Lék Oxytocin Ferring-léčiva 2IU

Kód SÚKL
0000543  
Název LP
Oxytocin Ferring-léčiva (2iu Inj Sol 5x2ml)
Cesta podání
Intramuskulární/intravenózní/intrauterinní/nosní podání (IMS/IVN/IUT/NAS)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X2ML
Síla
2IU
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Oxytocinum
ATC skupina
OXYTOCIN (H01BB02)

Složení

  1. Oxytocinum – 2 IU
  2. Chlorobutanolum Hemihydricum – PL MG
  3. Acidum Aceticum 98%
  4. Aqua Pro Iniectione – 2 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls391416/2017 
 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
OXYTOCIN FERRING -LÉČIVA 2 IU injekční roztok 
OXYTOCIN FERRING -LÉČIVA 5 IU injekční roztok 
 (oxytocinum) 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci, prosím,  
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 
Co je Oxytocin Ferring- Léčiva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxytocin Ferring- Léčiva používat  
3. 
Jak se Oxytocin Ferring- Léčiva používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Oxytocin Ferring- Léčiva uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Oxytocin Ferring – Léčiva a k čemu se používá 
 
Oxytocin Ferring- Léčiva je syntetický přípravek patřící do skupiny hormonů. Hlavním účinkem je, 
stejně jako u přirozeného hormonu, indukce a stimulace děložní činnosti v těhotenství a během 
porodu. Citlivost dělohy na oxytocin se během těhotenství výrazně mění, velmi nízká je na začátku 
těhotenství, maxima dosahuje v době termínu porodu. 
 
Kromě hlavního účinku, indukce a stimulace děložní činnosti v těhotenství a během porodu, zvyšuje 
oxytocin ejekci (nikoli sekreci) mléka.  
 
Přípravek  se  může  podávat  též  těhotným  s  vyšším  krevním  tlakem  včetně  preeklampsie  (vysoký 
krevní tlak vyvolaný těhotenstvím.).  
 
Tento přípravek je určen výhradně k použití v nemocnici. 
 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxytocin Ferring – Léčiva používat  
 
Nepoužívejte Oxytocin Ferring- Léčiva 
-  jestliže jste alergická na oxytocin nebo na kteroukoli další složku přípravku 
-  jestliže se zjistí nepoměr mezi velikostí hlavičky plodu a porodními cestami (kefalopelvický 
nepoměr) 
-  jestliže vcestné lůžko překrývá celou vnitřní branku (placenta praevia totalis)  
-  jestliže dojde k předčasnému odloučení placenty 
-  jestliže máte velmi silné (hypertonické) děložní kontrakce 
-  jestliže Vám hrozí ruptura (protržení) dělohy 
-  jestliže hrozí ruptura dělohy a některé nepravidelné polohy plodu, které by k ní mohly vést.  
 
 
1/4 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Oxytocin Ferring – Léčiva  je zapotřebí 
-  jestliže jste v minulosti podstoupily rozsáhlou operaci na děloze 
-  jestliže máte predispozici k tromboembolii nebo embolii plodovou vodou 
-  u některých nepravidelných poloh plodu a naléhání plodu 
 
Ve všech těchto případech lékař zváží, zda-li je vhodné Vám tento lék podat. 
 
Další léčivé přípravky a Oxytocin Ferring – Léčiva  
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala, nebo které 
možná budete užívat.  
 
Těhotenství a kojení 
Lék se používá hlavně v těhotenství a v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost koncentrace a pozornosti. 
 
 
3. 
Jak se Oxytocin Ferring – Léčiva  používá 
 
Oxytocin Ferring- Léčiva je lék pro použití výhradně v nemocnici a má se podávat pod dohledem 
kvalifikovaného zdravotnického personálu. 
 
Indukce a provokace porodu a potratu 
5  mezinárodních  jednotek  (IU)  nebo  2  IU  v  500  ml  5%  glukózy  jako  intravenózní  infuze  za 
průběžné kontroly děložní práce a plodových ozev (KTG). Rychlost infuze je zcela individuální, na 
začátku obvykle 0,005 IU za minutu -to odpovídá 10 kapek za minutu (nebo 25 kapek za minutu). 
Podle individuální citlivosti je možné dávku zvýšit až na 0,015 IU/min -30 kapek za minutu. Infuzi 
ponecháme až do konce porodu, s výhodou i krátce po porodu lůžka.  
 
Poruchy děložní práce 
Dávkování je přísně individuální, přípravek podáváme výhradně formou intravenózní infuze vždy 
za kontinuální kardiotokografické kontroly.  
 
Lékařské vedení porodu 
Viz  předchozí  odstavec.  Účinek  oxytocinu  je  nutno  individuálně  sladit  s působením  léků 
používaných  na  tlumení  bolesti  v porodnictví.  Při  císařském  řezu  je  vhodné  aplikovat  5  IU 
oxytocinu do myometria (svaloviny dělohy) ihned po vybavení plodu.  
 
