Lék Hydrochlorothiazid Léčiva 25MG

Kód SÚKL
0000168  
Název LP
Hydrochlorothiazid Léčiva (25mg Tbl Nob 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
20
Síla
25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Hydrochlorothiazidum
ATC skupina
HYDROCHLOROTHIAZID (C03AA03)

Složení

  1. Hydrochlorothiazidum – 25 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Gelatina – PL MG
  5. Talcum – PL MG
  6. Aluminii Stearas – PL MG

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls66693/2017 
 
Příbalová informace – informace pro uživatele 
 
Hydrochlorothiazid Léčiva 25 mg tablety 
hydrochlorothiazidum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívat 
3. 
Jak se přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva a k čemu se používá 
 
Hydrochlorothiazid Léčiva je silně močopudný lék, zbavuje tělo sodíku a nadbytečné vody, snižuje 
krevní tlak. 
Hydrochlorothiazid Léčiva se používá ke snížení chorobně zvýšeného krevního tlaku buď samotný, 
nebo v kombinaci s dalšími léky. Dále se používá při otocích v důsledku nedostatečného srdečního 
výkonu nebo chronických onemocnění jater. 
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. Léková forma však není vhodná pro děti do 3 let. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva 
užívat 
 
Nepoužívejte přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku hydrochlorothiazid, sulfonamidy nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 
-  jestliže máte závažnou poruchou funkce ledvin, anurii (významné snížení až úplná zástava 
močení), 
-  jestliže máte závažné onemocnění jater, 
Lék se nesmí podávat při těžkých poruchách sodíkového a draslíkového hospodářství a při žloutence 
u dětí.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
•  jestliže máte dnu nebo zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi, 
•  jestliže máte zvýšenou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů v krvi, 
•  jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin,  
•  jestliže máte zánět slinivky břišní nebo cukrovku,  

 
•  jestliže máte poruchu imunitního systému zvanou systémový lupus erythematodes (SLE), 
 
 
Vzhledem k možnému nadměrnému vylučování draslíku z těla se při užívání přípravku 
Hydrochlorothiazid Léčiva mohou podávat na doporučení lékaře současně přípravky zvyšující hladinu 
draslíku. Hydrochlorothiazid Léčiva může při delším užívání způsobit nerovnováhu elektrolytů 
v organizmu.  
Pokud se u Vás vyskytne pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, 
svalové křeče nebo svalové bolesti, zrychlený tep srdce, nízký krevní tlak, méně časté močení, 
nevolnost nebo zvracení, informujte svého lékaře. Může být zapotřebí, aby Vám lékař pravidelně 
kontroloval hladinu elektrolytů v krvi.  
Pro možnost fotosenzibilizujících účinků (tj. účinků zvyšujících citlivost organismu vůči slunečnímu 
záření) je vhodné se během léčby vyvarovat se slunění. 
Před vyšetřením funkce příštítných tělísek informujte lékaře, že užíváte přípravek Hydrochlorothiazid 
Léčiva, protože by mohlo dojít k ovlivnění prováděných testů. 
Léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobovat neobvyklou reakci, která vede k poklesu zrakové 
ostrosti a ke vzniku bolesti oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může 
dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva. Tento stav může vést 
k trvalé ztrátě zraku, pokud není léčen. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat. 
Účinek léčby přípravkem Hydrochlorothiazid Léčiva může být ovlivněn, pokud je přípravek užíván 
spolu s některými jinými léky. Může být nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých 
případech přestat užívat jeden z léků. To se týká především následujících léků: 
-  jiné léky užívané ke snížení Vašeho krevního tlaku, včetně methyldopy, 
-  inzulín nebo perorální antidiabetika (léky používané při cukrovce), 
-  digoxin nebo jiné digitalisové glykosidy (léky užívané k léčbě srdečních obtíží), léky, které mohou 
vyvolat „torsades de pointes“ (určitý typ poruchy srdečního rytmu), jako jsou antiarytmika (léky 
regulující činnost srdce) a některá antipsychotika, 
-  kortikoidy (léky k léčbě zánětu, alergií nebo poruch imunitního systému), 
-  lithium (na léčbu psychických onemocnění), 
-  projímadla, 
-  amfotericin (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí), 
-  nesteroidní protizánětlivá léčiva nebo kyselina acetylsalicylová ve vyšších dávkách, 
-  léky k léčbě rakoviny (metotrexát, cyclofosfamid), 
-  léky na spaní a anestetika (léky s účinkem na spánek nebo bolest užívané např. během operace),  
-  léky proti depresi, 
-  karbamazepin (lék na epilepsii nebo proti bolesti), 
-  jodované kontrastní látky (látky užívané při zobrazovacích vyšetřeních), 
-  anticholinergní léky (léky užívané k léčbě různých onemocnění jako jsou křeče v trávicím ústrojí, 
křeče močového měchýře, astma, cestovní nevolnost, křeče svalů, Parkinsonova choroba a jako 
pomocné látky v anestezii), 
-  amantadin (lék užívaný léčbě Parkinsonovy choroby a také užívaný k léčbě a prevenci určitých 
virových onemocnění), 
-  cholestyramin a kolestipol (léky užívané zejména k léčbě vysokých hladin tuků v krvi), 
-  cyklosporin, lék užívaný při transplantaci orgánů k prevenci odmítnutí orgánu, 
-  léky k léčbě dny, jako je alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon, 
-  léky, které mohou zvýšit hladiny cukru v krvi, jako je diazoxid nebo beta blokátory, 
-  léky, které zvyšují krevní tlak, jako je noradrenalin nebo adrenalin, 
-  léky na uvolnění svalů, jako je tubokurarin, 
-  soli vápníku. 
-  perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve). 
 
Přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje, protože Váš tlak se může významně snížit. 

 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Váš lékař Vám zpravidla doporučí jiný přípravek místo přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva, protože 
užívání přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva se v těhotenství nedoporučuje. Důvodem je to, že 
přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva prochází placentou a jeho užívání po třetím měsíci těhotenství 
může mít škodlivý vliv na plod a novorozence. 
Informujte  lékaře,  pokud  kojíte  nebo  se  chystáte  začít  kojit.  Užívání  přípravku  Hydrochlorothiazid 
Léčiva se nedoporučuje kojícím matkám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokles krevního tlaku na počátku léčby může ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, 
motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce 
ve výškách apod.). Dříve než budete řídit dopravní prostředek, používat nástroje nebo obsluhovat 
stroje či vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak na Vás přípravek 
Hydrochlorothiazid Léčiva působí. 
 
Přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování určuje lékař individuálně podle závažnosti onemocnění pacienta.  
Dospělým se podává obvykle u vysokého krevního tlaku zpočátku ½-2 tablety denně, po dosažení 
léčebného účinku se dávka snižuje na ½-1 tabletu denně.  
U otoků se zpočátku podávají 2-4 tablety denně rozděleně ve dvou dávkách. Po dosažení léčebného 
účinku se dávka snižuje na 1 tabletu denně, eventuálně každý druhý den.  
 
Nejvyšší jednotlivá dávka je 4 tablety, nejvyšší přípustná denní dávka je 8 tablet. Hydrochlorothiazid 
Léčiva se užívá obvykle jednou denně ráno po snídani, někdy i ve 2 dílčích dávkách za den. Zapíjí se 
malým množstvím tekutiny. 
 
Dávkování u dětí od 3 let 
Dětem se v závislosti na stavu pacienta podává průměrně dávka 2 mg/kg tělesné hmotnosti/den 
rozděleně ve 2 dávkách. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě podle 
obvyklého plánu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit 
lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání léčivé látky hydrochlorothiazid (léčivá látka přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva) se 
mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): 
-  snížení hladiny draslíku, sodíku nebo hořčíku v krvi, porucha rovnováhy kyselin a zásad 
v organismu (zvýšení hladiny zásad), zvýšení hladiny vápníku v krvi, přítomnost glukózy 
v moči. 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):  

-  zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi, manifestace skryté cukrovky, nechutenství, 
nevolnost, zvracení bolest v nadbřišku, zácpa nebo průjem. 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):  
-  zánět slinivky břišní (pankreatitida), pokles krevního tlaku při rychlé změně polohy, únava, 
kožní vyrážka, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, svědění, zápal plic (předpokládá se 
alergická reakce na hydrochlorothiazid) zpomalený srdeční tep, zánět žlučníku, svalová 
slabost, mdloba a žízeň (při vyšších dávkách z důvodu nadměrného močení). 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000): 
-  poruchy krevního obrazu, žloutenka, bolest hlavy, závrať. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): 
-  otok plic (předpokládá se alergická reakce na hydrochlorothiazid). 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit frekvenci): 

hyperglykémie u pacientů s diabetem, ospalost, zmatenost, 

zhoršení zraku a náhlá bolest očí (možné příznaky akutní myopie nebo akutního  
 
glaukomu s uzavřeným úhlem).  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva obsahuje 
Léčivou látkou je hydrochlorothiazidum. Jedna tableta obsahuje hydrochlorothiazidum 25 mg. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, aluminium-stearát. 
 
Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: bílé nebo téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a půlící rýhou na jedné 
straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 20 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
18. 8. 2017