Lék Syntostigmin 15MG

Kód SÚKL
0000318  
Název LP
Syntostigmin (15mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
15MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Neostigmini Bromidum
ATC skupina
NEOSTIGMIN (N07AA01)

Složení

  1. Neostigmini Bromidum – 15 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Solani Amylum – PL MG
  5. Talcum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls159001/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
SYNTOSTIGMIN 
15 mg 
tablety 
neostigmini bromidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek SYNTOSTIGMIN a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYNTOSTIGMIN užívat 
3. 
Jak se přípravek SYNTOSTIGMIN užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je přípravek SYNTOSTIGMIN a k čemu se používá 
 
Přípravek SYNTOSTIGMIN patří do skupiny tzv. parasympatomimetik, které působí jako inhibitory 
enzymu acetylcholinesterázy. 
 
Tablety SYNTOSTIGMIN se používají při léčbě myasthenie gravis (porucha přenosu podnětů neboli 
vzruchů svalům v oblasti spojení svalu a nervu, způsobená imunitní poruchou a projevující se 
svalovou slabostí) u dospělých pacientů a dětí starších 3 let s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg.  
Dále se používají při léčbě zadržování moči při ztrátě napětí svalu močového měchýře podílejícího se 
na jeho vyprazdňování (hypoaktivity detruzoru neurogenního i non-neurogenního původu) u 
dospělých pacientů. 
Tablety SYNTOSTIGMIN mohou být užívány na předpis lékaře. 
 
Mechanismus účinku přípravku SYNTOSTIGMIN (neostigminu) spočívá v zabránění odbourávání 
acetylcholinu prostřednictvím ovlivnění enzymu acetylcholinesterázy. Acetylcholin je látka 
umožňující přenos podnětu (vzruchu) mezi nervovým zakončením a svalem. Zvýšení koncentrace 
acetylcholinu vyvolané přípravkem SYNTOSTIGMIN je zodpovědné za zlepšení přenosu nervových 
podnětů mezi nervovým zakončením a svalem.  
Nejvýraznější účinky neostigminu se projevují v oblasti spojení nervů a svalů (na tzv. nervosvalové 
ploténce kosterních svalů), kde zvyšuje sílu svalových stahů a zlepšuje svalovou výkonnost, dále 
v oblasti oka (kde vyvolává zúžení zorničky), močových cest (kde vyvolává zvýšení napětí svalu 
vyprazdňujícího močový měchýř), trávicího ústrojí (kde stimuluje pohyby žaludku a střev a zvyšuje 
napětí stěny žaludku), dýchacího ústrojí (kde zvyšuje tvorbu tekutiny a může vést k zúžení průdušek), 
potních žláz (kde zvyšuje tvorbu potu a jeho vylučování) a kardiovaskulárního (srdce a cévní systém) 
ústrojí (kde může vést ke zpomalení srdeční činnosti). 
 
 

 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SYNTOSTIGMIN užívat 
 
Neužívejte přípravek SYNTOSTIGMIN: 
 
jestliže jste alergický(á) na neostigmin, bromidy nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 
 
při zánětu pobřišnice (peritonitidě); 
 
při zúžení či neprůchodnosti trávicího nebo močového ústrojí. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku SYNTOSTIGMIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 
trpíte-li průduškovým astmatem nebo jiným akutním nebo chronickým onemocněním plic; 
 
trpíte-li zpomalením srdeční frekvence (tzv. bradykardií) nebo poruchami vedení vzruchu 
srdečním svalem (arytmie nebo tzv. AV-blokáda); 
 
trpíte-li akutní nebo chronickou infekcí močových cest; 
 
pokud jste nedávno podstoupili operaci střev nebo močového měchýře; 
 
pokud jste nedávno prodělali infarkt myokardu; 
 
trpíte-li peptickou vředovou nemocí (vřed v žaludku nebo dvanáctníku) nebo zvýšenou činností 
štítné žlázy (hypertyreóza); 
 
trpíte-li epilepsií nebo Parkinsonovou chorobou; 
 
při zvýšené dráždivosti parasympatického nervového systému (vagotonie); 
 
jste-li těhotná nebo kojíte. 
 
Lékaře informujte, jestliže: 
 
po užití tablet přípravku SYNTOSTIGMIN se vaše příznaky svalové slabosti nezlepšily nebo 
došlo pouze k částečné úlevě od příznaků; 
 
u vás došlo k infekci dýchacího nebo močového ústrojí; 
 
se objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek SYNTOSTIGMIN 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku SYNTOSTIGMIN a účinky některých jiných souběžně užívaných léčiv se mohou 
navzájem ovlivňovat. 
 
Přípravek SYNTOSTIGMIN může zvyšovat účinek současně podávaných léků obsahujících: 
 
betablokátory, digoxin (léčiva k léčbě srdečních onemocnění). Při současném podání může dojít 
 ke zpomalení srdeční frekvence (bradykardii) a snížení krevního tlaku (hypotenze); 
 
depolarizující svalová relaxancia (uvolňují svalové napětí), jako je suxamethonium 
(sukcinylcholin); 
 
některé léky proti silné bolesti (morfin a jeho deriváty). 
 
Účinek přípravku SYNTOSTIGMIN mohou zvyšovat: 
 
léčiva s podobným účinkem, jako jsou např. léčiva používaná při léčbě Alzheimerovy choroby 
(donepezil, galantamin nebo rivastigmin). 
 
Přípravek SYNTOSTIGMIN snižuje účinek současně podávaných léků obsahujících: 
 
svalová relaxancia (např. tubokurarin). 
 
