Lék Acylcoffin 450MG/50MG

Kód SÚKL
0000009  
Název LP
Acylcoffin (450mg/50mg Tbl Nob 10)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
10
Síla
450MG/50MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Acidum Acetylsalicylicum, Coffeinum
ATC skupina
KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK (N02BA51)

Složení

  1. Acidum Acetylsalicylicum – 450 MG
  2. Coffeinum – 50 MG
  3. Solani Amylum – PL MG
  4. Talcum – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls242891/2016 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
 

ACYLCOFFIN 
tablety 
acidum acetylsalicylicum, coffeinum  
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se do 5 dnů v případě bolesti nebo do 3 dnů v případě horečky nebudete cítit lépe nebo 
pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Acylcoffin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acylcoffin užívat 
3. 
Jak se přípravek Acylcoffin užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Acylcoffin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Acylcoffin a k čemu se používá 
 
Acylcoffin je vícesložkový přípravek tlumící bolest a snižující horečku, ve kterém účinek kyseliny 
acetylsalicylové zesiluje kofein. Předpokládá se, že kofein mírní bolesti hlavy hlavně tam, kde se při 
jejich vzniku uplatňují cévní mechanismy. 
Dospělí a  dospívající starší 16 let mohou užívat přípravek při bolestech hlavy, kloubů a svalů 
provázejících chřipková onemocnění, bolesti zubů, bolesti zad a při bolestech spojených s horečnatými 
stavy, zejména při náhlém onemocnění dýchacích cest chřipkového charakteru. 
Po doporučení lékařem se přípravek může užívat při bolestech nervů. 
Děti a dospívající do 16 let smějí užívat Acylcoffin vždy pouze po doporučení lékařem. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acylcoffin užívat 
 
Neužívejte přípravek Acylcoffin 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo kofein (léčivé látky přípravku 
Acylcoffin), salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména 
nesteroidních protizánětlivých léků (např. ibuprofen), vyvolalo astmatický záchvat; 

při akutní vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku; 

při chorobné krvácivosti; 

při chirurgických zákrocích spojených s větším krvácením; 

v kombinaci s metotrexátem (např. při léčbě rakoviny nebo revmatoidní artritidy) při dávce 
metotrexátu 15 mg týdně či vyšší; 

při závažném selhání ledvin, jater nebo srdce; 

v posledních 3 měsících těhotenství; 

u dětí a dospívajících do 16 let věku při současně probíhajícím horečnatém virovém onemocnění 
(např. plané neštovice, chřipkovitá onemocnění). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Acylcoffin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud: 

máte problémy s ledvinami, játry nebo srdeční problémy; 

máte nebo jste někdy měl(a) problémy týkající se žaludku nebo střeva (vředová choroba, 
ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); 

jste astmatik, máte sennou rýmu, nosní polypy nebo jiná chronická onemocnění dýchacího 
ústrojí, kyselina acetylsalicylová může vyvolat astmatický záchvat; 

máte nebo jste měl(a) někdy záchvat dny; 

máte mastocytózu (onemocnění imunitního systému); 

trpíte onemocněním štítné žlázy a užíváte levothyroxin (hormon užívaný při onemocnění štítné 
žlázy). 
 
Pokud trpíte nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenázy, musíte užívat tento přípravek pod přísným 
lékařským dohledem. 
 
V průběhu užívání přípravku omezte příjem produktů obsahujících kofein (léky, káva, čaj, kolové 
nápoje), protože vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost a výjimečně i zrychlení 
srdeční činnosti. 
 
Děti a dospívající 
Děti a dospívající do 16 let mohou užívat přípravek Acylcoffin pouze po doporučení lékařem. U dětí a 
dospívajících do 16 let s horečnatým virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné 
infekce horních cest dýchacích, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny 
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, 
který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo 
(nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se 
jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztráta energie, únava, 
ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, 
vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv z 
uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Acylcoffin 
Účinky přípravku Acylcoffin a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Jedná se o následující léky: 
-  léky spojené s rizikem krvácení, např. warfarin, heparin, klopidogrel, tiklopidin (na ředění 
krve/prevenci tvorby krevních sraženin); 
-  cyklosporin, takrolimus (na prevenci a léčbu rejekce (odmítnutí) orgánů po transplantaci); 
-  diuretika a inhibitory ACE (na léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdeční nedostatečnosti); 
-  digoxin (na léčbu srdečních problémů); 
-  lithium (na léčbu maniodepresivní choroby); 
-  nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen (na léčbu bolesti a zánětu); 
-  metamizol (užívaný ke zmírnění bolesti nebo snížení horečky);  
-  probenecid (na léčbu dny); 
-  kyselina valproová, fenytoin (na léčbu epilepsie); 
-  acetazolamid (na léčbu glaukomu); 
-  metotrexát; v dávce nižší než 15 mg týdně (na léčbu rakoviny nebo revmatoidní artritidy); 
-  léky na léčbu cukrovky (např. glibenklamid, glimepirid); 
-  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je citalopram, sertralin nebo 
paroxetin (na léčbu deprese); 
-  kortikoidy (protizánětlivé léky); 
-  sulfonamidy, jako je sulfametoxazol (na léčbu infekcí); 
-  adenosin (na léčbu poruch srdečního rytmu); 
-  teofylin (na léčbu dechových potíží); 
-  levothyroxin (na léčbu onemocnění štítné žlázy); 
-  tenofovir (na léčbu infekce HIV nebo chronické hepatitidy (zánětu jater) typu B); 
-  vakcína proti planým neštovicím - u pacientů očkovaných vakcínou proti planým neštovicím se 
nedoporučuje užívat salicyláty po dobu 6 týdnů od podání vakcíny; 
-  nikorandil (na léčbu bolesti na hrudi (angina pectoris)). 
 