Porod koncem pánevním 
2-5 IU přípravku intravenózně (do žíly) ve formě jednorázového podání po porodu plodu po úpon 
pupečníku.  
 
Hypotonie a atonie děložní 
2-5  IU  přípravku  formou  intravenózního  bolu.  Po  dosažení  účinku  je  vhodné  zajistit  děložní  stah 
methylergometrinem  nebo  látkou  podobného  účinku  a  k prevenci  šoku  aplikovat  neuroplegickou 
směs. Dávku 5 IU je možno aplikovat také do svaloviny čípku děložního.  
 
Retence mléka 
Přípravek podáváme nejlépe 5 minut před kojením. Použijeme kapátko, do kterého nasajeme roztok 
z  ampulky  s  obsahem  2  IU  přípravku  a  aplikujeme  1  kapku  do  každé  nosní  dírky,  nebo  roztok 
nasajeme  do  vatové  štětičky,  kterou  do  nosní  dírky  vložíme.  Přípravek  lze  také  podat 
intramuskulárně 5 minut před začátkem kojení v dávce 1 IU. Při nedostatečném úspěchu opakujeme 
stejnou dávku před následujícím kojením.  
 
2/4 
Premenstruální tenze 
Přípravek lze používat intranazálně (do nosu) jako u retence mléka. Aplikuje se od 20. dne cyklu do 
1. dne menstruace.  
 
Při použití k indukci porodu by měl být přípravek podáván přednostně ve formě intravenózní infúze. 
 
Při  posilování  děložních  kontrakcí  je  třeba  vyvarovat  se  intramuskulární  aplikace  a  podávat 
oxytocin  pouze  intravenózně,  nejlépe  formou  infúze.  Během  porodu  je  vždy  třeba 
kardiotokograficky  monitorovat  stav  plodu  pro  nebezpečí  hypoxie  při  hyperstimulaci  kontrakcí 
oxytocinem a klinicky sledovat děložní tonus k prevenci děložní ruptury. 
  
Jestliže jste použil(a) více přípravku Oxytocin Ferring-Léčiva, než jste měl(a) 
 
Vysoké  dávky  oxytocinu  mohou  vyvolat  nadměrnou  činnost  dělohy  s velmi  silnými                           
(hypertonickými)  kontrakcemi,  které  mohou  poškodit  plod  nedostatkem  kyslíku  (asfyxií  nebo 
anoxií, nebo vést k protrhnutí (ruptuře) dělohy či poporodnímu krvácení ( hemoragii).  
V  závažnějších  případech  může  vést  předávkování  oxytocinem  k  hyponatremii  nebo  k  intoxikaci 
vodou, zejména při současném nadměrném přívodu tekutin.  
Vysoká jednorázová dávka podaná intravenózně by mohla vyvolat srdeční arytmii.  
Při předávkování oxytocinem je na místě symptomatická a podpůrná léčba.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
zdravotní sestry. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Oxytocin Ferring- Léčiva nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nejčastěji  dochází  ke  zvýšenému  poporodnímu  krvácení,  ke  snížení  koncentrace  protrombinu  – 
bílkoviny  podílející  se  na  srážení  –  krve  (hypoprotrombinemii)  či  zvýšené  fragilitě  (křehkosti) 
erytrocytů (červených krvinek).  
 
V literatuře popisované zvýšené riziko hemoragií a tromboembolií nebylo klinicky prokázáno.  
 
Ojediněle se může objevit zvracení, alergické reakce a arytmie (nejčastěji bradykardie matky nebo 
plodu).  Po  prolongovaných  intravenózních  infúzích  může  vzácně  dojít  k  retenci  vody  až  otravě 
vodou,  alteraci  plodových  ozev,  k  hypertenzi  (zvýšení  krevního  tlaku)  a  subarachnoidálnímu 
krvácení  (ke  zvýšení  krevního  tlaku  a  k mozkové  příhodě,  která  se  projeví  intenzivní  bolestí 
nejčastěji v záhlaví a krku) nebo ke snížení krevního tlaku a šoku.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit 
také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
3/4 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku.  
  
 
5. 
Jak Oxytocin Ferring – Léčiva  uchovávat  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za: EXP 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C. 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Další informace 
 
Co  Oxytocin Ferring- Léčiva obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je oxytocinum 2 IU ve 2 ml nebo oxytocinum 5 IU v 1 ml injekčního roztoku. 
-  Pomocnými látkami jsou: hemihydrát chlorbutanolu, kyselina octová 98 %, voda pro injekci. 
 
 
Jak Oxytocin Ferring-Léčiva  vypadá a co obsahuje toto balení 

Vnitřní obal:   ampule z čirého, hydrolytického skla (třída I) o objemu 1 nebo 2 ml, 
Vnější obal: 
plastiková vložka s přepážkami, krabička 
Velikost balení: Oxytocin Ferring-Léčiva 2 IU:  5x 2ml 
 
   
 Oxytocin Ferring-Léčiva 5 IU:  5x 1 ml 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Ferring-Léčiva, a. s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 1. 2018 
 
4/4