Lék Plegomazin 25MG/5ML

Kód SÚKL
0000560  
Název LP
Plegomazin (25mg/5ml Inj Sol 10x5ml)
Cesta podání
Intramuskulární podání (IMS)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X5ML
Síla
25MG/5ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Chlorpromazini Hydrochloridum
ATC skupina
CHLORPROMAZIN (N05AA01)

Složení

  1. Chlorpromazini Hydrochloridum – 25 MG
  2. Hydroquinonum – PL MG
  3. Kalii Disulfis – PL MG
  4. Natrii Sulfis – PL MG
  5. Natrii Chloridum – PL MG
  6. Natrii Hydrogenocarbonas – PL MG
  7. Aqua Pro Iniectione – 5 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls230182/2010 
a sp.zn. sukls143716/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Plegomazin 25 mg/5 ml 
injekční roztok 
chlorpromazini hydrochloridum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 
 
Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je Plegomazin a k čemu se používá. 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Plegomazin používat. 
3. 
Jak se Plegomazin používá. 
4. 
Možné nežádoucí účinky. 

Jak Plegomazin uchovávat. 
6. 
Obsah balení a další informace. 
 
 
1. 
Co je Plegomazin a k čemu se používá 
 
Plegomazin  je  přípravek  s účinky  na  centrální  nervovou  soustavu  (patří  do  skupiny  přípravků 
nazývaných  antipsychotika  nebo  neuroleptika).  Je  určen  k léčbě  psychotických  stavů  jako  například 
schizofrenie,  těžkých  poruch  chování  s psychomotorickou  excitací  a  úzkostí.  Dále  se  používá 
k doplňkové  léčbě  bolesti  (neuralgické,  neuritické,  spojené  s nádorem  a  u  popálenin),  k léčbě  tetanu 
nebo akutní intermitentní porfyrie. 
V pediatrii se používá k léčbě excitace (vzrušení) a zvracení. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Plegomazin používat 
 
Nepoužívejte Plegomazin 

 
jestliže  jste  alergický(á)  na  chlorpromazin  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 
 
jestliže  jste  alergický(á)  na  látky  podobné  chlorpromazinu  (ostatní  fenothiaziny,  jako  je  např. 
levomepromazin, flufenazin, pipothiazin nebo prochlorperazin) 
 
jestliže máte zvýšený tlak uvnitř oka (glaukom) 
 
jestliže máte problémy s močením v důsledku problémů s prostatou 
 
jestliže jste dříve měl(a) nízký počet určitých bílých krvinek (agranulocytů) 
 
jestliže  užíváte  některé  dopaminergní  přípravky,  jako  je  např.  amantadin,  ropinirol, 
bromokriptin, kromě situací, kdy jsou užívány k léčbě Parkinsonovy choroby  
 
jestliže kojíte 
 
jestliže užíváte citalopram nebo escitalopram (k léčbě deprese). 
 
Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nesmíte tento lék užívat. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se před podáním přípravku Plegomazin se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 
Strana 1 (celkem 7) 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Plegomazin se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.  
Plegomazin se musí používat za pečlivého lékařského dohledu, proto musíte informovat svého lékaře 
nebo zdravotní sestru, pokud se Vás cokoli z tohoto týká: 
 
jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin a/nebo jater; 
 
jestliže  máte  jakékoliv  onemocnění  srdce,  rychlý  nebo  pomalý  tep,  nebo  jste  již  dříve 
prodělal(a) podobné onemocnění; 
 
máte sníženou funkci štítné žlázy; 
 
jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu; 
 
máte Parkinsonovu chorobu; 
 
máte epilepsii nebo jste v minulosti měl(a) záchvaty křečí; 
 
měl(a) jste někdy v minulosti problémy s alkoholem; 
 
máte zvětšenou prostatu nebo chronickou zácpu; 
 
máte nízké hladiny draslíku, vápníku a hořčíku v krvi. Váš lékař může jejich hladinu zjišťovat 
krevními testy; 
 