Účinek přípravku SYNTOSTIGMIN mohou zeslabovat: 
 
hormony ze skupiny kortikosteroidů. Při vzájemné kombinaci byla pozorována prodloužená 
svalová slabost, která se postupně rozvíjí několik desítek hodin nebo dní od zahájení souběžné 
terapie. Současné podávání hormonů ze skupiny kortikosteroidů pacientům s  myasthenia gravis 
je možné pouze při doporučení lékaře; 
 
anticholinergní léky, např. atropin;  

 
 
léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, prokainamid, propafenon); 
 
léky používané k léčbě malárie (chlorochin, hydroxychlorochin); 
 
lokální anestetika (např. lidokain); 
 
některá antibiotika (např. aminoglykosidová, linkosamidová a polypeptidová antibiotika, 
fluorochinolony, rolitetracyklin, oxytetracyklin, erythromycin a telithromycin); 
 
inhalační anestetika (např. desfluran, sevofluran, isofluran, halotan); 
 
léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku (verapamil); 
 
některé léky používané k léčbě depresí (lithium, bupropion); 
 
tramadol (k léčbě bolesti). 
 
Přípravek SYNTOSTIGMIN s jídlem a pitím 
Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné nebo kojící ženy mohou tablety přípravku SYNTOSTIGMIN užívat jen v nezbytně nutném 
případě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Především na začátku léčby může přípravek SYNTOSTIGMIN způsobit zúžení zorniček a poruchy 
schopnosti ostrého vidění. Přípravek SYNTOSTIGMIN ale neovlivňuje nepříznivě pozornost a 
schopnost soustředění. Schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla 
musí individuálně posoudit váš lékař. 
 
Přípravek SYNTOSTIGMIN obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 
Jak se přípravek SYNTOSTIGMIN užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při terapii myasthenia gravis užívají dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 51 kg 
obvykle 1 tabletu (tj. 15 mg neostigmin-bromidu) každé 3–4 hodiny, v případě potřeby může lékař 
dávku zvýšit, obvykle se však nedoporučuje překračovat dávku 10 tablet (tj. 150 mg neostigmin-
bromidu) denně.  
 
Použití u dětí 
Děti starší 3 let užívají obvykle: při tělesné hmotnosti 20–30 kg ½ tablety, tj. 7,5 mg neostigmin-
bromidu každé 4 hodiny, při tělesné hmotnosti 31–40 kg ½ tablety, tj. 7,5 mg neostigmin-bromidu 
každé 3–4 hodiny, při tělesné hmotnosti 41–50 kg 1 tabletu, tj. 15 mg neostigmin-bromidu každé 4 
hodiny. 
Přípravek nesmějí užívat děti mladší 3 let.  
 
Při terapii zadržování moči při ztrátě napětí svalu močového měchýře užívají dospělí obvykle 1 
tabletu (tj. 15 mg neostigmin-bromidu) 3–6× denně, vždy v odstupu alespoň 4 hodiny.  
 
Použití u dětí 
V indikaci ztráta napětí svalu močového měchýře není přípravek určen pro děti. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku SYNTOSTIGMIN, než jste měl(a) 
Předávkování či otrava přípravkem SYNTOSTIGMIN se projevuje intenzivními příznaky. V popředí 
stojí úzkost, slabost, únava, závratě, bolesti hlavy, zúžení zorniček, pocit na zvracení, zvracení, 

 
kolikovité bolesti břicha, průjem, zvýšené slinění, pocení a zpomalení tepové frekvence. Může se 
rozvinout extrémní svalová slabost, která může vyústit do celkové obrny včetně obrny okohybných a 
dýchacích svalů. U těžké otravy se stav dále zhoršuje do epileptických záchvatů, kómatu, plicního 
otoku s výrazným vylučováním sekretu do průdušek a plic spojeným s nedostatkem kyslíku, objevují 
se poruchy srdečního rytmu. Může být také přítomna zvýšená hladina krevního draslíku nebo se může 
objevit cukr v moči. Extrémně vysoké dávky přípravku SYNTOSTIGMIN vedou ke dráždění mozku 
s jeho následným útlumem, k blokádě přenosu podnětů mezi nervem a svalem provázené útlumem až 
obrnou dechu a úmrtím. 
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem SYNTOSTIGMIN je nezbytné okamžitě 
vyhledat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SYNTOSTIGMIN 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SYNTOSTIGMIN 
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Tablety SYNTOSTIGMIN bývají velmi dobře snášeny.  
 
Mezi nežádoucí účinky, které se objevily v souvislosti s léčbou léčivou látkou přípravku 
SYNTOSTIGMIN, patří: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
 
průjem  
 
zvýšené pocení  
 
zvýšená tvorba slin  
 
pocit na zvracení  
 
zvracení  
 
křečovité bolesti břicha 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
-  zvýšená tvorba hlenu v průduškách  
-  zúžení zorniček  
-  zvýšené slzení 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
 
reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka)  
 
zpomalení srdeční frekvence  
 
svalové záškuby až křeče, časté nutkavé nucení na močení  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 


 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek SYNTOSTIGMIN uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci. 
Tablety přípravku SYNTOSTIGMIN balené v lahvičce: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí.  
Tablety přípravku SYNTOSTIGMIN balené v blistru: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte 
v původním obalu, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
Léčivou látkou neostigmini bromidum 15 mg. 
 
Dalšími pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, bramborový škrob, 
mastek a magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek SYNTOSTIGMIN vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek SYNTOSTIGMIN jsou bílé tablety. 
Jsou baleny ve skleněných lahvičkách s uzávěrem z plastické hmoty nebo v PVC/Al blistrech. 
V jednom balení je obsaženo 20 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel 
ZENTIVA, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.12.2015