Lék Thiamin Léčiva 50MG/ML

Kód SÚKL
0000616  
Název LP
Thiamin Léčiva (50mg/ml Inj Sol 10x2ml)
Cesta podání
Subkutánní/intramuskulární podání (SDR/IMS)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X2ML
Síla
50MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Thiamini Hydrochloridum
ATC skupina
THIAMIN (VITAMIN B1) (A11DA01)

Složení

  1. Thiamini Hydrochloridum – 100 MG
  2. Natrii Calcii Edetas – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 2 ML

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls51426/2016 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Thiamin Léčiva 
50mg/ml 
injekční roztok 
 
thiamini-hydrochloridum (vitamin B ) 
1
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než se začne přípravek Thiamin Léčiva používat 
3.  Jak se přípravek Thiamin Léčiva používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá 
 
Vitamin B1(thiamin, aneurin), látka rozpustná ve vodě, je nezbytný pro činnost některých enzymů, 
uplatňuje se při štěpení a zužitkování cukrů a škrobů, které dodávají tělu energii. Je důležitý pro 
normální činnost nervového systému, svalů a srdce. 
Denní potřeba vitaminu B1 je 1 – 2 mg, v závislosti na přívodu sacharidů ve stravě. 
Vyvážená strava poskytuje přiměřené množství thiaminu. U starších lidí a u lidí s vysokou spotřebou 
energie, např. při zvýšené tělesné námaze, v těhotenství a při kojení, při dlouhodobém stresu, u nemocí 
se sníženým vstřebáváním živin ze střeva, u alkoholismu apod. jeho potřeba vzrůstá. 
Hypovitaminóza (nedostatek vitaminu B1) se může vyskytnout u alkoholiků, u pacientů 
s onemocněním ledvin léčených dialýzou a u pacientů dlouhodobě léčených hypertonickými roztoky 
glukosy. 
Hypovitaminóza se projeví nechutenstvím, únavností, poklesem krevního tlaku, závratěmi, poruchami 
srdečního rytmu, změnami EKG, svalovými bolestmi a poruchami nervovými i psychickými. 
Vitamin B1 se rozsáhle distribuuje do většiny tkání, objevuje se i v mateřském mléce. V organismu se 
neukládá. Močí se vyloučí jak nadměrné množství vitaminu B1 přesahující potřebu organismu, tak i 
jeho metabolity. 
 
Použití přípravku Thiamin Léčiva: Avitaminózy (naprostý nedostatek vitaminu B1), 
hypovitaminózy (nedostatek vitaminu B1), neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervů), neuritida 
(zánět nervů), neuralgie (bolest nervů), paréza periferních nervů (obrna nervů), sclerosis multiplex 
(roztroušená skleróza), herpes zoster (pásový opar), psychické poruchy, myalgie (bolest svalů) a 
svalová slabost, alkoholismus, infekce, malabsorpční syndrom různé etiologie, při terapii antibiotiky 
a chemoterapeutiky, které potlačují střevní flóru syntetizující vitaminy skupiny B. 
 
 
1/3 
   
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než se začne přípravek Thiamin Léčiva používat 
 
Přípravek Thiamin Léčiva se nesmí používat: 
-  jestliže jste alergický(á) na thiamin-hydrochlorid (vitamin B1)  nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Thiamin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
U pacientů vícekrát léčených vysokými dávkami vitaminu B1 se doporučuje znovu začít injekční léčbu 
malými dávkami, aby se zabránilo případné alergické reakci. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Thiamin Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Cytostatika doxifluridin a fluoruracil (léky používané k léčbě zhoubných nádorů) snižují účinky 
thiaminu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Thiamin lze používat v těhotenství i při kojení, proniká do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Thiamin Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Thiamin Léčiva obsahuje sodík 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez 
sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Thiamin Léčiva používá 
 
Dospělí: 1 ampulka 1× denně, výjimečně u závažných deficitů (nedostatku) častěji až do maximální 
dávky 300 mg/den, podkožně nebo nitrosvalově. 
Děti: 15 – 25 mg nitrosvalově 1× denně. 
Dobu podávání přípravku určuje lékař a závisí na důvodu, pro který je přípravek užíván. 
 
Jestliže bylo použito více přípravku Thiamin Léčiva, než mělo 
Předávkování nebylo zaznamenáno. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při doporučovaném dávkování obvykle nedochází k nežádoucím účinkům, protože každý nadměrný 
přívod thiaminu se vyloučí močí. 
Velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) může dojít k vyrážce, dušnosti, zúžení 
průdušek a anafylaktickému šoku (extrémní, život ohrožující forma alergické reakce). 
 
 
2/3 
   
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Thiamin Léčiva obsahuje 
Léčivou látkou je thiamini-hydrochloridum (vitamin B1). Jedna 2ml ampulka injekčního roztoku 
obsahuje thiamini-hydrochloridum 100 mg, tj.  1 ml obsahuje thiamini-hydrochloridum 50 mg.  
Pomocnými látkami jsou natrium-kalcium-edetát, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Thiamin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Thiamin Léčiva je čirý bezbarvý až nepatrně nažloutlý roztok bez viditelných částic. 
Velikost balení: 10 ampulek po 2 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2016. 
 
 
3/3