řádně nepřijímáte potravu (držíte dietu nebo hladovíte); 
 
jste  starší  osoba  a  je  velmi  teplé  nebo  velmi  chladné  počasí.  Za těchto  podmínek  můžete  mít 
problémy s udržováním správné tělesné teploty; 
 
pokud  se  u  Vás  nebo  u  někdo  již  někdy  dříve  vyskytly  potíže  s krevními  sraženinami  (ucpání 
cév,  embolie).  Užívání  podobných  přípravků,  jako  je  tento,  je  totiž  spojováno  s tvorbou 
krevních sraženin v cévách; 
 
máte nízký krevní tlak nebo pocit závratě při vstávání; 
 
máte  cukrovku  (diabetes  mellitus)  nebo  máte  vysokou  hladinu  cukru  v krvi  (hyperglykémie). 
Váš lékař Vás bude podrobněji sledovat. 
 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, obraťte se předtím, než Vám bude 
Plegomazin podán, na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Plegomazin 
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a),  nebo  které  možná  budete  užívat.  To  se  týká  i  léků,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu, včetně bylinných přípravků. Plegomazin může mít vliv na fungování některých jiných léčiv. 
Stejně tak mohou některá jiná léčiva ovlivnit fungování přípravku Plegomazin. 
 
Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte některý z následujících léků: 
 
citalopram  nebo  escitalopram  k léčbě  deprese,  chinagolid  nebo  kabergolin  užívané  např.  při 
zvýšené hladině hormonu prolaktinu, viz bod 2 Nepoužívejte Plegomazin 
 
přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci, jako je levodopa, ropinirol, amantadin; 
 
přípravky k úpravě srdečního rytmu, jako je amiodaron, disopyramid nebo chinidin; 
 
některé  přípravky  k léčbě  závažných  duševních  onemocnění  (olanzapin,  sultoprid, 
prochlorperazin) ; 
 
lithium – používá se u některých typů duševních nemocí; 
 
přípravky k léčbě poruch trávení a pálení žáhy;  
 
přípravky k léčbě cukrovky; 
 
přípravky  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  zvětšení prostaty,  jako  je  doxazosin  a 
terazosin; 
 
některé  další  přípravky  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  jako  je  guanethidin,  klonidin  nebo 
propranolol 
 
léky, které mohou pozměňovat hladiny solí v krvi; 
 
atropin a přípravky od něj odvozené (některé přípravky k léčbě deprese, alergie, Parkinsonovy 
nemoci) ; 
 
léky tlumící centrální nervovou soustavu, jako jsou přípravky k léčbě nespavosti, proti bolesti, 
na uklidnění, k léčbě deprese a dalších duševních onemocnění, některé přípravky k léčbě alergie 
nebo kašle.  
Strana 2 (celkem 7) 
 
Působení slunečního záření 
Plegomazin  může  zvýšit  citlivost  kůže  na  sluneční  záření.  Během  používání  tohoto  přípravku  se 
chraňte před přímým slunečním zářením. 
 
Plegomazin s alkoholem 
Během léčby přípravkem Plegomazin nepijte alkohol. Alkohol může zesílit tlumivé účinky přípravku 
Plegomazin. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat  
 
U  novorozenců,  jejichž  matky  užívaly  Plegomazin  v posledním  trimestru  (poslední  tři  měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, 
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
Nekojte, pokud je Vám podáván Plegomazin, protože malé  množství  může přecházet do  mateřského 
mléka. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, 
než Vám bude tento přípravek podáván. 
 
Plegomazin může působit ženám potíže při otěhotnění, protože snižuje plodnost, u mužů nejsou údaje 
dostupné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Na  začátku  léčby  tímto  přípravkem  neřiďte  ani  neobsluhujte  stroje.  Při  delší  léčbě  se  o  vykonávání 
těchto činností poraďte s lékařem. 
Po použití tohoto léku se můžete cítit ospalý(á). Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné 
nástroje ani stroje. 
 
Lékařská a laboratorní vyšetření 
Před léčbou a během ní může Váš lékař požadovat provedení některých lékařských nebo laboratorních 
vyšetření. Ty mohou zahrnovat laboratorní testy a EKG s cílem zkontrolovat Vaše srdeční funkce a též 
kontrolu zraku. 
V průběhu léčby Vašeho dítěte může lékař  provádět každý rok testy pro hodnocení schopnosti učení 
Vašeho dítěte. 
 
Plegomazin obsahuje disiřičitan draselný a siřičitan sodný 
Mohou způsobovat těžké alergické reakce nebo potíže s dýcháním (bronchospasmus). 
 
 
3. 
Jak se Plegomazin používá 
 
Plegomazin obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra injekcí hluboko do svalu. 
 
