Lék Vitamin D Slovakofarma 300000IU

Kód SÚKL
0000353  
Název LP
Vitamin D Slovakofarma (300000iu Cps Mol 1)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Měkká tobolka
Velikost balení
1
Síla
300000IU
Typ balení
Jednodávkový obal
Účinné látky
Ergocalciferolum
ATC skupina
ERGOKALCIFEROL (A11CC01)

Složení

  1. Ergocalciferolum – 7,5 MG
  2. Ergocalciferolum – 300 KU
  3. Butylhydroxytoluenum
  4. Helianthi Oleum Raffinatum – PL MG
  5. Gelatina – PL MG
  6. Glycerolum 85% – PL MG
  7. Sacchari Tosti Color – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls32033/2009 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
VITAMIN D-SLOVAKOFARMA 
měkké tobolky 
ergocalciferolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA užívat 
3.  Jak se přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  
Co je přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá 
 
Vitamin D patří do skupiny vitaminů rozpustných v tucích. 
Tobolky Vitamin D-SLOVAKOFARMA se používají při prevenci křivice u dětí, při prevenci 
nedostatku vitaminu D u dospělých, při prevenci řídnutí kostí (osteoporózy) u dospělých a prevenci 
narušení tvorby kostí (osteomalácii) u dětí a dospělých. 
Mechanismus účinku přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA (ergokalciferol) spočívá v ovlivnění 
hospodaření organismu vápníkem a fosforem. Při nedostatku ergokalciferolu v organismu dochází 
k poklesu plazmatických hladin vápníku a postupně odvápnění kostí. Ergokalciferol je účinný až po 
přeměně na aktivní látky (aktivní metabolity) procesy, které probíhají v játrech a ledvinách. 
 
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA 
užívat
 
 
Neužívejte přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA 

jestliže jste alergický(á) na ergokalciferol, na jiné vitaminy skupiny D nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

při hypervitaminóze (chorobný stav způsobený nadměrným přívodem) vitaminu D; 

při vysoké hladině vápníku v krvi; 

u postižení kostí v důsledku onemocnění ledvin při současně zvýšené krevní hladině fosforu, 
v těhotenství a při kojení (pro vysoký obsah vitaminu D se nesmí používat). 
 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
v následujících případech: 
-  jestliže trpíte arteriosklerózou (tvrdnutí tepen) a srdeční nedostatečností; 
-  jestliže trpíte poruchou funkce ledvin; 
-  jestliže trpíte sarkoidózou (multisystémové zánětlivé onemocnění); 
-  po užití tobolek Vitamin D-SLOVAKOFARMA se vaše příznaky spojené s nedostatkem vitaminu 
D nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků; 
-  jestliže se u Vás objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Léčebný účinek přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA mohou zvyšovat léčivé přípravky, které 
obsahují kyselinu askorbovou (vitamin C), estrogeny (ženské pohlavní hormony), fluorid sodný 
(prevence zubního kazu), soli hořčíku, thiazidová diuretika (léčiva proti vysokému krevnímu tlaku), 
tokoferol (vitamin E), ketokonazol (lék proti plísním a kvasinkám) a esenciální mastné kyseliny. 
 
Léčebný účinek přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA mohou snižovat léčivé přípravky, které 
obsahují alopurinol (snižováno hladiny kys. močové v krvi), isoniazid (léčba tuberkulózy), heparin 
(lék na ředění krve), medroxyprogesteron (antikoncepce), parafinový olej, neomycin (antibiotikum), 
orlistat (lék omezující vstřebávání tuků), fenobarbital (lék proti epilepsii), sekvestranty (látky 
vytvářející komplexy s kovy), kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), aktivní uhlí, bisfosfonáty 
(terapie osteoporózy) a sukralfat (léčba žaludečního vředu), ochranné faktory proti UV záření (faktor 8 
a vyšší) a některé přípravky k léčbě zvýšené hladiny tuků v krvi (cholestyramin nebo kolestipol). 
 
Léčivý přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA může zvyšovat účinek digoxinu (lék užívaný 
při srdečním selhávání) a může snižovat účinek verapamilu (léčba ischemické choroby srdeční a 
nepravidelností srdečního rytmu). 
 
