Lék Natrium Chloratum Biotika 10% 100MG/ML

Kód SÚKL
0000513  
Název LP
Natrium Chloratum Biotika 10% (100mg/ml Inj Sol 5x10ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X10ML
Síla
100MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Natrii Chloridum
ATC skupina
CHLORID SODNÝ (B05XA03)

Složení

  1. Natrii Chloridum – 1 GM
  2. Aqua Pro Iniectione – 10 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls253835/2016 
 
 
  PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
Informace o použití, čtěte pozorně! 
 
Natrium chloratum Biotika 10% 
injekční roztok 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika 
 
  Výrobce 
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika 
  Složení 
Jedna 5ml ampule obsahuje Natrii chloridum 500 mg. 
Jedna 10ml ampule obsahuje Natrii chloridum 1 000 mg. 
Pomocná látka: voda na injekci. 
Obsah sodíku: 39,357mg/ml, to odpovídá 1,711 mmol /ml. 
  Indikační skupina 
Varia 
  Charakteristika 
Hypertonický  roztok  chloridu  sodného.  Používá  se  k  úpravě  těžké  akutní  hyponatrémie  (koncentrace 
sodíku  v  séru  je  menší  než  115  mmol/l).  Při  hyponatrémi   se  snížený  osmotický  tlak  extracelulární 
tekutiny vyrovnává vstupem vody do buňek, vzniká buněčný edém. 
 
Farmakokinetické údaje 
Po podání sodíku  do  organizmu  se  vytváří  rovnovážný  stav  v   extra-   a  intracelulární  tekutině, 
při  rovnováze sodíku se jeho vylučování ledvinami rovná  přísunu do organizmu.  Deficit vzniká tehdy, 
jsou-li  rovnovážné  mechanizmy  narušené  v  důsledku  rychlých  extrarenálních  ztrát,  nebo  v  důsledku 
porušené funkce ledvin. 
  Indikace 
Zvládnutí akutních situací při intoxikaci vodou, k redukci intrakraniální hypertenze, k zvýšení diurézy, 
k akutnímu doplnění objemu v první fázi hypovolemického šoku. 
 
Kontraindikace 
Hypernatriémie   (nad   145   mmol/l),   hyperchlorémie,   acidóza,   hypertonická   dehydratace,   srdeční 
nedostatečnost, plicní a mozkový edém. 
  Zvláštní upozornění 
Při  těžké  hyponatrémii  spojené  s  takovou  hyperhydratací  se  musí  podávání  hypertonických  roztoků 
chloridu  sodného  kombinovat  s  diuretikem.  Zvláštní  opatrnost  je  potřebná  při  ledvinové 
nedostatečnosti, cirhóze jater s ascitem a při podávání dětem a osobám vyššího věku. 
  Těhotenství a kojení 
V  těhotenství je  nutná  zvýšená  opatrnost  při  podávání  nadměrných  dávek, protože  se může vyvolat 
potrat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů není znám. 
  Nežádoucí účinky 
 
Strana 1 z 2 
Hypertenze,  edémy,  gastrointestinální  obtíže.  Vysoké  dávky  vyvolávají  hypernatrémi   s  dehydratací 
vnitřních orgánů, hlavně mozku. Nadbytek chloridů může přivodit ztrátu bikarbonátu s acidózou. 
  Interakce 
Nejsou známy. 
  Dávkování 
Individuální, od 5 ml do 50 až 100 ml 10% roztoku pomalou intravenózní infuzí. Je nutno kontrolovat 
vodní bilanci a monitorovat koncentraci elektrolytů v séru. 
Předávkování 
Při předávkování vzniká hypernatrémie a hyperchlorémie. Množství přípravku, potřebného k vyvolání 
hypernatriémie závisí na základní elektrolytové poruše a příčině jejího vzniku. 
Laboratorním příznakem je vzestup hodnot Na+ nad 145 mmol/l. Zvyšuje se také koncentrace chloridů. 
Přítomné mohou být také změny v osmolaritě séra a v objemu extracelulární tekutiny. 
Subjektivní  příznaky  hypernatriémie  zahrnují  žízeň,  bolesti  hlavy,  nauzeu,  zvracení  a  svalové  křeče. 
V závažných případech se může vyvinout kóma. U pacientů se sníženým extracelulárním objemem se 
může vyskytnout snížený kožní turgor, hypotenze a zrychlený pulz. 
Léčba 
Spočívá  v  podávání  hypotonických  tekutin  per  os  nebo  nitrožilně.  Je  možno  podat  parenterálně 
izoosmolární  roztok  chloridu  sodného  nebo  3-5%  roztok  glukózy.  Terapii  je  nutno  kontrolovat 
opakovaným vyšetřením elektrolytů v séru a kontrolou diurézy. 
 
Uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
  Varování 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
  Balení 
10 ampulí po 5 ml 
5 ampulí po 10 ml 
 
Datum poslední revize 
13.10.2016 
 
Strana 2 z 2