Jaké množství přípravku Plegomazin se podává 
Pokud si nejste jistý(á), proč je Vám přípravek Plegomazin podáván nebo pokud máte jakékoli otázky 
ohledně množství podávaného přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru.  
Po podání injekce zůstaňte nejméně půl hodiny ležet, protože může dojít k poklesu krevního tlaku. 
 
Doporučené dávky jsou: 
 
Dospělí:  
Průměrná denní dávka je třikrát denně 25 mg. U těžších psychiatrických onemocnění je denní dávka 
třikrát denně 100-200 mg. 
 
Strana 3 (celkem 7) 
Děti a dospívající ve věku 1-18 let:  
Průměrná  denní  dávka  je  třikrát  až  čtyřikrát  0,5 mg/kg  tělesné  hmotnosti  nebo  60 mg/m2  plochy 
povrchu těla. Maximální denní dávka u dětí ve věku 1-5 let by neměla přesáhnout 40 mg a u dětí ve 
věku 6-12 let 75 mg.  
 
Děti do 1 roku: 
Dětem do jednoho roku se Plegomazin obvykle nepodává. 
 
Starší pacienti:  
Těmto  pacientům  lékař  sníží  velikost  dávky  na  jednu  třetinu  až  polovinu  obvyklé  denní  dávky  u 
dospělých. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin: 
U pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování, pacientům 
s těžkou poruchou funkce ledvin lékař sníží dávku.  
 
Pacienti s poruchou funkce jater: 
U pacientů s poruchou funkce jater lékař zváží snížení dávky. 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Plegomazin, než mělo být 
Není  pravděpodobné,  že  by  Vám  lékař  nebo  zdravotní  sestra  podali  příliš  mnoho  léku.  Lékař  a 
zdravotní sestra budou sledovat Váš zdravotní stav a kontrolovat lék, který Vám podávají.  
Příliš  velká  dávka  přípravku  Plegomazin  může  vyvolat  pocit  ospalosti  nebo  závratě  s rychlým 
srdečním  tepem.  Můžete  mít  ztuhlé  pohyby,  třes  nebo  křeče.  Pokud  se  u  Vás  tyto  příznaky  objeví, 
ihned to sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře. Jestliže nejste v nemocnici, ihned se tam vraťte a 
informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru nebo jděte na pohotovost. 
 
Jestliže byla vynechána dávka přípravku Plegomazin 
Váš  lékař  nebo  zdravotní  sestra  budou  mít  pokyny  ohledně  doby  podávání  přípravku.  Není 
pravděpodobné, že by Vám přípravek nebyl podán dle doporučení lékaře. Pokud se však domníváte, 
že Vám byla vynechána dávka, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Plegomazin 
Jestliže  přestanete  používat  Plegomazin,  mohou  se  Vaše  obtíže  vrátit.  Proto  vždy  se  řiďte  pokyny 
svého lékaře. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Svého  lékaře  nebo  zdravotní  sestru  nebo  pohotovostní  oddělení  nejbližší  nemocnice  vyhledejte 
okamžitě, pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky: 
Velmi časté 
(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
 
máte  nekontrolovatelné  pohyby,  zejména  jazyka,  úst,  čelisti,  rukou  a  nohou  nebo  poruchu 
souhry normálních pohybů 
 
máte třes, svalovou ztuhlost nebo křeče, pomalé pohyby nebo pocit nemůžete vydržet v klidu 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
 
máte křeče (epileptický záchvat) 
 
změna srdečního rytmu zjistitelná na EKG (tzv. "prodloužení QT intervalu") 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
máte  alergickou  reakci.  Příznaky  mohou  zahrnovat:  vyrážku,  svědění,  horečku,  potíže 
s dýcháním nebo sípání, zimnici, otok, otok očních víček, rtů, jazyka nebo hrdla 
 
máte  velmi  rychlý,  nepravidelný  srdeční  tep  nebo  bušení  srdce.  Můžete  mít  také  potíže 
s dýcháním jako sípání, dušnost, tlak na hrudi a bolest na hrudi. Mohly by to být příznaky velmi 
vážných život ohrožujících problémů se srdcem. 
 
máte  bolesti  kloubů,  oteklé  klouby,  cítíte  se  unavený(á)  nebo  slabý(á),  s bolestmi  na  hrudi  a 
Strana 4 (celkem 7) 
dušností. Může jít o projevy nemoci nazývané „systémový lupus erythematosus“ (SLE). 
 
