Lék Fucidin H 20MG/G+10MG/G

Kód SÚKL
0000707  
Název LP
Fucidin H (20mg/g+10mg/g Crm 15g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Krém
Velikost balení
15G
Síla
20MG/G+10MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Acidum Fusidicum Hemihydricum, Hydrocortisoni Acetas
ATC skupina
HYDROKORTISON A ANTIBIOTIKA (D07CA01)

Složení

 1. Acidum Fusidicum Hemihydricum – 305,25 MG
 2. Acidum Fusidicum – 300 MG
 3. Hydrocortisoni Acetas – 150 MG
 4. Butylhydroxyanisolum – PL MG
 5. Alcohol Cetylicus – PL GM
 6. Glycerolum 85% – PL GM
 7. Paraffinum Liquidum – PL GM
 8. Polysorbatum 60 – PL MG
 9. Kalii Sorbas – PL MG
 10. Vaselinum Album – PL MG
 11. Aqua Purificata – 15 GM

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls65852/2014  
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
FUCIDIN H 
Krém 
Acidum fusidicum hemihydricum/Hydrocortisoni acetas 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Fucidin H a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin H používat  
3. 
Jak se Fucidin H používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Fucidin H uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je Fucidin H a k čemu se používá 
 
Fucidin H se používá k léčbě infikovaných atopických dermatitid (alergická zánětlivá 
onemocnění kůže, která jsou druhotně infikována bakteriemi). 
 
Fucidin H obsahuje kyselinu fusidovou a hydrokortison. Kyselina fusidová je antibiotikum, 
které zastavuje růst a množení mnohých bakterií. Hydrokortison je steroid, který potlačuje 
projevy zánětu, tj. svědění a zarudnutí kůže. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin H používat  
 
Nepoužívejte Fucidin H  
-  jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou, hydrokortison nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
 
Jelikož Fucidin H obsahuje steroid, nepoužívejte jej při těchto stavech: 
-  nedostatečně léčené kožní infekce způsobené plísněmi, bakteriemi a viry (např. opar nebo 
plané neštovice) 
-  nedostatečně léčené kožní projevy tuberkulózy 
-  periorální dermatitida (červená vyrážka kolem rtů) 
-  růžovka (náhlé a přechodné anebo trvalé zčervenání kůže v obličeji) 
 
Upozornění a opatření 

Stránka 1 z 4 
 
 
Vyvarujte se dlouhodobého používání přípravku, zejména u kojenců a malých dětí.  
Zvýšené opatrnosti je třeba při použití krému v okolí očí, protože může dojít k zvýšení 
nitroočního tlaku a vzniku zeleného zákalu (glaukomu). Je třeba zabránit vniknutí přípravku 
do oka.  
V závislosti na místě použití je vždy třeba brát v úvahu možnost vstřebání steroidu, které 
může vést k potlačení činnosti nadledvin, zvláště u dětí.  
Při dlouhodobé léčbě může dojít ke ztenčení kůže. 
Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím 
(bakteriální rezistence). Proto je vhodné omezit léčbu na dobu maximálně 14 dní. 
Léčba přípravkem Fucidin H může být také spojena se zvýšenou náchylností k infekcím nebo 
se zhoršením stávající infekce. 
 
Před použitím přípravku Fucidin H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
Fucidin H by se měl u dětí používat velmi opatrně, protože u nich může snadněji dojít 
k potlačení funkce nadledvin. Je třeba se vyvarovat použití vysokých dávek a dlouhodobé 
léčbě. Léčená místa se nesmí neprodyšně zakrývat (např. plenkami u kojenců). 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin H s dalšími léčivými přípravky není známé, 
přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Pokud kojíte, vyhněte se nanášení přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Fucidin H nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Fucidin H obsahuje butylhydroxyanisol, cetylalkohol a kalium-sorbát. Tyto pomocné 
látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxyanisol 
může způsobit také podráždění očí a sliznic. 
 
 
3. 

Jak se Fucidin H používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem.  
 
Fucidin H krém nanášejte na postižená místa na kůži 3 krát denně po dobu nejvýše 2 týdnů. 
Fucidin H krém je určen pro dospělé, dospívající i děti. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku
 Fucidin H, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin H 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Stránka 2 z 4 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.  
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U přípravku Fucidin H byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (postihují méně než 1 z 10 osob): 
- reakce v místě podání (svědění, pálení, podráždění) 
 
 
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob): 
- alergické reakce 
- kontaktní zánět kůže 
- ekzém (nebo zhoršení ekzému) 
- vyrážka 
 
Nežádoucí účinky způsobené kortikoidy mohou být následující:  
- potlačení funkce nadledvin  
- zvýšení nitroočního tlaku (po podání v okolí očí) 
- ztenčení kůže, pajizévky (strie) 
- rozšíření povrchových žilek (teleangiektazie) 
- zčervenání v oblasti nosu a tváří (rosacea) 
- červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida) 
- zčervenání kůže způsobené zvýšením prokrvení (erytém) 
- nadměrné ochlupení, nadměrné pocení 
- zánět kůže (kontaktní nebo podobný akné) 
- vyblednutí barvy kůže (depigmentace) 
- menší krvácení do kůže (ekchymóza) 
 
Nežádoucí účinky u dětí: 
U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Fucidin H uchovávat 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Stránka 3 z 4 
 
 
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Fucidin H obsahuje 
-  Léčivými látkami v 1 g krému jsou acidum fusidicum 20 mg (jako acidum fusidicum 
hemihydricum) a hydrocortisoni acetas 10 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou butylhydroxyanisol, cetylalkohol, glycerol 85%, tekutý parafin 
(obsahuje tokoferol-alfa), polysorbát 60, kalium-sorbát, bílá vazelína (obsahuje tokoferol-
alfa), čištěná voda. 
 
Jak Fucidin H vypadá a co obsahuje toto balení 
Fucidin H je bílý krém. Je balen v zatavené hliníkové tubě s uzávěrem z polyethylenu a 
v krabičce. 
 
Velikost balení: 15 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko 
 
Výrobce 
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.5.2014
 
Stránka 4 z 4