Lék Natrium Fluoratum Slovakofarma 0,55MG

Kód SÚKL
0000211  
Název LP
Natrium Fluoratum Slovakofarma (0,55mg Tbl Nob 250)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
250
Síla
0,55MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Natrii Fluoridum
ATC skupina
FLUORID SODNÝ (A01AA01)

Složení

  1. Natrii Fluoridum – 0,55 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Solani Amylum – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Talcum – PL MG
  6. Calcii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls171426/2014 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA 
tablety 
natrii fluoridum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek  Natrium  fluoratum 
Slovakofarma musíte užívatpečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 
Co je přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma a k čemu se používá 
2. 
Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Natrium  fluoratum  Slovakofarma   
užívat  
3. 
Jak se přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma uchovávat  
6. 
Další informace 
 
1. 
CO  JE  PŘÍPRAVEK  NATRIUM  FLUORATUM  SLOVAKOFARMA    A  K ČEMU  SE 
POUŽÍVÁ 

Natrium  fluoratum  Slovakofarma  je  stomatologikum,  patří  do  skupiny  léčiv  používaných  k  prevenci 
zubního  kazu.  Natrium  fluoratum  Slovakofarma  dodává  zubům  fluor,  který  zvyšuje  odolnost  zubů 
vůči kazu. 
Tablety  přípravku  Natrium  fluoratum  Slovakofarma  se  používají  k  prevenci  zubního  kazu  u  dětí 
starších 6 měsíců, mladistvých a dospělý při nedostatku fluoru v pitné vodě.  
Fluoridový  ion  se  zabudovává  do  molekuly  hydroxyapatitu,  který  je  hlavní  součástí  kostní  a  zubní 
tkáně  a  který  je  zodpovědný  za  její  pevnost.  Náhradou  hydroxylové  skupiny  fluoridovou  vzniká 
fluoroapatit, který se vyznačuje nižší rozpustností a zároveň se vyznačuje vyšší tvrdostí a pevností. 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NATRIUM 
FLUORATUM SLOVAKOFARMA UŽÍVAT  
 
Neužívejte přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma 

jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  fluorid  sodný  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma. 
Přípravek není určen k prevenci zubního kazu u dětí mladších 6 měsíců. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma 

jestliže  užíváte  jiné  přípravky  obsahující  fluor  (např.  multivitaminy  s obsahem  minerálů), 
poraďte se o vhodnosti používání přípravku se svým lékařem; 

pokud  žijete  v  oblastech  s obsahem  fluoru  v pitné  vodě  vyšším  než  0,6  mg/litr  a  tuto  vodu 
používáte. 
U  dětí  do  8  let  se  o  podávání  a  dávkování  přípravku  Natrium  fluoratum  Slovakofarma  či  jiných 
přípravků obsahujících fluor vždy poraďte s lékařem. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
1/4 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Účinky přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma a účinky některých jiných souběžně užívaných 
léčiv se mohou navzájem ovlivňovat.  
Vstřebávání fluoru snižují soli vápníku a potrava bohatá na vápník (např. mléko a mléčné výrobky). 
Doporučuje se léčiva nebo potravu obsahující vápník podávat v odstupu 2 hodin. 
Vstřebávání fluoru snižují soli hliníku obsažené v některých léčivých přípravcích používaných při 
pálení žáhy. Doporučuje se léčiva obsahující hliník podávat v odstupu 2 hodin. 
 
Užívání přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma s jídlem a pitím 
Nepodávejte společně s mlékem a mléčnými výrobky (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými 
přípravky). 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Fluorid  sodný  (léčivá  látka  přípravku  Natrium  fluoratum  Slovakofarma)  se  mnoho  let  používá 
v těhotenství  v  doporučeném  dávkování,  tj.  do  1  mg  (4  tablet  přípravku  Natrium  fluoratum 
Slovakofarma) denně bez zjevných následků.  
Fluorid  sodný  prostupuje  do  mateřského  mléka  v zanedbatelném  množství.  Jeho  podávání  v období 
kojení je považováno za bezpečné.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Fluorid  sodný  neovlivňuje  nepříznivě  pozornost  pacienta  a  jeho  schopnost  soustředění.  Vaše 
schopnost  obsluhovat  stroje,  pracovat  ve  výškách  nebo  řídit  motorová  vozidla  není  podáváním 
fluoridu sodného ovlivněna. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma 
 Přípravek  obsahuje  monohydrát  laktosy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek užívat. 
 