máte  žlutou  kůží  nebo  oční  bělmo  (žloutenka)  a  tmavě  zbarvenou  moč.  Může  jít  o  projevy 
poškození jater. 
 
máte  časté  infekce,  horečku,  silnou  zimnici,  bolest  v krku  nebo  vředy  v ústech.  Může  jít  o 
sníženou tvorbu bílých krvinek, která se nazývá “leukopenie”. 
 
máte vysokou teplotu, potíte se, máte ztuhlé svaly, rychlý tep, rychlý dech a pocit zmatenosti, 
malátnosti  nebo  neklidu.  Může  jít  o  projevy  závažného,  ale  vzácného  nežádoucího  účinku 
nazývaného “neuroleptický maligní syndrom” 
 
máte nadýmání a bolestivé křeče v břiše, zvracíte, neodcházejí Vám plyny ani stolice. Může to 
být způsobeno neprůchodností střeva. Pokud se ještě navíc objeví neklid nebo výrazná spavost, 
bledá kůže se studeným potem, zrychlené dýchání i tep, může se jednat o příznaky proděravění 
střeva. 
 
máte  bolest  břicha  se  zvracením,  průjmem  a  červenou  krví  ve  stolici  (příznak  zánětu  tlustého 
střeva způsobeného nedostatkem kyslíku). 
 
máte dlouhotrvající, bolestivou erekci 
 
máte  krevní  sraženiny  v žilách  zvláště  dolních  končetin  (příznaky  zahrnují  otok,  bolest  a 
zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na 
hrudi  a  dýchací  obtíže.  Jestliže  zpozorujete  některý  z těchto  příznaků,  vyhledejte  okamžitě 
lékařskou pomoc. 
 
Informujte  co  nejdříve  zdravotní  sestru  nebo  lékaře,  pokud  máte  kterýkoli  z následujících 
nežádoucích účinků: 
Velmi časté 
(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
 
pocit závratě, točení hlavy, nebo mdloby při rychlém napřímení (v důsledku nízkého krevního 
tlaku). 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
problémy s viděním  
 
nepohyblivé nebo ztuhlé svaly nebo chvění a třes, potíže s pohybem 
 
vylučování  velkého  množství  moči,  nadměrná  žízeň,  bolest  břicha,  nejasné  vidění,  pokles 
krevního tlaku, hluboké rychlé dýchání. Může to být způsobeno vysokou hladinou cukru v krvi 
(hyperglykémie) 
 
neobvyklé pohyby očí (včetně koulení očima) 
 
stáčení krku k jedné straně 
 
křeč žvýkacích svalů 
 
potíže s močením 
 
pocit únavy, slabosti, zmatenosti a bolest svalů, které jsou ztuhlé nebo nefungují správně, bolest 
hlavy. Může to být v důsledku nízké hladiny sodíku v krvi. 
 
Svého lékaře nebo zdravotní sestru informujte, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích 
účinků stane závažným nebo trvá déle, než několik dní: 
Velmi časté 
(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
 
sucho v ústech 
 
pocit útlumu, zklidnění 
 
přibírání na váze 
 
zácpa 
 
neschopnost vydržet v klidu 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
 
zvýšené svalové napětí 
 
abnormální tvorba mléka u mužů a žen 
 
ztráta menstruace 
 
pocit úzkosti 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
zvětšení prsů u mužů 
 
potíže s dosažením nebo udržením erekce 
 
snížení sexuální touhy u žen 
Strana 5 (celkem 7) 
 
potíže se spánkem (nespavost) 
 
větší citlivost na sluneční světlo, než je obvyklé, 
 
kožní  vyrážka,  kopřivka,  angioedém  (otok  na  různých  místech  těla,  např.  podkoží  obličeje, 
dýchacího a trávicího ústrojí, který podle místa svého umístění způsobuje různé obtíže) 
 
porucha termoregulace 
 
chorobná netečnost 
 
změny  některých  laboratorních  hodnot  (pozitivní  antinukleární  protilátky,  snížená  hodnota 
agranulocytů, zvýšená hodnota triglyceridů) 
 
U  starších  osob  s demencí  byl  u  pacientů  užívajících  antipsychotika,  ve  srovnání  s pacienty 
antipsychotika neužívajícími, hlášen malý nárůst počtu úmrtí. 
 
