Lék Vitamin B12 Léčiva 300MCG

Kód SÚKL
0000641  
Název LP
Vitamin B12 Léčiva (300mcg Inj Sol 5x1ml)
Cesta podání
Subkutánní/intramuskulární podání (SDR/IMS)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X1ML
Síla
300MCG
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Cyanocobalaminum
ATC skupina
KYANOKOBALAMIN (B03BA01)

Složení

  1. Cyanocobalaminum – 0,3 MG
  2. Natrii Chloridum – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

 
 
sp.zn. sukls25711/2016 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Vitamin B12 Léčiva 300 µg 
injekční roztok 
 
 
 
 
 
   cyanocobalaminum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 
Co je přípravek Vitamin B12 Léčiva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin B12 Léčiva používat 
3. 
Jak se přípravek Vitamin B12 Léčiva používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Vitamin B12 Léčiva uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Vitamin B12 Léčiva a k čemu se používá 
 
Vitamin B12 (kyanokobalamin) je spolu s kyselinou listovou  nezbytný k syntéze DNA 
(deoxyribonukleové kyseliny), obalu nervových vláken a bílkovin. Usnadňuje využití kyseliny listové. 
Nedostatek vitaminu B12 vede k narušení tvorby DNA, což  má za následek poruchu tvorby krve v 
kostní dřeni a degeneraci míchy i periferních nervů. 
 
Vitamin B12 Léčiva se používá k: 

léčbě perniciózní anemie (chudokrevnost způsobená nedostatkem vitaminu B12; makrocytární, 
megaloblastová), 

prevenci a léčbě nedostatku vitaminu B12 (funikulární myelóza - degenerativní onemocnění 
postihující míchu, alkoholizmus, zánět žaludku, postižení jaterního a žlučového traktu, postižení 
ledvin, dlouhodobý stres, zvýšená činnost štítné žlázy, těhotenství, stav po částečném odstranění 
žaludku). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin B12 Léčiva používat 
 
Nepoužívejte přípravek Vitamin B12 Léčiva 

jestliže jste alergický(á) na kyanokobalamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže máte vrozené onemocnění zraku nazývané Leberova hereditární optická neuropatie. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Vitamin B12 Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při anemii nesmí být přípravek podáván, dokud není stanovena diagnóza typu anemie. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin B12 Léčiva 

 
 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vysoké a dlouhodobě podávané dávky kyseliny listové 
mohou snižovat hladinu vitaminu B12 v krvi. Hormonální antikoncepce může klinicky nevýznamně 
snížit sérovou hladinu vitaminu B12. Podávání chloramfenikolu pacientům s nedostatkem vitaminu B12 
léčených vitaminem B12 může vzácně vést ke snížení klinické odpovědi na vitamin B12. 
 
Vitamin B12 Léčiva s jídlem a pitím 
Přípravek Vitamin B12 Léčiva se může podávat nezávisle na jídle a pití. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Přípravek Vitamin B12 Léčiva prochází placentární bariérou a do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Vitamin  B12  Léčiva  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Vitamin B12 Léčiva obsahuje sodík 
Tento  přípravek  obsahuje  méně  než  1  mmol  (23  mg)  sodíku  v jedné  dávce,  tj.  v podstatě  je  „bez 
sodíku“.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Vitamin B12 Léčiva používá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování:  
 
Dospělí: V hematologické indikaci bez neurologických projevů se podává 1 000 µg ob den do svalu 5-
7x, pak dle postupu normalizace krevního obrazu jednou týdně až 1x za 2 týdny. Udržovací dávka 
1 000 µg postačí 1x za 3 měsíce. Při postižení nervového systému se podává 1 000 µg ob den až do 
známek zlepšení a pak ještě tak dlouho, dokud zlepšování pokračuje. 
 
Děti a dospívající: U nekomplikované perniciózní anemie (anemie z nedostatku vitaminu B12) nebo 
malabsorbce (poruchy vstřebávání) vitaminu B12 se podává 30-50 µg denně po dobu 2 nebo více týdnů 
do celkové dávky 1 000 – 5 000 µg. Následuje udržovací dávka 100 µg jednou za měsíc. Při 
kongenitálním deficitu (vrozeném nedostatku) transkobalaminu se podává 1 000 µg 2x týdně. 
 
Diagnosticky:  
1 mg/1 000 µg/i.m. (do svalu) jednorázově. 
Způsob podání: Vitamin B12 se podává do svalu nebo hluboko podkožně, může být též podán 
nitrožilně kapénkovou infuzí jako součást parenterální výživy (výživa podávaná injekčně do cévního 
oběhu). Vitamin B12 nepodáváme nitrožilně v injekci. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin B12 Léčiva než jste měl(a) 
Předávkování nebylo dosud popsáno
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 

 
 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání vitaminu B12 byly pozorovány následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce (svědění, kožní vyrážka, 
kopřivka). 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): akné. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Vitamin B12 Léčiva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Vitamin B12 Léčiva  obsahuje 


Léčivou látkou je cyanocobalaminum. Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 
cyanocobalaminum 300 µg. 

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Vitamin B12 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Vitamin B12 Léčiva je čirý červený injekční roztok bez viditelných částic. 
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.2.2016