Lék Moxostad 0,3MG

Kód SÚKL
0000569  
Název LP
Moxostad (0,3mg Tbl Flm 20x20 H)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
20X20 H
Síla
0,3MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Moxonidinum
ATC skupina
MOXONIDIN (C02AC05)

Složení

  1. Moxonidinum – 0,3 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Povidonum 25 – PL MG
  4. Crospovidonum – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
  7. Titanii Dioxidum – PL MG
  8. Hypromellosum – PL MG
  9. Macrogolum 400 – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls15269/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
MOXOSTAD 0,2 mg 
MOXOSTAD 0,3 mg 
MOXOSTAD 0,4 mg 

potahované tablety 
Moxonidinum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je Moxostad a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Moxostad užívat 
3. 
Jak se Moxostad užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Moxostad uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Moxostad a k čemu se používá 
 
Moxostad  je  lék  snižující  krevní  tlak  (antihypertenzivum).  Patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  agonisté 
imidazolinového receptoru. Váže se na určité receptory v mozku a tak snižuje aktivitu nervů regulujících 
krevní tlak.  
Moxostad se užívá: 
-  k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální nebo primární hypertenze). 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Moxostad užívat 
 
Neužívejte Moxostad 
 
jestliže jste alergický(á) na moxonidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6.). 
 
jestliže se Vás týká jakýkoli z následujících stavů a nemocí: 
o  porucha elektrického vedení vzruchu v srdci: 
-  Sick  sinus  syndrom  (srdeční  onemocnění  způsobující  abnormální  nebo 
nepravidelný srdeční tep) 
-  druhý  stupeň  atrioventrikulárního  bloku  (projeví  se  jako  změněné  EKG  a  může 
způsobit úplný srdeční blok 
-  třetí  stupeň  atrioventrikulárního  bloku,  také  známý  jako  úplný  srdeční  blok 
(projeví  se  jako  změněné  EKG,  snížený  srdeční  tep,  nízký  krevní  tlak  a  špatný 
oběh krve) 
  pomalý srdeční tep (bradykardie), t.j. v klidu méně než 50 tepů/minutu  
  srdeční selhání (viz bod “ Upozornění a opatření“) 
 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Moxostad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Prosím, informujte svého lékaře, pokud trpíte nebo jste trpěli některým z následujících onemocnění: 
- srdeční obtíže zvané „AV- blok 1. stupně“ (porucha nervového vedení v srdci, při které je změněno EKG) 
- závažné onemocnění srdečních artérií (onemocnění se sníženým prokrvením srdce, které může způsobit 
infarkt myokardu) 
- nestabilní angina pectoris (bolest na hrudi) 
- středně závažné srdeční selhávání (srdce nepracuje správně, ale stále je jeho funkce dostatečná v klidu a 
při mírné zátěži).  
 
Pokud Vaše ledviny nefungují správně (Váš lékař je zkontroluje), účinek léku Moxostad může být příliš 
silný. Toto je pravděpodobné zvláště na počátku léčby. Váš lékař Vám proto dávku opatrně upraví. 
 
Děti a dospívající 
Moxostad nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 16 let. Zkušenosti s léčbou této věkové skupiny jsou 
omezené. 
 
 
Další léčivé přípravky a Moxostad 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době  užíval(a), 
nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Moxostad nesmíte užívat současně s tricyklickými antidepresivy (léky na depresi). 
 
Současné  užívání  s dalšími  přípravky  na  snížení  krevního  tlaku  (antihypertenziva)  zvyšuje  účinek 
moxonidinu. 
 
Pokud  přípravek  Moxostad  užíváte  současně  s beta  blokátory  (léky  na  vysoký  krevní  tlak  nebo  srdeční 
selhávání)  a  léčbu  ukončujete,  musíte  nejdříve  ukončit  léčbu  beta  blokátory,  aby  nedošlo  k náhlému 
vzestupu krevního tlaku. Po několika dnech můžete ukončit užívání přípravku Moxostad. 
 
Moxostad  může  zvýšit  účinek  tricyklických  antidepresiv,  sedativ,  trankvilizérů,  alkoholu  a  hypnotik. 
Sedativní (uklidňující) účinek benzodiazepinů (léky na spaní a sedativa) může být při současném užívání 
moxonidinu  zvýšen.  Zvláště  pokud  užíváte  přípravek  Moxostad  s lorazepamem  (patří  do  skupiny 
benzodiazepinů), může být lehce snížena Vaše duševní výkonnost. 
 
