Lék Pyridoxin Léčiva Inj. 50MG/ML

Kód SÚKL
0000584  
Název LP
Pyridoxin Léčiva Inj. (50mg/ml Inj Sol 5x1ml)
Cesta podání
Intramuskulární/intravenózní podání (IMS/IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X1ML
Síla
50MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Pyridoxini Hydrochloridum
ATC skupina
PYRIDOXIN (VITAMIN B6) (A11HA02)

Složení

  1. Pyridoxini Hydrochloridum – 50 MG
  2. Natrii Hydroxidi Solutio
  3. Dinatrii Edetas Dihydricus – PL MG
  4. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls244457/2015 
 

 
Příbalová informace – informace pro pacienta 
 
Pyridoxin Léčiva inj. 
50 mg/ml 
injekční roztok 
pyridoxini hydrochloridum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Pyridoxin Léčiva inj. a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva inj. používat 
3. 
Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva inj. používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Pyridoxin Léčiva inj. uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Pyridoxin Léčiva inj. a k čemu se používá 
 
Pyridoxin (vitamin B6) patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Pyridoxin hraje významnou úlohu v 
činnosti různých enzymů, které jsou nezbytné pro rozklad a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z 
potravy a pro přeměnu zásobních cukrů v játrech a svalech na energii, pro normální funkci centrálního 
nervového systému a kůže. Vitamin B6 je důležitý pro tvorbu červených krvinek a protilátek. 
Nedostatek vitaminu B6 v organizmu bývá spojen s nedostatkem vitaminů celé skupiny B a projeví se 
slabostí, předrážděností, kožními chorobami, záněty dutiny ústní a jazyka a popraskáním rtů. Mohou 
vzniknout změny v počtu červených krvinek, u dětí se mohou objevit křeče. Potřebná denní dávka 
vitaminu B6 je závislá na věku a na příjmu bílkovin ve stravě a u dospělých činí asi 2,2 mg denně. 
Přípravek se používá na doporučení lékaře u dospělých, dospívajících i dětí při předcházení a léčbě 
stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6. 
Zvýšené požadavky vitaminu B6 jsou např. u některých dědičných onemocnění látkové výměny, při 
poruše vstřebávání ze střev, u alkoholismu, u prudkého úbytku tělesné hmotnosti u pacientů 
s jednostrannou výživou, při užívání některých léků, např. při léčbě tuberkulózy isoniazidem, u žen 
užívajících pilulky proti početí (antikoncepci). Zvýšené požadavky mohou být rovněž v těhotenství a v 
období kojení.  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva inj. používat 
 
Nepoužívejte přípravek Pyridoxin Léčiva inj. 

jestliže jste alergický(á) na pyridoxin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Pyridoxin Léčiva inj. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
U pacientů používajících pyridoxin může být Ehrlichova reakce na urobilinogen falešně pozitivní. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Pyridoxin Léčiva inj. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Pyridoxin Léčiva inj. a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem 
ovlivňovat. Jde především o léky užívané k léčbě parkinsonského syndromu, k léčbě tuberkulózy, dále 
antikoncepční pilulky, některá antibiotika a léky tlumící imunitní systém. 
O vhodnosti používání přípravku Pyridoxin Léčiva inj. současně s jinými volně prodejnými přípravky, 
které obsahují ve směsi vitaminů také pyridoxin, se poraďte s lékařem.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Podávání přípravku v těhotenství a v období kojení je doporučené jen při skutečně zvýšené potřebě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.   
 
Přípravek Pyridoxin Léčiva inj. obsahuje sodík 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. 
To znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva inj. používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jitý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délku léčby určuje lékař. Přípravek je určen k podání zdravotnickými pracovníky, a to 
buď do svalu (i. m.) nebo do žíly (i. v.). 
 
U dospělých se podává jako výživový doplněk při syndromu pyridoxinové závislosti zpočátku 30–400 
mg/den i. m. nebo i. v., pak se pokračuje perorálním podáváním (ve formě tablet). 
U polékového nedostatku se podává 50–200 mg/den i. m. nebo i. v. po dobu 3 týdnů, pak se podává 
25–l00 mg/den dle potřeby. 
Jako protijed při otravě cykloserinem se podává 300 mg i více/den i. m. nebo i. v. 
 
Při otravě isoniazidem (l0 g a více) je dávka pyridoxinu závislá na množství podaného isoniazidu, i. v. 
4 g, poté každých 30 minut l g i. v. dle potřeby. 
 
Použití u dětí 
U dětí při křečích v důsledku nedostatku pyridoxinu se podává jednorázově 100 mg i. m. 
U syndromu pyridoxinové závislosti u kojenců (se záchvaty) se podává počáteční dávka l0–l00 mg 
pyridoxinu i. m. nebo i. v. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Pyridoxin Léčiva inj., než jste měl(a) 
Při jednorázovém vyšším přívodu pyridoxinu předávkování nehrozí, přebytečné množství se vyloučí 
ledvinami. 
Při dlouhodobém podávání velmi vysokých dávek se vyskytuje periferní senzorická neuropatie (viz 
bod 4). 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Pyridoxin Léčiva inj. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pyridoxin Léčiva inj. 
Dodržujte přesně dávkování, které Vám doporučil lékař. Při vysazení přípravku se mohou znovu 
objevit obtíže, pro které byl přípravek podáván. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
S frekvencí výskytu Není známo (z dostupných údajů nelze určit) se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky: 

syndrom pyridoxinové závislosti – může vzniknout při dávce 200 mg denně podávané po dobu 
více než 30 dnů a projevuje se bolestmi hlavy, předrážděností, případně zrychlením pulsu a 
bušením srdce, 

periferní senzorická neuropatie (porucha nervů ovlivňující citlivost a hybnost, zejména při 
dlouhodobém podávání a podávání vysokých dávek), 

útlum, poruchy dýchání u novorozenců a kojenců, 

pocit na zvracení, 

zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, 

nízké svalové napětí, 

snížená produkce mléka, 

snížená koncentrace folátu v krvi. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Pyridoxin Léčiva inj. uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte 
před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (změna 
zabarvení, viditelné částice v roztoku).  

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Pyridoxin Léčiva inj. obsahuje 

Léčivou látkou je pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6). Jeden ml injekčního roztoku 
obsahuje pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 50 mg. 

Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Pyridoxin Léčiva inj. vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý bezbarvý, nejvýše slabě nažloutlý injekční roztok bez mechanických nečistot 
v ampulkách. 
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s. U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 5. 2017