Lék Mesocain 1% 10MG/ML

Kód SÚKL
0000502  
Název LP
Mesocain 1% (10mg/ml Inj Sol 10x10ml)
Cesta podání
Intramuskulární/intravenózní podání/infiltrace (IMS/IVN/IFL)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
10X10ML
Síla
10MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Trimecaini Hydrochloridum
ATC skupina
AMIDY (N01BB)

Složení

  1. Trimecaini Hydrochloridum – 100 MG
  2. Natrii Chloridum – PL MG
  3. Aqua Pro Iniectione – 10 ML

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls8490/2009 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 
Mesocain 1 % 
injekční roztok 
Trimecaini hydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Mesocain 1 % a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain 1 % používat  
3. 
Jak se přípravek Mesocain 1 % používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Mesocain 1 % uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Mesocain 1 % a k čemu se používá 
 
Mesocain 1 % je injekční roztok, který se používá ke znecitlivění určité části těla za účelem usnadnění 
nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku. Přípravek se také používá k prevenci a léčbě 
komorových arytmií u akutního infarktu myokardu a v kardiochirurgii. 
 
Přípravek se používá u dospělých i dětí. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mesocain 1 % používat  
 
Nepoužívejte přípravek Mesocain 1 % 
-  jestliže jste alergický/á na trimekain hydrochlorid (léčivou látku přípravku), na amidová anestetika 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 
-  při maligní hypertermii (prudké zvýšení teploty) v anamnéze, porfyrii (metabolické onemocnění), 
hypovolémii (snížení objemu krve), hypotenzi (nízký krevní tlak), poruše srdečního vedení, 
asystolii (zástava činnosti srdce), kardiogenním šoku (šok způsobený těžkou poruchou funkce 
srdce). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Mesocain 1 % se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

máte těžší poruchu jaterních funkcí, 

trpíte poruchou srdečního rytmu (tzv. síňovými arytmie, síňokomorovými blokádami) nebo 
zpomalenou srdeční činností (bradykardií). 
 
Pokud jste vyššího věku Vám lékař Vám doporučí snížené dávkování. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Mesocain 1 % 
Strana 1 (celkem 5) 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte lékaře, jestliže užíváte: 
-  léky na snížení vysokého krevního tlaku ze skupiny betablokátorů nebo vazodilatancií (léky 
rozšiřující cévy), 
-  léky na poruchy srdečního rytmu (antiarytmika) nebo na posílení srdeční činnosti (kardiotonika), 
-  léky na spaní ze skupiny barbiturátů, 
-  fenytoin (lék na epilepsii), 
-  rifampicin (antibiotikum), 
-  cimetidin (používá se u peptického vředu nebo zánětu jícnu, tzv. refluxní ezofagitidy). 
Místně anestetický účinek je snižován glukózou (cukr), vápníkem a vazodilatancii. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Lékař posoudí poměr rizika možných nežádoucích účinků a prospěchu z použití přípravku. 
 
Léčivá látka přípravku prochází placentární bariérou a je vylučována do mateřského mléka. V době 
těhotenství a v případě podání přípravku u kojících žen se doporučuje nižší dávkování.   
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po podání přípravku Mesocain 1 % se nedoporučuje vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou 
pozornost. 
 
Přípravek Mesocain 1 % obsahuje sodík 
Přípravek obsahuje 1,13 mmol (tzn. 26 mg) sodíku v jedné ampuli (10 ml). Nutno vzít v úvahu u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Mesocain 1 % používá  
 
Přípravek musí být podáván pouze zkušeným zdravotnickým pracovníkem. 
Informace o dávkování přípravku se nachází na konci tohoto příbalového letáku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mesocain 1 %, než jste měl(a) 
Přípravek je podáván zdravotnickým pracovníkem, proto je předávkování vysoce nepravděpodobné. 
Předávkování se projevuje např. vzrušením, neklidem, mnohomluvností, lehkou zmateností, 
poruchami vidění, hučením v uších, kovovou pachutí v ústech, záškuby očí, chvěním až třesem 
končetin. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mesocain 1% 
Přípravek je podáván zdravotnickým pracovníkem, proto je tato možnost nepravděpodobná.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívaní přípravku Mesocain 1 % se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž 
frekvence výskytu není známá (nelze ji z dostupných údajů určit): 
Strana 2 (celkem 5) 
 