Pokud užíváte přípravek Moxostad spolu s léky, které jsou vylučovány ledvinami, tyto přípravky se mohou 
ovlivnit navzájem.  
 
Tolazolin (rozšiřuje cévy a tak léčí křeče periferních cév) může snížit účinek moxonidinu. 
 
Moxostad s jídlem, pitím a alkoholem 
Potrava nemá žádný vliv na účinek moxonidinu. Během podávání Moxostadu nepijte alkohol.  
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná, přípravek Moxostad nesmíte užívat, pokud to není nezbytně nutné. Není známo, zda 
moxonidin nenarozenému dítěti škodí. 
 
 
 
 
2/6 
Kojení 
Moxonidin  je  vylučován  do  mateřského  mléka.  Proto  nesmí  být  užíván  během  kojení.  Pokud  je  léčba 
Moxostadem nutná, je nutné kojení přerušit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Moxostad  může  způsobit  ospalost  nebo  závratě.  Pokud  pociťujete  ospalost  nebo  závratě, 
neprovádějte rizikové aktivity jako je řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.  
 
Moxostad obsahuje laktózu 
Pokud  u  Vás  byla  zjištěna  nesnášenlivost  určitých  cukrů,  obraťte  se  před  začátkem  užívání  tohoto 
přípravku na svého lékaře.  
 
 
3. Jak se Moxostad užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.  Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. Tablety můžete užívat před jídlem, při jídle i po jídle. 
 
Léčba  přípravkem  Moxostad  nesmí  být  ukončena  náhle  (viz  dále  bod  Jestliže  jste  přestal(a)  užívat 
přípravek Moxostad). 
 
Doporučená dávka přípravku je.. 
 
Dospělí a starší pacienti: 
Léčba obvykle začíná s 0,2 mg monoxidinu každé ráno. Přibližně po třech týdnech může lékař dávku zvýšit 
na  0,4  mg  moxonidinu  denně.  Tuto  dávku  můžete  užívat  najednou  nebo  rozděleně  na  dávku  ranní  a 
večerní. 
 
Pokud  se  Vaše  příznaky  stále  nezlepší,  Váš  lékař  může  po  dalších  3  týdnech  zvýšit  dávku  na  dávku 
maximální 0,6 mg moxonidinu denně. V tomto případě musíte tuto dávku rozdělit na dávku ranní a večerní. 
Nesmíte v jedné dávce užívat více než 0,4 mg moxonidinu a nesmíte celkem denně užít více než 0,6 mg 
moxonidinu. Denní dávku 0,6 mg musíte užívat rozděleně, ráno a večer. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Pokud Vaše ledviny nepracují správně, Vaše jednotlivá dávka nesmí být vyšší než 0,2 mg moxonidinu a 
Vaše denní dávky nesmí přesáhnout 0,4 mg moxonidinu. 
 
Děti a dospívající  
Přípravek Moxostad nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 16 let, jelikož zkušenosti s jejich  léčbou 
nejsou dostatečné. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Moxostad než jste měl(a) 
Pokud  Vy  nebo  někdo jiný  náhodně  požijete  příliš mnoho  tablet,  ihned  zavolejte  lékaře  nebo  vyhledejte 
ošetření  na  pohotovosti  nejbližší  nemocnice.  Příznaky  předávkování  zahrnují  bolest  hlavy, 
ospalost/spavost, únavu, bolest horní části břicha, závratě, slabost, pocit otupělosti (sedace), nízký krevní 
tlak (hypotenze), zvracení, pomalý srdeční tep (bradykardie) a sucho v ústech.  
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Moxostad 
Neznepokojujte  se,  zapomenutou  dávku  vynechejte  a  užijte  až  další  tabletu  v obvyklém  čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Moxostad 
Neukončujte  léčbu  přípravkem  Moxostad  náhle.  Léčba  musí  být  ukončena  postupně,  obvykle  během 
období dvou týdnů. Poraďte se se svým lékařem. 
 