Acylcoffin s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek užijte při jídle anebo po něm, doporučuje se nechat tabletu rozpadnout v malém množství 
vody; zapijte tekutinou. Užívání léku při jídle nebo po něm snižuje výskyt žaludečních potíží. 
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího 
traktu anebo poškození zažívacího traktu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek nesmí být podáván ve třetím trimestru těhotenství, neboť by mohl způsobit vážné poškození 
plodu, mohl by vést k prodloužení či opoždění porodu a prodloužení krvácení. 
V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nesmí být přípravek podáván, pokud to není zcela 
nezbytné. Pokud je však ze závažných důvodů přípravek podán ženám, které chtějí otěhotnět nebo 
jsou v prvním a druhém trimestru těhotenství, pak musí být podávaná dávka co nejnižší a doba léčby 
co nejkratší. 
V období kojení se může přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. Kofein v mateřském mléku 
může mít stimulační efekt na kojené dítě. 
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou přechodně snížit plodnost  
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Acylcoffin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Acylcoffin užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících od 15 let jsou 1–2 tablety 
každých 4–8 hodin. 
Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimální odstup mezi jednotlivými 
dávkami jsou 4 hodiny. 
Délka léčby je individuální a odvíjí se od základního onemocnění. Bez lékařského doporučení užívejte 
přípravek nejdéle 7 dní. 
Neustoupí-li bolest do 5 dnů nebo do 3 dnů horečka neklesne, případně se během léčby příznaky 
onemocnění zhorší, vyhledejte lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Děti a dospívající do 15 let věku mohou užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze na doporučení lékaře. 
Dávkování vždy určí lékař. Přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím do 16 let při současně 
probíhajícím horečnatém onemocnění. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Acylcoffin, než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo 
nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte jim, jaké množství přípravku jste užil(a). 
 
Předávkování se projevuje poruchami dýchání, hučením v uších, otokem plic a poruchami vědomí. 
Předávkování salicyláty může zejména u malých dětí způsobit závažnou hypoglykémii (nízkou 
hladinu cukru v krvi) a potenciálně smrtelnou otravu.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acylcoffin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami jsou 4 hodiny. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte lék užívat a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví: 

  anafylaktická reakce projevující se mj. svěděním a zčervenáním kůže, vyrážkou, otokem, 
kašlem, dušností, bledostí, studeným potem, zrychlenou srdeční činností nebo poklesem 
krevního tlaku; 
  angioedém (často jako alergická reakce) projevující se otokem kůže a sliznic (např. hrdla 
nebo jazyka), dušností a/nebo svěděním a vyrážkou. 
 
Při užívání přípravku Acylcoffin se můžou vyskytnout následující níže uvedené nežádoucí účinky, 
zařazené dle frekvence výskytu: 
 
Velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů): 
  Pocity plnosti, tíhy a tlaku v žaludku, podráždění žaludku anebo jícnu, skryté anebo zjevné 
krvácení, pálení žáhy, nevolnost, zvracení (zvýšené riziko je u pacientů s historií vředové 
choroby, alkoholiků a starších pacientů). 
 
Méně časté (u 1–10 z 1 000 pacientů): 
  Potíže s dýcháním, alergická rýma, kopřivka. 
 
Vzácné (u 1–10 z 10 000 pacientů): 
  Nespavost, bolest hlavy, 
  proděravění a krvácení z peptického vředu, poškození funkce střev, 
  porucha rovnováhy kyselin a zásad v krvi, zvýšení hodnot jaterních enzymů (kontrolují se 
pomocí krevních testů), zadržování kyseliny močové v těle. 
 
Neznámé (z dostupných údajů nelze určit): 
  Neklid a zrychlený tep srdce po podání vyšších dávek kofeinu;  
  poruchy krve (změny krevního obrazu, např. snížení počtu červených a bílých krvinek 
nebo krevních destiček). Poruchy krve se mohou projevit jako krvácení do kůže – 
nebolestivé, kulaté a fialové tečky na kůži o velikosti špendlíkové hlavičky, někdy 
seskupené do větších ploch, krvácení dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny po 
menších úrazech, krvácení (může být smrtelné), zvýšená náchylnost k infekcím, 
únava, bolesti hlavy, prodloužení doby krvácivosti, snížení tvorby krevních buněk 
v kostní dřeni; 
  zvýšená tvorba žaludečních šťáv; 
  Reyův syndrom (poškození jater a dalších orgánů včetně mozku) se může rozvinout u dětí 
s virovým onemocněním (viz bod 2 Děti a dospívající); 
  zánět žaludku, střev nebo jícnu, proděravění jícnu nebo střeva;  
  dlouhodobý  zánět  jater  způsobující  zežloutnutí  kůže  a  očního  bělma  (chronická 
hepatitida); 
  selhání funkce ledvin; 
  akutní zánět slinivky břišní (akutní pankreatitida);  
  zánět cév (vaskulitida, včetně Henoch-Schönleinovy purpury); 
  poškození jater může být smrtelné, především u starších pacientů; 
  nitrolební krvácení; 
  plicní otok (při chronickém užívání a v souvislosti s reakcí přecitlivělosti vyvolané kyselinou 
acetylsalicylovou). 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Acylcoffin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
a vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Acylcoffin obsahuje 
Léčivými látkami jsou kyselina acetylsalicylová 450 mg (acidum acetylsalicylicum) a kofein 50 mg 
(coffeinum) v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou bramborový škrob a mastek. 
 
Jak přípravek Acylcoffin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Acylcoffin jsou bíle kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou. 
Velikost balení: 10, 100 tablet. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
7. 3. 2017