Stejně jako u jiných fenothiazinových léčiv, existují  i u přípravku Plegomazin velmi vzácná hlášení 
náhlého úmrtí. Jsou pravděpodobně způsobena problémy se srdcem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak Plegomazin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při teplotě  do  25 ºC.  Uchovávejte ampulky  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Plegomazin obsahuje 

 
Léčivou látkou je chlorpromazini hydrochloridum 25 mg v jedné ampulce (5 ml). 
 
Pomocnými  látkami  jsou  disiřičitan  draselný,  siřičitan  sodný,  hydrogenuhličitan  sodný, 
hydrochinon, chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak Plegomazin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok bez zápachu. 
 
Ampulky  (5 ml)  z bezbarvého  skla  se  zelenomodrými  kódovými  proužky  a  bílými  odlamovacími 
kroužky, tvarovaná plastiková folie; krabička. 
 
Strana 6 (celkem 7) 
Velikost balení: 10 ampulek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.5.2015. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky 
Chlorpromazin,  látka  patřící  do  skupiny  fenothiazinů.  Kromě  vazby  na  dopaminové  receptory  má 
chlorpromazin  významný  antiadrenergní  a  mírný  periferní  anticholinergní  účinek,  mírné  ganglia 
blokující  antihistaminové  a  antiserotoninergní  účinky.  Proto,  podobně  jako  u  jiných  fenothiazinů, 
vykazuje  chlorpromazin  také  četné  farmakologické  účinky:  má  účinky  sympatolytické, 
parasympatolytické,  trankvilizační,  centrální  (narkotické,  analgetické,  myorelaxační),  myorelaxaci 
potencující,  hypotermické,  antihistaminové,  antiserotoninergní,  antiemetické,  nikotinolytické, 
antagonistické vůči dopaminu, lokálně anestetické, antihypertenzní a spasmolytické. 
 
Injekční roztok Plegomazin je určen výhradně k intramuskulárnímu podání
Parenterální  podání  je  odůvodněno,  jestliže  je  nutný  rychlý  nástup  účinku  nebo  stav  pacienta 
nedovoluje  perorální  léčbu.  Doporučená  dávka  je  1 ampulka  (5 ml)  intramuskulárně,  hluboko  do 
musculus gluteus. Jakmile je to možné, doporučuje se přechod na perorální lékovou formu. 
Dospělí: průměrná denní dávka je třikrát denně 25 mg. U těžších psychiatrických onemocnění je denní 
dávka třikrát denně 100-200 mg. 
Děti: průměrná denní dávka je třikrát až čtyřikrát 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti nebo 60 mg/m2 plochy 
povrchu  těla. Je třeba  pacienty  monitorovat  pro riziko  hypotenze.  Maximální denní  dávka  u  dětí  ve 
věku 1-5 let by neměla přesáhnout 40 mg a u dětí ve věku 6-12 let 75 mg. U dětí do 1 roku je možné 
použít pouze při život ohrožujících stavech. 
Starší  pacienti:  U  těchto  pacientů  se  doporučuje  snížit  velikost  dávky  na  jednu  třetinu  až  polovinu 
obvyklé denní dávky u dospělých. 
Pacienti  s poruchou  renálních  funkcí:  u  pacientů  s mírnou  a  středně  těžkou  poruchou  funkce  ledvin 
není nutná úprava dávkování. 
Pacienti s poruchou jaterních funkcí: u těchto pacientů je třeba zvážit snížení dávky.  
 
Inkompatibility: alkalické prostředí, soli těžkých kovů. 
 
Symptomy předávkování:
 parkinsonismus, křeče a bezvědomí. 
Nejdůležitějšími symptomy jsou tonicko-klonické křeče, výrazná hypotenze, útlum centrální nervové 
soustavy, který může progredovat do kómatu. Dalšími znaky jsou změny EKG, ventrikulární arytmie a 
hypotermie. 
 
Léčba předávkování: symptomatická léčba s průběžným sledováním respiračních a srdečních funkcí 
(riziko prodloužení QT intervalu), dokud se pacientův stav nezlepší. 
Neexistuje specifické antidotum. K léčbě těžké hypotenze se doporučují plazmaexpandery. 
Kromě  toho  se  doporučují  monitorování  vitálních  funkcí  a  podpůrná  léčba  odpovídající  výsledkům 
monitorování.  Epileptické  záchvaty  lze  léčit  diazepamem,  arytmie  antiarytmiky.  Nedoporučuje  se 
podávat adrenalin. 
Strana 7 (celkem 7)