkturu, 
tinkturu z oplodí sladkého pomeranče, tekutý tymiánový extrakt nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku  (uvedenou v bodě 6). 
  jestliže trpíte útlumem dýchaní. 
  jestliže je Vám méně než 12 let. 
  jestliže víte, že metabolizujete velmi rychle kodein na morfin. 
  jestliže kojíte. 
  jestliže trpíte křečemi. 
  jestliže máte poranění hlavy. 
  jestliže máte zvýšený nitrolební (intrakraniální) tlak. 
 

 
 
Dospívající ve věku nad 12 let 
 
Pleumolysin není doporučen u dospívajících s narušenou respirační funkcí (porucha dýchání) pro 
léčbu kašle. 
 
 
Upozornění a opatření 
 
Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od kašle. 
Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. U některých 
jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne proto dostatečnou 
úlevu od kašle. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, protože dochází 
k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících 
nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé 
nebo mělké dýchání, zmatenost, ospalost, malé zorničky, pocit na zvracení nebo zvracení, zácpa, 
nechutenství. 
 
Před užitím Pleumolysinu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže trpíte chronickým onemocněním dýchacího systému. 

jestliže máte astma. 

jestliže trpíte poruchami srdečního rytmu. 

jestliže máte zánětlivé onemocnění střev nebo sníženou průchodnost střev. 

jestliže trpíte poškozením jater. 

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy. 

jestliže trpíte zbytněním (hypertrofie) prostaty. 

jestliže trpíte zúžením močové trubice. 

jestliže máte sníženou funkci ledvin. 

jestliže jste starší a těžce nemocný. 

jestliže jste těhotná. 
 
Další léčivé přípravky a Pleumolysin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v.nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Pleumolysin zvyšuje účinek léků tlumících bolest a rovněž zvyšuje tlumivý účinek léků ovlivňujících 
centrální nervový systém (anestetika-léky působící znecitlivění, hypnotika-léčiva působící tlumivě na 
centrální nervový systém, sedativa-léky vedoucí k uklidnění a útlumu, tricyklická antidepresiva-léky 
používané k léčbě deprese). 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete  tento přípravek užívat. 
Těhotné  ženy  mohou  tento  přípravek  užívat  jen  na  doporučení  lékaře  a  jen  jsou-li  pro  to  zvlášť 
závažné důvody. 
Neužívejte kodein během kojení. Kodein a morfin přechází do mateřského mléka. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek při podávání v doporučeném dávkování nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na 
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
Pleumolysin obsahuje ethanol. 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
 

 
3. 
Jak se Pleumolysin užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí  užívají  obvykle  každé  2-3  hodiny  13  kapek.  Dospívající  od  12  do  15  let  16  kapek  2-3krát 
denně. 
 
Přípravek  užívejte  po  jídle,  nakapejte  na  lžičku  nebo  do  menšího  množství  tekutiny  a  zapijte.  Před 
upotřebením je nutno přípravek protřepat. 
 
Přípravek neužívejte déle než po dobu l týdne. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pleumolysin, než jste měl(a) 
 
Při  předávkování  se  může  vyskytnout ospalost, deprese, porucha koordinace pohybů, zúžení zornic, 
nevolnost,  zvracení,  svědění  a  otoky  kůže,  poruchy  srdečního  rytmu,  zástava močení, zácpa, pokles 
krevního  tlaku  a  tělesné  teploty,  útlum  dýchání.  Po  opakovaném  podání  velmi  vysokých  dávek  se 
může snížit účinnost přípravku a může dojít ke vzniku závislosti na přípravek. 
 
Obecné zásady první pomoci v případě akutní otravy
V případě předávkování, které se projevuje především ospalostí, nucením na zvracení a depresemi je 
nutno okamžitě přivolat lékaře. 
 
Při  požití  většího  množství  přípravku  (děti,  sebevražedné  pokusy)  je  v  prvé  řadě  nutné  vyvolat 
zvracení  buď  vypitím  teplé  slané  vody  nebo  drážděním  hltanu.  Dále  se  doporučuje  postiženým 
opakovaně podávat živočišné uhlí a ihned přivolat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Pleumolysin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky při doporučeném dávkování nejsou známy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 
bezpečnosti tohoto přípravku 
 
 
5. 
Jak Pleumolysin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Časem může vzniknout jemná roztřepatelná usazenina, která není účinku přípravku na závadu. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  a  krabičce  za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 6 měsíců. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Pleumolysin obsahuje 
 
- Léčivými látkami jsou Saponinum 5 mg, Codeini phosphas hemihydricus 3,06 mg, Aconiti tinctura 
40 mg, Aurantii tinctura 150 mg, Thymi extractum fluidum 30 mg v 1 ml (= 33 kapek).  
- Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, čištěná voda, glycerol 85%.  
 
Jak Pleumolysin vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá, žlutohnědá kapalina. Časem může vzniknout zákal nebo jemná roztřepatelná usazenina, která 
není účinku přípravku na závadu. 
Velikost balení: 10 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29,  747 70 Opava-Komárov, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  24.6.2015