-  Alergické reakce. Jejich nejčastějším projevem jsou kožní a slizniční projevy, jako je svědění a 
zčervenání kůže, vyrážka a otok, v horším případě může dojít až k rozvoji šoku.  
-  Toxická reakce. Je-li dávka určená k podání mimo cévu omylem podána do cévy, vznikne toxická 
reakce, jejíž intenzita závisí na velikosti podané dávky. Hlavními příznaky jsou vzrušení, neklid, 
mnohomluvnost, lehká zmatenost, poruchy vidění, hučení v uších, kovová pachuť v ústech, rychlé 
a trhavé pohyby očí, chvění až třes končetin. Při těžké reakci nastoupí spavost, snížená odpověď 
na podněty, kóma, poruchy dýchání až zástava dechu, často doprovázené křečemi. Dále může dojít 
ke snížení krevního tlaku, které je jen přechodně sdružené se zrychlením srdeční frekvence. 
Rychle nastupuje zpomalení srdeční frekvence až zástava.  
Nevýrazná intenzita počátečních příznaků nemusí být prognosticky příznivá. Může zcela chybět 
fáze excitace a křečí, rychlá ztráta vědomí a náhlá zástava oběhu nejsou výjimkou. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Mesocain 1 % uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po otevření má být přípravek použit okamžitě. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Mesocain 1 % obsahuje 
Léčivou látkou je trimecaini hydrochloridum 10 mg (1 %) v 1 ml injekčního roztoku. 
Dalšími složkami jsou chlorid sodný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Mesocain 1 % vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: čirý bezbarvý injekční roztok bez mechanických nečistot 
Velikost balení: 10 ampulí po 10 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.12.2013. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Strana 3 (celkem 5) 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Farmakodynamické vlastnosti 
Trimekain patří k anestetikům amidové skupiny, která vyvolávají méně alergických reakcí než 
anestetika esterová. Zkřížená přecitlivělost mezi oběma skupinami není. Trimekain vyvolává blokádu 
vzniku a vedení bolestivých podnětů i dalších centripetálních vzruchů, vznikajících tlakem, tahem, 
teplem apod. Jeho krátkodobý antiarytmický vliv nelze zdůvodnit zvýšením fibrilačního prahu. Je 
výrazně lipofilní. 
 
Farmakokinetické vlastnosti 
Anestetický účinek nastupuje po podání do 15 minut a trvá 60 - 90 minut. 
Trimekain je metabolizován v játrech a vylučuje se ledvinami z 10 % nezměněn, z 90 % ve formě 
metabolitů. 
Biologický poločas v organizmu je přibližně 90 minut. Léčivá látka prochází hematoencefalickou a 
placentární bariérou. 
Kyselé pH tkáně při zánětu snižuje jeho účinnost, alkalémie jeho působení mírně umocňuje. 
 
Inkompatibility 
Mesocain 1 % se nesmí mísit s jinými injekčními přípravky. 
 
Dávkování při regionální anestezii  
 
Povrchová anestezie 
Používá se 1% roztok. 
 
Infiltrační anestezie 
Používá se 0,5 % - 1 % roztok. K dosažení nižších koncentrací se ředí izotonickým roztokem NaCl. Je 
možno přidat adrenalin 1:200 000 (na 100 ml Mesocainu 1 % výsledné koncentrace se přidá 0,5 mg 
adrenalinu, tj. 0,5 ml adrenalinu o koncentraci 1 mg/ml). 
V ředění 0,25 % bez adrenalinu jej lze využít i k modifikovaným vagosympatickým blokádám podle 
Višněvského. 
 
Svodná anestezie 
Používá se 1 % roztok s případnou přísadou adrenalinu 1:200 000. Jako přísadu lze při spinální 
anestezii zvolit i dihydroergotamin. Lze jej kombinovat i s přípravky jiných skupin, jak je uvedeno v 
odstavci o interakcích. 
Při použití u dětí je maximální dávka anestetika je 7 mg/kg tělesné hmotnosti. 
U dětí je možné provádět svodnou anestezii přibližně od věku 3 - 4 let. Vždy je třeba individuálně 
posoudit, zda je dítě schopno daný typ zákroku zvládnout. 
 
Dávkování při systémovém (intravenozním) podání 
 
Profylaxe a terapie komorových arytmií 
Úvodem se podá 50 - 100 mg (5 - 10 ml 1% roztoku) pomalu (2 - 5 minut) i.v. Následuje dlouhodobá 
infúze 0,1% roztoku (500 mg Mesocainu/500 ml nosné infúze) rychlostí 1 - 4 mg (1 - 4 ml)/min. podle 
reakce pacienta. Maximální dávka je 300 mg/hod. 
Při kardiopulmocerebrální resuscitaci při opakující se komorové fibrilaci se podává dávka 1 mg/kg 
tělesné hmotnosti i.v. před opakovanou defibrilací. 
Při akutním infarktu myokardu se v případech, kdy nejde o AV blok, bradykardii a o šokový stav, 
podává profylakticky 100 mg Mesocainu (10 ml 1 % roztoku) pomalu i.v. Podle délky 
přednemocničního transportu lze úvodní dávku doplnit 300 mg (30 ml 1 % roztoku) intramuskulárně. 
Před tracheální intubací lze podat 3 - 5 minut předem 50 mg i.v. jako jednorázovou profylaktickou 
dávku, chránící exponované pacienty před systémovou a nitrolební hypertenzní reakcí. 
Ke zklidnění bronchomotorické reakce lze v tryskovém nebulizátoru zmlžit 4 - 5 ml roztoku k 
inhalaci. 
Strana 4 (celkem 5) 
 
 
Léčba předávkování: 
Mírné excitační příznaky reagují příznivě na diazepam i.v. V závažných případech křečí je indikována 
navíc svalová relaxace s umělou ventilací. Hypotenze reaguje příznivě na doplnění kolujícího objemu 
rychlou infúzí, na efedrin, popř. dihydroergotamin jednorázově nebo na dopamin v infúzi. Při náhlé 
zástavě oběhu se zahájí kardiopulmocerebrální resuscitace. 
 
 
Strana 5 (celkem 5)