Užívání přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA s jídlem, a pitím 
Tobolky se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle, aplikují se buď přímo do úst nebo je 
možné zúžený konec tobolky odstřihnout a obsah tobolky vpravit do úst (např. dítěte) či je možné 
obsah tobolky vmíchat do malého množství nápoje (nejlépe mléka) na lžičce nebo ve sklenici. 
 
Těhotenství a kojení 
Pro vysoký obsah vitaminu D se nesmí používat v těhotenství a při kojení, 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vitamin D-SLOVAKOFARMA neovlivňuje nepříznivě pozornost a schopnost soustředění. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Prevence a léčba křivice u dětí:  
V případě, že nelze zaručit pravidelné denní podávání přípravku s vitaminem D ve formě kapek nebo 
vznikají-li pochybnosti o dostatečné zodpovědnosti a spolehlivosti rodičů dítěte, je možno aplikovat 
nárazové dávky 300.000 IU, tj. 1 tobolku ve 3. týdnu života a dále ve 3. a 6. měsíci života. Další 
dávky se podávají vždy v odstupu 3 měsíců až do 2 let věku dítěte. V podávání je vhodné pokračovat 
až do dosažení úplné zralosti kostry (do 18 let), dostačující je dávka 300.000 IU, tj. jedna tobolka 
1krát za rok, nejlépe v podzimních měsících. 

 
 
Prevence a léčba nedostatku vitaminu D 
Především u osob starších 65 let: pokud denní podávání přípravku s vitaminem D ve formě kapek není 
z různých příčin možné, je vhodné jednorázové podání přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA 
v dávce 300.000 IU, tj. jedna tobolka 1krát ročně nejlépe v podzimních měsících, případně lze stejnou 
dávku zopakovat za 6 měsíců. 
 
Prevence osteoporózy (řídnutí kostí) u dospělých nebo prevence osteomalacie u dospělých a dětí 
Pokud denní podávání přípravku s vitaminem D ve formě kapek není z různých příčin možné, je 
vhodné jednorázové podání přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA v dávce 300.000 IU, tj. jedna 
tobolka 1krát za 6 měsíců. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA, než jste měl(a) 
Hlavními příznaky, které lze očekávat při akutní otravě ergokalciferolem, jsou nechutenství, 
nevolnost, zvracení, zvýšená hladina vápníku v krvi, postižení nervů, poruchy srdečního rytmu, žízeň, 
zvýšené močení, svalová slabost, zmatenost, deprese, netečnost. 
Hlavními příznaky, které lze očekávat při vysokém příjmu vitaminu D po delší dobu jsou vedle výše 
uvedených příznaků dále zánět spojivek, postižení rohovky, vznik zvápenatění některých orgánů 
(především ledvin), anémie, velmi vzácně též vznik infarktu myokardu. 
Při předávkování nebo při akutní otravě ergokalciferolem nutné ukončit jeho podávání, případně 
zamezit jeho dalšímu vstřebávání z trávicího ústrojí (vyvolání zvracení, výplach žaludku). 
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Vitamin D-SLOVAKOFARMA 
je nezbytné okamžitě kontaktovat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit 
lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Tobolky Vitamin D-SLOVAKOFARMA bývají velmi dobře snášeny. 
 
Nežádoucích účinky se vyskytují vzácně (u méně než 1 z 1000 léčených pacientů); bolest hlavy, 
kovová chuť v ústech, nevolnost, průjem nebo zácpa, zvýšené nucení na močení, bolesti svalů a kostí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte celofánovou fólii v krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn v jeho zabarvení či zápachu. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA obsahuje 
-  Léčivou látkou je ergocalciferolum 7,5 mg, což odpovídá 300.000 IU v jedné tobolce. 
-  Pomocnými látkami jsou- slunečnicový olej, želatina, glycerol 85%, karamelové barvivo (E150), 
butylhydroxytoluen (E321). 
 
Jak přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle žlutý olej v hnědých želatinových tobolkách hruškovitého tvaru. 
Velikost balení: 1 nebo 50 tobolek 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika   
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.10.2014.