Lék Vitamin B12 Léčiva 1000MCG

Kód SÚKL
0000643  
Název LP
Vitamin B12 Léčiva (1000mcg Inj Sol 5x1ml)
Cesta podání
Subkutánní/intramuskulární podání (SDR/IMS)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X1ML
Síla
1000MCG
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Cyanocobalaminum
ATC skupina
KYANOKOBALAMIN (B03BA01)

Složení

  1. Cyanocobalaminum – 1 MG
  2. Natrii Chloridum – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls25711/2016 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Vitamin B12 Léčiva 1 000 µg 
injekční roztok 
 
 
 
 
               cyanocobalaminum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Vitamin B12 Léčiva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin B12 Léčiva používat 
3. 
Jak se přípravek Vitamin B12 Léčiva používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Vitamin B12 Léčiva uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Vitamin B12 Léčiva a k čemu se používá 
 
Vitamin  B12  (kyanokobalamin)  je  spolu  s  kyselinou  listovou  nezbytný  k  syntéze  DNA 
(deoxyribonukleové kyseliny), obalu nervových vláken a bílkovin. Usnadňuje využití kyseliny listové. 
Nedostatek  vitaminu  B12  vede  k  narušení  tvorby  DNA,  což   má  za  následek  poruchu  tvorby  krve  v 
kostní dřeni a degeneraci míchy i periferních nervů. 
 
Vitamin B12 Léčiva se používá: 
-  k léčbě perniciózní anemie (chudokrevnost způsobená nedostatkem vitaminu B12; makrocytární, 
megaloblastová), 
-  k prevenci a léčbě nedostatku vitaminu B12 (funikulární myelóza - degenerativní onemocnění 
postihující míchu, alkoholizmus, zánět žaludku, postižení jaterního a žlučového traktu, postižení 
ledvin, dlouhodobý stres, zvýšená činnost štítné žlázy, těhotenství, stav po částečném odstranění 
žaludku), 
-  jako diagnostikum při Schillingově testu. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin B12 Léčiva používat 
 
Nepoužívejte přípravek Vitamin B12 Léčiva 

jestliže jste alergický(á) na kyanokobalamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže máte vrozené onemocnění zraku nazývané Leberova hereditární optická neuropatie. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Vitamin B12 Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při anemii nesmí být přípravek podáván, dokud není stanovena diagnóza typu anemie. 
 

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin B12 Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Vysoké a dlouhodobě podávané dávky kyseliny listové mohou snižovat hladinu vitaminu B12 v krvi. 
Hormonální antikoncepce může klinicky nevýznamně snížit sérovou hladinu vitaminu B12. Podávání 
chloramfenikolu pacientům s nedostatkem vitaminu B12 léčených vitaminem B12 může vzácně vést ke 
snížení klinické odpovědi na vitamin B12. 
 
Vitamin B12 Léčiva s jídlem a pitím 
Přípravek Vitamin B12 Léčiva se může podávat nezávisle na jídle a pití. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Přípravek Vitamin B12 Léčiva prochází placentární bariérou a do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Vitamin  B12  Léčiva  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Vitamin B12 Léčiva obsahuje sodík 

Tento  přípravek  obsahuje  méně  než  1  mmol  (23  mg)  sodíku  v jedné  dávce,  tj.  v podstatě  je  „bez 
sodíku“.  
 
 
 
3. 
Jak se přípravek Vitamin B12 Léčiva používá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování: 
 
Dospělí: V hematologické indikaci bez neurologických projevů se podává 1 000 µg ob den 
intramuskulárně (do svalu) 5-7x, pak dle postupu normalizace krevního obrazu jednou týdně až 1x 
za 2 týdny. Udržovací dávka 1 000 µg postačí 1x za 3 měsíce. Při postižení nervového systému se 
podává 1 000 µg ob den až do známek zlepšení a pak ještě tak dlouho, dokud zlepšování pokračuje. 
 
Děti a dospívající: U nekomplikované perniciózní anemie (anemie z nedostatku vitaminu B12) nebo 
malabsorbce (poruchy vstřebávání) vitaminu B12 se podává 30-50 µg denně po dobu 2 nebo více týdnů 
do celkové dávky 1 000 – 5 000 µg. Následuje udržovací dávka 100 µg jednou za měsíc. Při 
kongenitálním deficitu (vrozeném nedostatku) transkobalaminu se podává 1 000 µg 2x týdně. 
 
Diagnosticky:  
1 mg/1 000 µg/i.m. (do svalu) jednorázově. 
 
Způsob podání: Vitamin B12 se podává intramuskulárně (do svalu) nebo hluboko subkutánně 
(podkožně), může být též podán intravenózně (nitrožilně) kapénkovou infuzí jako součást parenterální 
výživy (výživa podávaná injekčně do cévního oběhu). Vitamin B12 nepodáváme intravenózně 
(nitrožilně) v injekci. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Vitamin B12 Léčiva než jste měl(a) 
Předávkování nebylo dosud popsáno
 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při používání vitaminu B12 byly pozorovány následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti 
výskytu: 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce (svědění, kožní vyrážka 
kopřivka). 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): akné. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Vitamin B12 Léčiva uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí doby  použitelnosti uvedené na  krabičce  za  zkratkou  EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co  přípravek Vitamin B12 Léčiva obsahuje 

Léčivou látkou je cyanocobalaminum. Jeden  ml injekčního roztoku obsahuje 
cyanocobalaminum 1000 µg 

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Vitamin B12 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Vitamin B12 Léčiva je čirý sytě červený injekční roztok bez viditelných částic. 
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.2.2016