Lék Nitroglycerin-slovakofarma 0,5MG

Kód SÚKL
0000231  
Název LP
Nitroglycerin-slovakofarma (0,5mg Tbl Slg 20)
Cesta podání
Orální podání (ORM)
Léková forma
Sublingvální tableta
Velikost balení
20
Síla
0,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Glyceroli Trinitras
ATC skupina
GLYCEROL-TRINITRÁT (C01DA02)

Složení

  1. Glyceroli Trinitras – 0,5 MG
  2. Lactosum – PL MG
  3. Talcum – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Crospovidonum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls202093/2015 
 

Příbalová informace – informace pro uživatele 
 
Nitroglycerin-Slovakofarma 
0,5 mg, sublinguální tablety 
 
glyceroli trinitras 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma a k čemu se užívá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma užívat 
3. 
Jak se přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma a k čemu se užívá 
 
Účinnou látkou přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma je glycerol-trinitrát. Glycerol-trinitrát rozšiřuje 
cévy zásobující srdce, čímž zajišťuje dostatečné množství krve a kyslíku pro srdce a snižuje srdeční 
práci. Přípravek se používá k přerušení, případně ke krátkodobé prevenci záchvatů anginy pectoris 
(bolest na hrudi srdečního původu) a u stavů s rizikem záchvatu jako je stres nebo fyzická zátěž.  
 
Přípravek se dále může použít u čerstvého infarktu, při akutním levostranném srdečním selhání a 
při sevření (spasmu) srdečních cév vyvolaném katetrizací při vyšetření srdečních cév (koronarografii). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma 
užívat 
 
Neužívejte přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma 
-  jestliže jste alergický(á) na glycerol-trinitrát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 
-  při zraněních hlavy a zvýšeném nitrolebním tlaku (např. při mozkovém nádoru nebo mozkovém 
krvácení), 
-  jestliže současně užíváte inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (k léčbě poruch erekce u mužů, např. 
sildenafil, tadalafil nebo vardenafil), protože zvyšují účinek léčiva na pokles krevního tlaku,  
-  jestliže máte onemocnění srdce jako je hypertrofická obstrukční kardiomyopatie (onemocnění 
srdečního svalu se zúžením srdečních dutin), zúžení srdečních chlopní (aortální a/nebo mitrální 
stenóza) nebo zánětlivé onemocnění perikardu (osrdečník), 
-  při závažné anemii (chudokrevnost),  

 
-  jestliže současně užíváte stimulátory rozpustné guanylátcyklázy (působí na rozšíření plicních 
tepen - krevní cévy, které spojují srdce s plícemi, a tím usnadňuji srdci pumpovat krev do plic) 
z důvodu zvýšeného rizika poklesu krevního tlaku. 
 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma se nesmí užívat při šokových a kolapsových stavech, např. 
při závažném snížení krevního tlaku nebo závažném snížení množství krve (např. při těžkých 
průjmech, extrémním pocení nebo masivním krvácení). 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
pokud: 
-  trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater, 
-  trpíte zvýšenou činností štítné žlázy (hypertyreóza), 
-  trpíte zeleným zákalem (glaukom) nebo zvýšeným nitroočním tlakem. 
 
Pokud se Vaše potíže po užití přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma nezlepšily nebo došlo pouze 
k částečné úlevě, konzultujte to s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma: 
-  pokud užíváte léky na léčbu poruchy erekce (např. sildenafil, tadalafil a vardenafil), 
-  pokud užíváte stimulátory rozpustné guanylátcyklázy, 
-  současně s jinými nitráty (isosorbit dinitrát nebo isosorbit mononitrát) bez výslovného souhlasu 
nebo doporučení lékaře. 
 
Informujte lékaře, pokud užíváte: 

léky na snížení krevního tlaku (ze skupiny inhibitorů ACE, sartanů, beta-blokátorů),  

léky rozšiřující cévy (ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů),  

léky zvyšující vylučování moči (diuretika),  

léky na léčbu deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv),  

léky používané k terapii duševních poruch (např. schizofrenie) nebo námelové alkaloidy (např. 
dihydroergotamin na léčbu migrény), protože Váš krevní tlak se může nebezpečně snížit; 

heparin ovlivňující srážení krve, protože Nitroglycerin-Slovakofarma může snižovat jeho účinek. 
 
Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek se může užívat nezávisle na jídle a pití. 
Během léčby nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje účinek přípravku Nitroglycerin-
Slovakofarma na snížení krevního tlaku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
U lidí nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s užíváním přípravku během těhotenství a kojení. 
 
Těhotenství 
Nitroglycerin by se neměl podávat těhotným ženám vyjma případu, kdy možný prospěch z léčby 
převáží dle posouzení lékaře nad možným rizikem. 
 
 

 
Kojení 
Není známo, zda nitroglycerin přechází do mateřského mléka. Bezpečnost nebyla u kojících žen 
zjišťována. Po dobu trvání léčby se proto kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma může zejména na začátku léčby způsobit závrať. Je důležité, 
abyste se vyvaroval(a) řízení dopravních prostředků, vykonávání práce se zvýšeným nebezpečím 
úrazu a obsluhy strojů, pokud se u Vás závrať vyskytne. 
 
Přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma obsahuje laktosu (mléčný cukr) 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je určen pro dospělé.  
Na začátku záchvatu anginy pectoris anebo krátce před plánovanou namáhavou činností (ranní toaleta, 
jídlo, chůze do práce, nošení břemen, těžší tělesná práce, přechod do chladu apod.) nechte 1 tabletu 
rozpustit v ústech pod jazykem. Pokud nedojde k přerušení bolesti, může se dávka za 10 minut 
zopakovat.  
U akutního selhání levé komory a u akutního infarktu při kontrole krevního tlaku (systolických tlak 
nad 100 mmHg) se nechají 1-2 tablety rozpustit v ústech pod jazykem.  
Před vyšetřením srdečních cév (koronarografií) se nechají 1-2 tablety rozpustit v ústech pod jazykem. 
 
Tableta se může též rozkousat, ale nepolyká se. Po nástupu účinku je vhodné zbytek tablety 
vyplivnout.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma, než jste měl(a) 
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Nitroglycerin-Slovakofarma okamžitě 
kontaktujte lékaře. 
Hlavními příznaky předávkování jsou pokles krevního tlaku, bolesti hlavy, poruchy srdečního rytmu a 
u závažných otrav rozvoj tzv. methemoglobinemie (vysoké hladiny methemoglobinu v krvi se 
projevují modravým zbarvením kůže a v těžkých případech i dušením). 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ihned informujte lékaře, pokud se u Vás po podání tablety vyskytne závažná alergická reakce či 
otok různých částí těla. 
Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa. 
 
Při užívání přípravku Nitroglycerin-Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky 
seřazeny dle četnosti výskytu: 
 

 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): bolesti hlavy, návaly horka nebo zčervenání 
ve tváři, pokles krevního tlaku (někdy výrazný), pocit bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti, 
porucha koordinace pohybů. 
 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): závrať, celková tělesná slabost. 
 

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000): silný pokles krevního tlaku se zesílením 
příznaků anginy pectoris, kolapsové stavy někdy doprovázené zpomalením tepu a mdlobami, 
poruchy vidění, sucho v ústech, kožní vyrážka, při užití vyšších dávek se může objevit nevolnost 
a zvracení.  
 

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): exfoliativní dermatitida (zánětlivé 
onemocnění kůže spojené s olupováním kůže). 
 

Není známo (nelze z dostupných údajů určit): kopřivka, při užití vyšších dávek se může objevit 
neklid, methemoglobinemie (vysoké hladiny krevního barviva methemoglobinu v krvi), cyanóza 
(namodralé zbarvení kůže a sliznic), bradykardie (zpomalení srdeční činnosti) anebo poruchy 
dýchání, otok jazyka a rtů, angioedém (otok na různých místech těla, např. v oblasti krku nebo 
obličeje), anafylaktické reakce (reakce z přecitlivělosti).  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem a vlhkostí.  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma obsahuje 
Léčivou látkou je glyceroli trinitras. Jedna sublinguální tableta obsahuje glyceroli trinitras 0,5 mg. 
Dalšími složkami jsou laktosa, mastek, magnesium-stearát, krospovidon. 
 
Jak přípravek Nitroglycerin-Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení 
Nitroglycerin-Slovakofarma jsou bílé, okrouhlé tablety se zkosenou hranou.  

 
Velikost balení: 20 sublinguálních tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, cod 032266, Bucuresti, Rumunsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.2.2016.