 
3. 
JAK SE PŘÍPRAVEK NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA UŽÍVÁ 
 
 Dávkování tablet v závislosti na věku a obsahu fluoru v pitné vodě uvádí následující tabulka:  
 
Koncentrace fluoridu v pitné vodě (mg/l, ppm) 
 
< 0,3 
0,3-0,6 
> 0,6 
věk 
 
 
 
0-1/2 roku 
neužívá se 
neužívá se 
neužívá se 
1/2-2 roky 
1 tabletu 
neužívá se 
neužívá se 
2-4 roky 
2 tablety 
2 tablety 
neužívá se 
4-16 let 
4 tablety 
2 tablety 
neužívá se 
těhotné ženy 
4 tablety 
2 tablety 
neužívá se 
 
Přípravek je zpravidla podáván jako jednorázová denní dávka. U kojenců mohou být tablety rozdrceny 
a rozpuštěny v troše vody, čaje nebo ovocné šťávy, ale nikoli v mléce. 
Jakmile to umožní věk dítěte, pak nemají být polykány, ale mají se nechat v ústech mezi tváří a dásní, 
někdy na pravé, jindy na levé straně, a to do úplného rozpuštění. Nejlépe je užívat tablety večer před 
spaním po vyčištění zubů, protože tímto způsobem se vysoká koncentrace fluoridu udrží v ústech delší 
dobu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma, než jste měl(a)  
 
2/4 
Akutní předávkování 
Příznaky  akutního  předávkování  jsou  známy  v případech,  kdy  bylo  pozřeno  více  než  50-100  mg 
fluoridu (tj. 100-200 tablet přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma). 
Mezi příznaky předávkování patří: zvýšená tvorba slin, nevolnost a zvracení, bolest břicha a průjem. 
První pomoc při akutní intoxikaci   
Podání vápníku perorálně 250-500 ml mléka nebo 500-1000 mg vápníku např. v rozpustných lékových 
formách. Okamžitý transport do zdravotnického zařízení. 
 
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem je nezbytné okamžitě vyhledat lékaře. 
 
Chronické předávkování 
Při pravidelném užívání vysokých dávek (např. 2 mg po dobu několika let) může dojít k zvápenatění 
skloviny zubů, což se projeví skvrnitou zubní sklovinou.   
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma 
Neužívejte ani nepodávejte dítěti dvojnásobnou dávku jako náhradu za dávku, kterou jste zapomněli 
užít nebo podat dítěti! 
Zapomenete-li si vzít nebo dát dítěti dávku přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma, užijte ji nebo 
ji dejte dítěti ihned, jakmile si vzpomenete. 
Pokud se již blíží doba pro užití další dávky, dávku vynechte a pokračujte další dávkou.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může i přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma způsobit nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud by se u vás vyskytly některé z uvedených 
nežádoucích účinků, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem. 
 
Při dodržování doporučeného dávkování nemá fluorid sodný žádné významné nežádoucí účinky.  
 
Při užívaní přípravku Natrium fluoratum Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí 
účinky seřazené dle frekvence výskytu: 
 
Není známo (nelze z dostupných údajů určit): 
- bolesti břicha, 
- poruchy trávení, 
- poškození  sliznice  dutiny ústní (suchost sliznice  dutiny ústní a suchost rtů) 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. 
JAK PŘÍPRAVEK NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA UCHOVÁVAT  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
 
Přípravek  Natrium  fluoratum  Slovakofarma  neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na 
krabičce  a  lahvičce  za  Použitelné  do:.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného 
měsíce. 
 
 
3/4 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 
DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma  obsahuje 
-     Léčivou látkou je natrii fluoridum (fluorid sodný). Jedna tableta obsahuje natrii fluoridum 0,55 mg 
(což odpovídá fluoridum 0,25 mg). 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  bramborový  škrob,  kukuřičný  škrob,  kalcium- 
stearát a mastek.   
 
Jak přípravek Natrium fluoratum Slovakofarma  vypadá a co obsahuje toto balení 
Natrium fluoratum Slovakofarma jsou bílé, bikonvexní, tablety o průměru 5 mm. V jednom balení je 
obsaženo 250 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena   
1.10.2014 
 
 
 
 
 
 
4/4