3/6 
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Velmi často se vyskytuje sucho v ústech, pocit slabosti, závratě a ospalost/spavost. Tyto nežádoucí účinky 
se objevují zvláště na začátku léčby a často se časem upraví. 
 
Byly pozorovány následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 
sucho v ústech 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
bolest hlavy 
závratě nebo točení hlavy 
ospalost / spavost 
poruchy myšlenkových procesů 
poruchy spánku včetně nespavosti 
pocity nevolnosti, zvracení, zácpa, průjem, poruchy trávení a další trávicí potíže 
vyrážka, svědění 
pocit slabosti (asténie) 
bolest zad 
rozšíření krevních cév (vasodilatace) 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
pomalý srdeční tep (bradykardie) 
zvonění v uších (tinnitus) 
deprese 
úzkosti 
nervozita 
útlum 
alergické kožní reakce 
otoky postihující různé části těla 
závažné alergické reakce způsobující otok, především tváře, úst, jazyka nebo hrdla (angioedém)  
nízký krevní tlak (hypotenze) 
pokles krevního tlaku při náhlém vzpřímení (ortostatická hypotenze) 
mdloby 
neobvyklé pocity jako pálení nebo píchání na horních i dolních končetinách (parestézie) 
zadržování tekutin 
nechutenství 
bolesti v oblasti příušních žláz 
bolest zad 
zbytnění prsů u mužů (gynekomastie) 
impotence a snížení pohlavní touhy 
poruchy periferního krevního oběhu 
pocity sucha a svědění nebo pálení v očích 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
 
4/6 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak uchovávat Moxostad 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Moxostad obsahuje 
Léčivou látkou je moxonidin. 
1 potahovaná tableta obsahuje moxonidinum 0,2, 0,3 nebo 0,4 mg.  
 
Dalšími pomocnými látkami jsou 
Jádro tablety 
monohydrát laktózy 
povidon 25 
krospovidon 
magnesium-stearát 
 
Potah tablety:  
hydroxypropylmethylcelulosa 
makrogol 400 
červený oxid železitý (E172) 
oxid titaničitý (E171) 
 
Jak přípravek Moxostad vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety jsou kulaté o přibližném průměru 6 mm. 
Tablety 0,2 mg jsou světle růžové, tablety 0,3 mg jsou růžové a tablety 0,4 mg jsou tmavě růžové. 
 
Moxostad 0,2mg a Moxostad 0,4mg: 
PVC/PVDC/Al blistr obsahující 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20 x 20, 10 x 40 pouze jako 
balení pro nemocnice) potahovaných tablet. 
 
Moxostad 0,3mg: 
PVC/PVDC/Al blistr obsahující 10, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20 x 20, 10 x 40 pouze jako balení pro 
nemocnice) potahovaných tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 
 
5/6 
Držitel rozhodnutí o registraci 
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo 
 
Výrobce: 
Sanico N.V., Veedijk 59 Industriezone IV, 2300 Turnhout, Belgie 
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo 
Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4870 AC Etten-Leur, Nizozemsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie   
 
 
Moxonidine EG 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmomhulde tabletten 
Česká republika 
 
MOXOSTAD 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg 
Estonsko 
 
 
STADAPRESS  200  mikrogrammi/300  mikrogrammi/400  mikrogrammi 
 
 
 
 
kaetud tabletid 
Finsko   
 
 
Moxonidin STADA 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg tabletti 
Itálie   
 
 
Moxonidina EG 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg compresse film-rivestite 
Litva   
 
 
STADAPRESS 200 µg/300 µg/400 µg plevele dengtos tabletes 
Lucembursko   
 
Moxonidine-EG 0,2/0,3/0,4 
 
Lotyšsko 
 
 
Stadapress 0,2 mg, 0,3 mg un 0,4 mg apvalkotās tabletes  
Maďarsko 
 
 
Moxostad 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmtabletta 
Německo 
 
 
Moxonidin AL 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg Filmtabletten 
Nizozemsko 
 
 
Moxonidine CF 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmomhulde tabletten 
Rakousko 
 
 
Moxonidin „Stada“ 0,2 mg/0,4 mg Filmtabletten 
Slovenská republika 
 
MOXOSTAD 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg tbl flm 
Švédsko 
 
 
Moxonidin STADA 0,2 mg/0,4 mg filmdragerade tabletter 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.5.2015 
 
 
 
6/6